Varan har lagts till i varukorgen

Tre kommuner - så kravställer vi kyla på äldreboende

aldreboende-anders-kjellqvist-karl-oddmar-andreas-kallden
Anders Kjellqvist, Micasa Fastigheter i Stockholm, Karl Oddmar, Göteborgs stad, och Andreas Källdén, Örebro Kommun, har svarat på en enkät om temperaturer på äldreboenden. Foto: Yuri Arcurs/Mostphotos, fotomontage
Byggkoll har frågat tre kommuner om hur de arbetar för att klara höga temperaturer på sina äldreboenden. Strategierna skiljer sig åt.

Göteborg ställer krav på öppningsbara fönster

Karl Oddmar, energiingenjör på Göteborgs stad

Ställer ni några krav på maximal inomhustemperatur på era äldreboenden? I så fall vilka?

– I våra Tekniska krav och anvisningar, TKA, finns temperaturkrav angivna i dimensionerande inneklimat vinter. För vård och omsorgsboende är kravet 22°C. För sommarfallet finns ingen temperatur angiven, kravet är ställt utifrån ett PPD-index där 10 procent ska nås. Det motsvarar 26°C i operativ temperatur för normalt kontorsarbete.

Vilka tekniska lösningar använder ni för att klara temperaturkraven?

– Vi ställer idag krav på att det finns öppningsbara fönster i alla rum samt att det finns solavskärmning i den omfattning som behövs. Behovet utreds i den obligatoriska inneklimatutredningen som ska göras under projekteringen.

Karl Oddmar, Göteborgs stad Karl Oddmar, Göteborgs stad
Komfortkyla ska undvikas.

Vi har sedan en tid tillbaka en hållning att komfortkyla ska undvikas. Anledningen till det är de hårt ställda klimatmålen som innebär att energi till komfortkyla inte ryms inom ramen för de energibesparingskrav som är ett politiskt beslut. För äldreboenden har vi arbetat i ett separat uppdrag för att ta fram åtgärdsförslag för att förbättra inneklimatet. Där har frågan gällande komfortkyla aktualiserats. I stället för att se på kyla som en komfort så förs diskussionen utifrån en hälsoaspekt vilket innebär ett annat sätt att se på det och möjligheten till minskad målkonflikt med stadens klimatmål.

Hur stor andel av era äldreboenden har idag komfortkyla?

– Idag har vi som fastighetsägare inte central kyllösning i något av våra äldreboenden. Däremot så finns det portabla AC-maskiner som verksamheten använder vid behov.

Ställer ni krav på komfortkyla vid nybyggnation samt renovering?

– I dagens TKA godkänns komfortkyla endast i undantagsfall. I det särskilda uppdraget för att ta fram åtgärdsförslag i äldreboenden jobbas det för att få fram en annan kravställning vid nybyggnation av äldreboende.

Örebro samverkar med fastighetsägarna

Andreas Källdén, enhetschef på Socialförvaltningen, Örebro Kommun

Ställer ni några krav på max inomhustemperatur på era äldreboenden? I så fall vilka?
– Nej, då det idag saknas vägledning kring detta så avvaktar vi Socialstyrelsens bedömning och Folkhälsomyndighetens vägledning, något som vi hoppas kommer ge vägledning i byggregler framöver. I våra funktionsprogram efterfrågar vi att ”Vård- och omsorgsboendets enheter ska förses med kyla. Kylan ska möjliggöra att temperaturen inomhus en varm sommardag blir något lägre än utomhustemperaturen genom att kyla tilluften i ventilationssystemet.” Vi har valt att inte fokusera på specifika tekniska lösningar utan vill möjliggöra för fastighetsägaren att förebygga höga temperaturer med fler åtgärder, så som frikyla, utemiljö med fler träd som skuggar, mer gräsytor i stället för asfalt, markiser, persienner, solfilm på fönster, nattventilation och specifik kylning av enskilda lokaler.

andreas-kallden-orebro-kommun Andreas Källdén, Örebro Kommun

Vilka tekniska lösningar använder ni för att klara temperaturkraven?
– Det kan handla om flera olika åtgärder, se ovan.

Vanligaste åtgärden är frikyla eller i vissa fall fjärrkyla.

Vanligaste åtgärden är dock frikyla eller i vissa fall fjärrkyla. Alla våra vård- och omsorgsboenden har fått flertalet portabla AC-aggregat. Detta för att vi ska kunna kyla specifikt rum eller i vissa fall enskild person, i stället för hela lokalen.

Hur stor andel av era äldreboenden har idag komfortkyla?
– Våra nyproduktioner och vissa renoverade fastigheter har kompletterats med fler åtgärder för att sänka inomhustemperaturen. Ett arbete pågår för att se över möjligheterna för att komplettera med fler åtgärder i fastigheter där höga inomhustemperaturer förekommer. Detta arbete sker i samverkan med våra olika fastighetsägare.

Ställer ni krav på komfortkyla vid nybyggnation samt renovering?
– Eftersom det saknas riktning i vad som avses med höga inomhustemperaturer har vi valt att i våra funktionsprogram efterfråga att kylan ska möjliggöra att temperaturen inomhus en varm sommardag blir något lägre än utomhustemperaturen genom att kyla tilluften i ventilationssystemet. Vilken teknisk lösning som vidtas för att uppfylla kraven är det fastighetsägaren som avgör.

Stockholm har konverterat värmepumpar

Anders Kjellqvist, fastighetschef på Micasa Fastigheter i Stockholm

Ställer ni några krav på max inomhustemperatur på era äldreboenden? I så fall vilka?

– Vi är en fastighetsägare och har inga krav kring övertemperaturer i hyreskontrakt med våra hyresgäster. Vi har dock styrsystem med konstant övervakning av temperaturer och en dialog med hyresgäster kring övertemperaturer.

Vilka tekniska lösningar använder ni för att klara temperaturkraven?

– Micasa har de senaste åren gjort åtgärder som solfilm och solskydd på fönster, åtgärder i utemiljö, ombyggnad av handdukstorkar och sommarnattkyla på ventilationen. Vi har även konverterat värmepumpar för att kunna ge frikyla sommartid där det varit möjligt. I somras genomförde vi en pilot och installerade en kyllösning i en samlingssal för att de boende ska kunna vistas där under dagtid.

anders-kjellqvist-micasa-fastigheter-i-stockholm Anders Kjellqvist, Micasa Fastigheter i Stockholm
Fastighetens värmepumpsanläggning ska kunna ge frikyla vid totalrenovering och nyproduktion.

Det pågår även en utredning som ska vara klar under hösten för vilka fastigheter vi praktiskt kan ansluta till stadens fjärrkylenät och vad kostnaden för detta skulle vara.

Hur stor andel av era äldreboenden har idag komfortkyla?

– I cirka 3 procent.

Ställer ni krav på komfortkyla vid nybyggnation samt renovering?

– Nej, vi ställer inte krav utöver gällande regelverk. Dock är inomhustemperatur en viktig aspekt för våra hyresgästers välmående och vi har krav på att fastighetens värmepumpsanläggning ska kunna ge frikyla vid totalrenovering och nyproduktion.

OM enkäten

Det kommer att bli allt vanligare med värmeböljor i Sverige på grund av den pågående klimatförändringen. Många äldre personer kommer att påverkas negativt av detta då de är extra känsliga för värme. 

För att få veta hur kommunerna arbetar för att klara höga temperaturer på sina äldreboenden skickade Byggkoll ut en enkät under sommaren 2023.

Totalt sju frågor ställdes som tre kommuner har svarat på; Stockholm, Örebro och Göteborg. Frågorna och svaren redovisas i denna artikel och i artikeln ”Svårt att klara både temperatur- och energikrav”.

Läs även gärna artikeln ”Många lider i onödan” där Christofer Åström, forskare vid Umeå universitet, berättar om hans tankar kring problematiken. 

Bevaka ämnen i artikeln

Innemiljö Bostäder Energi Hållbarhet Kyla Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM enkäten

Det kommer att bli allt vanligare med värmeböljor i Sverige på grund av den pågående klimatförändringen. Många äldre personer kommer att påverkas negativt av detta då de är extra känsliga för värme. 

För att få veta hur kommunerna arbetar för att klara höga temperaturer på sina äldreboenden skickade Byggkoll ut en enkät under sommaren 2023.

Totalt sju frågor ställdes som tre kommuner har svarat på; Stockholm, Örebro och Göteborg. Frågorna och svaren redovisas i denna artikel och i artikeln ”Svårt att klara både temperatur- och energikrav”.

Läs även gärna artikeln ”Många lider i onödan” där Christofer Åström, forskare vid Umeå universitet, berättar om hans tankar kring problematiken.