Varan har lagts till i varukorgen

Studie kring vindkraft i norr

vindkraftverk-i-norrland
Det behövs mer vindkraft för att täcka det ökade elbehovet i norra Sverige. Foto: Mostphotos
Det ökade elbehovet i norra Sverige, med stålindustrins omställning och nya batterifabriker, kräver utbyggd vindkraft. En ny forskningsrapport har undersökt vilka flaskhalsar som finns för en sådan utbyggnad.

Vindkraft är en nödvändig komponent i omställningen mot ett mer hållbart energisystem. Allmänhetens attityd till vindkraft varierar dock och även om en majoritet är positiv så ökar också motståndet på olika håll. En stor del av ansökningarna för nya vindkraftverk stoppas av kommunala veton, rennäring och arts- och naturvårdsskäl.

Men behovet av ny vindkraft är stort. För att klara stålindustrins omställning och etableringen av nya batterifabriker, samt andra elintensiva industrier, behöver det byggas mer vindkraft, framför allt i norra Sverige.

Rekommendationer för framtiden

I den nyligen släppta rapporten, Vindkraft i kallt klimat, har Erik Lindblom och Mikael Malmaeus, forskare vid Svenska miljöinstitutet, IVL, undersökt vilka behov en storskalig utbyggnad av vindkraften i norra Sverige skulle medföra. Detta i termer av mark- och resursanvändning och vilka flaskhalsar som finns.

Rapportens resultat är tänkt att ligga till grund för rekommendationer på forskningsinsatser som kan reducera hinder för framtida vindkraftsutbyggnad.

Slutsatser

Sammantaget dras i rapporten slutsatsen att en fortsatt utbyggnad av vindkraft i norra Sverige sannolikt är en helt avgörande förutsättning för uppfyllandet av Sveriges klimatmål. Vindkraften är både en möjliggörare och pådrivare för den regionala nyindustrialiseringen och den gröna omställningen.

Till de största utmaningarna för utbyggnaden av vindkraft i norra Sverige hör acceptans från lokalbefolkning och/eller kommunpolitiker samt renskötsel och annan samisk markanvändning.

Rapportförfattarna konstaterar därför att det finns ett behov av förbättrad strategisk planering för en storskalig utbyggnad av vindkraft. En sådan skulle kunna bidra till att öka tempot och förutsägbarheten i genomförandet och undvika de flaskhalsar som uppstår inom nuvarande tillståndsprocesser.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Energi Forskning Hållbarhet Infrastruktur
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial