Varan har lagts till i varukorgen

Servitut ska sällan beaktas vid bygglov

Juridik 27 jun
klubba-i-domstol
Det är inte självklart att åtgärder som påverkar servitutsavtal ska prövas i bygglovsärenden. Foto: Mostphotos
Bara i undantagsfall ska påverkan på ett servitut beaktas i ett bygglovsärende. Det anser Högsta domstolen i en ny dom.

Fallet gäller ett bygglovsärende i Sollentuna kommun. Det kommunala bolaget Sollentuna energi och miljö ville inte att bygglov skulle ges till nybyggnad av ett enbostadshus och stödmurar på en fastighet. Detta då bolaget har en spillvattenledning på fastigheten och ett servitutsavtal om att bibehålla ledningen samt att vid behov kunna omlägga eller reparera den.

Ritningarna visade att bostadshuset skulle uppföras direkt ovanpå spillvattenledningen. Ett tunnelliknande utrymme skulle dock finnas under byggnaden så att det gick att komma åt ledningen.

Länsstyrelsen och tidigare domstolar har alla valt att avslå Sollentuna energis överklagan. Högsta domstolen har i fallet valt att se om det i en bygglovsansökan ska beaktas att en sökt åtgärd kan innebära intrång på någon annans servitutsrätt.

Prövas sällan i bygglovsärende

Högsta domstolen konstaterar att när en bygglovsansökan prövas görs det utifrån ett offentligrättsligt slag. De menar också att ett bygglov inte ger sökanden en absolut rätt att utföra åtgärden man har sökt för. Det ska ses som att det inte finns något hinder mot åtgärden utifrån det byggnadsnämnden har att bevaka.

Då detta gäller ett civilrättsligt förhållande är det något som inte ska prövas i ett bygglovsärende. Domstolen öppnar dock för att det inte finns absoluta hinder mot att pröva sådana frågor vid beslut om bygglov.

Högsta domstolen gör en bedömning utifrån ett tidigare avgörande, läs mer här om det, och det ska bara i undantagsfall i ett bygglovsärende beaktas om åtgärder kommer påverka servitutsrätten.

För att det ska ske menar man i domen att det måste stå klart att de sökta åtgärderna i en bygglovsprövning kommer ha stor påverkan. Det genom att rättigheterna som servitutet ger går helt eller så gott som förlorad. Eller att rättigheten tillgodoser ett ändamål som har väsentlig betydelse och att konsekvenserna därför skulle vara oacceptabla.

Ingen betydande olägenhet

I det aktuella fallet menar Högsta domstolen att de åtgärder som fanns i bygglovsansökan inte skulle göra att några av de rättigheter som finns genom servitutsavtalet helt eller till stora delar skulle gå förlorade.

Redan när en sådan bedömning gjorts innebär det att åtgärdernas påverkan inte kan anses vara en betydande olägenhet enligt plan- och bygglagen. Därför behövdes frågan om avtalet inte tas upp i bygglovsärendet.

OM Servitutsavtal

Ett servitut innebär till exempel att en fastighet har rätt att använda det som finns på en annan fastighet. Det kan gälla sådant som brunn eller vägar. Ett servitut är knutet till en viss fastighet och inte personerna som äger det. I regel gäller sådana avtal tills vidare och har inget slutdatum.

Källa: Lantmäteriet
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Bestämmelser Lov och tillsyn Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Servitutsavtal

Ett servitut innebär till exempel att en fastighet har rätt att använda det som finns på en annan fastighet. Det kan gälla sådant som brunn eller vägar. Ett servitut är knutet till en viss fastighet och inte personerna som äger det. I regel gäller sådana avtal tills vidare och har inget slutdatum.

Källa: Lantmäteriet
Fördjupningsmaterial