Varan har lagts till i varukorgen

God chans att återvinna klimatreducerad betong

tunnel-byggs
Även när betongen innehåller en andel på 36 procent slagg kan den återvinnas. Foto: Oliver Förstner/ Mostphotos
Allt mer ny betong innehåller en högre andel av alternativ till cement. I en studie har möjligheten att återvinna klimatreducerad betong undersökts. Resultaten är lovande.

Studien, gjord av NCC med finansiellt stöd från SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond) har undersökt förutsättningarna för att återanvända klimatreducerad betong som fyllnadsmaterial i mark.

Det som har undersökts är betong som innehåller det alternativa bindemedlet masugnsslagg. I projektet har traditionella analysmetoder undersökt betongen som används vid bygget av en del av järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg.

En slutsats i studien är att klimatreducerad betong med masugnsslagg, ibland kallat GGBS, inte innebär sämre förutsättningar för återvinning jämfört med traditionell betong.

Försiktighet vid viss användning

I fallstudien undersöktes nyproducerad och äldre betong. Fem olika blandningar av nyproducerad betong testades och andelen slagg var 0 procent, 16 procent och 36 procent.

Innehållsanalyser visade att flera betongtyper innehöll halter som var över riktvärdena för känslig markanvändning (KM), men att de var under riktvärdena vad gäller mindre känslig markanvändning (MKM). Riktvärdena används för att bland annat bedöma om material som tillförs mark vid byggande kan användas. KM gäller för till exempel bostäder, medan MKM gäller för kontor.

Vill se verktyg för information

I studien ser man inför framtiden behov av att få fram system som kan lagra information om betongens innehåll. Betong som används för anläggning ska ofta förvaltas under väldigt lång tid. När den väl sedan ska rivas vore det bra om det på ett enkelt och effektivt sätt går att hitta relevant information för att öka möjligheten att återvinna betongen.

Dessutom rekommenderas det i studien att det tas fram en vägledning för att återvinna betong, traditionell som klimatreducerad sådan. Dessutom rekommenderas det att fortsatta studier görs av totalhalt och lakhalt av betong där flygaska ingår.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Hållbarhet Konstruktion
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial