Varan har lagts till i varukorgen

Kritik mot förslaget om nya byggregler

nybyggnation
Flera av remissinstanserna är kritiska till att verifieringen av kraven hamnar på samhällsbyggnadssektorn i stället för staten. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos
Byggreglerna ska bli tydligare och enklare menar Boverket. I remissvaren utrycks dock en oro att kraven är för vaga. Verifieringen blir problematisk och tidsplanen är för kort.

Nu går det att ta del av branschens synpunkter kring Boverkets remisser på förslag till nya föreskrifter om: Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall och Säkerhet vid användning av byggnader. Vilket är en del av projektet Möjligheternas byggregler.

Hittills finns ett nittiotal remissvar samlade på Boverkets webbplats, men fler väntas läggas in. Senast den 16 juni skulle remissvaren vara Boverket tillhanda.

”Färre och vaga regler försvårar”

Riksbyggen är en av de aktörer som avstyrker förslaget om ny regelmodell i sin helhet.

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen

– Vi känner stor oro för den utveckling som det nya regelverket, om det realiseras, riskerar att leda till. Färre och vaga regler försvårar. Byggreglerna behöver vara tydliga och ge förutsägbarhet så det är lätt att bygga. Med detta förslag skulle det bli precis tvärtom, säger Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef Bostad på Riksbyggen, i ett pressmeddelande.

Riksbyggen anser inte att Boverket har gjort regelverket tydligare eftersom föreskrifterna generellt inte är verifierbara. De rekommenderar att föreskrifterna förtydligas och preciseras i minimikrav.

Säker Vatten och Sveriges Arkitekter uttrycker också oro kring förslaget.  

– Vi är oroliga för att de föreslagna reglerna gör det svårare att verifiera fackmässigt utförande av installationerna. Det kommer bli problem för byggnadsnämnder, besiktningspersoner med flera när det inte finns ett tydligt regelverk att stötta sig emot, säger Sara Lehn, VD för branschorganisationen Säker Vatten, i ett pressmeddelande.

Säker Vatten menar att förslagen kan ge utrymme för nya typer av lösningar av lägre kvalitet för att minska kostnaderna vid VVS-installationer.

Behovet att kvalitetssäkra branschstandard ökar

Sveriges arkitekter ser en stor risk att dagens byggbransch inte är mogen att på egen hand ombesörja en hög kvalitet i den byggda miljön. Och dessutom själv både definiera och verifiera lösningarna. De menar att genvägar ofta tas i branschen och att lösningar som på kort sikt ger utdelning ofta premieras över långsiktig hållbar kvalitet.

– Vi tycker att det är beklagligt att Boverket backar från all inblandning i att hitta lösningar för att uppfylla funktionskraven, skriver Sveriges Arkitekter på sin webbplats.

De ser en växande oro över hur allmänintresset kommer att beaktas framåt i tillämpning och framtagning av praxis och standard. Behovet av att kvalitetssäkra en branschstandard kommer att öka.

Kort tid för anpassning

Sara Lehn, vd Säker Vatten Sara Lehn, vd Säker Vatten

Sveriges Arkitekter anser även att arbetet med Möjligheternas regler har gått fort fram. Varken branschen eller kommunerna har en chans att hinna anpassa sig. Det tar år att arbeta fram nya standarder, menar de.

Även Säker Vatten uttalar sig om den tajta tidsplanen.

– Vi ser också en risk i att implementeringstiden för de nya föreskrifterna är väldigt kort – de ska träda i kraft 1 juli 2024. Stora delar av sektorn är inte rustade för att få fram detaljrekommendationer som är tillräckligt förankrade på så kort tid, säger Sara Lehn.

OM Möjligheternas byggregler

De nya föreskrifterna ska tydliggöra rollfördelningen mellan staten och samhällsbyggnadssektorn. Boverket ska ansvara för att förtydliga kraven i lag och förordning, medan branschen ska ta fram lösningar som uppfyller kraven samt metoder för att verifiera dem.

Målet är att skapa ett tidsneutralt och konsekvent regelverk utan allmänna råd med förslag till tekniska lösningar och hänvisningar till standarder, föreskrifter eller riktlinjer från andra myndigheter eller organisationer.

På detta sätt menar Boverket att många frekventa ändringar kan undvikas vilket kommer att bidra till att det blir enklare för både byggherrar, entreprenörer, inspektörer, bygglovshandläggare och andra att hålla sig uppdaterade med gällande regler.

Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lokaler Projektering Vatten och avlopp Ventilation Värme
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter