Varan har lagts till i varukorgen

Banker skärper kraven på byggprojekt

Maria Hernroth
Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst, framhåller att bankernas arbete för sund konkurrens är viktigt för byggsektorns trovärdighet och överlevnad. Foto: Tony Baggett och Tobias Sterner
Fusk, mutor och korruption är utmaningar i byggsektorn. Banker vill vara säkra på att deras investeringar och affärer är etiska och hållbara. Genom Bankinitiativet ska kraven på utlåning till byggprojekt skärpas.

Det kommande Bankinitiativet ökar kraven på etisk hållbarhet inom samhällsbyggnadssektorn. Bankinitiativet, och andra liknande initiativ från de som finansierar och investerar i byggsektorn, verkar för sund konkurrens och att arbetstagares rättigheter respekteras.

Bankernas ambition är att påskynda den omställning som krävs för en sund bransch i den takt som är möjlig. Initiativet som har startats av sex banker i nära samverkan med fastighets- och byggsektorn har resulterat i gemensamma riktlinjer. Majoriteten av allt byggande i Sverige finansieras av banker och alla större banker finns representerade i Bankinitiativet.

− Det är ett fantastiskt och nödvändigt initiativ som har alla förutsättningar att verkligen göra skillnad, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst.

Långa komplexa leverantörskedjor 

Avregleringen av byggbranschen har påverkat den sunda konkurrensen.

− Vi har gått från att nästan bara ha egen personal till att ha långa, komplexa leverantörskedjor och arbetsplatser där många aktörer ska samexistera och helst samarbeta under sunda, likvärdiga former. Detta har visat sig vara svårt att kvalitetssäkra, säger Maria Hernroth.

Det finns många hållbarhetsrisker med att ha så långa leverantörskedjor och så många olika aktörer på bygget. Utöver det som rör ekonomiska faktorer finns också fysiska arbetsmiljörisker, psykosociala arbetsmiljörisker samt ökad grad av kränkande särbehandling och trakasserier.

De skärpta kraven handlar till exempel om att eliminera risk för mutor, korruption och brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna. Det gäller inte bara i det egna bolaget utan i hela leverantörskedjan. I korthet handlar det om att banken ställer krav på låntagaren, ofta en beställare av ett bygge, för att motverka brottslighet. Banken vill säkerställa att gällande regelverk följs, att låntagarna har kontroll över sin produktion och vilken arbetskraft som utnyttjas i leverantörsledet. Beställaren kravställer mot huvudentreprenören, som i sin tur kravställer mot underentreprenörerna som anlitas.

Banker ska kunna få ta del av projektrapporter från sina låntagare, vilket de i sin tur får av den huvudentreprenör de har under sig som håller i byggprojektet. Också fysiska arbetsplatsinspektioner med hjälp av oberoende aktörer kan bli aktuellt.

Maria Hernroth menar att det här är helt rätt väg att gå, men samtidigt är det svårt eftersom förutsättningarna för bolagen är så olika.

− En stor byggjätte har experterna och resurserna medan små och medelstora företag inte alls har tillgång till samma kompetens.

Hon menar att framgångsfaktorer kommer vara systematisk kravställande, systematisk kontroll och uppföljning och konkreta verktyg och kompetenshöjande insatser för alla de som vill göra rätt.

Etikfrågorna viktigast för hållbarhet

De krav som Bankinitiativet ställer ringar in både den ekonomiska och den sociala hållbarheten. Den sunda konkurrensen handlar om rättvisa affärsmöjligheter och att motverka kriminalitet men den handlar lika mycket om människors lika värde och rättigheter. Hela det sociala hållbarhetsperspektivet med de mänskliga rättigheterna, arbetsmiljö- och inkluderingsfrågorna måste inkluderas från början.

− Att prioritera det målet kan verka självklart, men i vår intressentdialog ”863 röster om hållbarhet” blev det tydligt att det finns ett stort gap i sektorn, säger Maria Hernroth.

För banker och finansinstitut är fokuset tydligt – 100 procent anger att etikfrågorna är allra viktigast för att främja hållbarhet inom branschen. Samtidigt anser endast 14 procent av utförarna det.

Intern implementering i bankerna pågår. I dagsläget finns inte beslut om vilket datum som extern lansering sker. Preliminärt väntas Bankinitiativet få full effekt från den 1 juli 2024, då alla i byggsektorn förväntas ha implementerat kontrollsystem, som uppfyller kraven i villkoren.

− Jag hoppas och tror att dessa krav kommer ha stor påverkan. Vi har ju sett i flera andra hållbarhetssammanhang att när pengarna talar så blir det allvar och tempo, säger Maria Hernroth.

OM Gratis webbinarium 6 september

Inom ramen för Etikforum (en del av Svensk Byggtjänst) samlas experter på ett webbinarium den 6 september 2023 för att diskutera Bankinitiativet och de skärpta kraven på hållbar finansiering.

Medverkande experter:

 • Henrik Landelius (affärsområdeschef, NCC Building Sweden)
 • Johanna Frelin (vd, Riksbyggen - Rum för hela livet)
 • Mikael Franzén (Head of Real Estate Coverage, SEB)
 • Markus Brink (vd, Brixly AB)
 • Roger hg Germer (projektledare, Hållbar byggbransch – Bankinitiativet) 
 • Maria Hernroth (hållbarhetschef, Svensk Byggtjänst).

Läs mer om webbinariet och anmäl dig här: https://byggtjanst.se/hallbarhet/etikforum/Webbinarium-2023-etikforumhttps://lnkd.in/dC3t556z

Bevaka ämnen i artikeln

Finansiering Hållbarhet Samverkan
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Gratis webbinarium 6 september

Inom ramen för Etikforum (en del av Svensk Byggtjänst) samlas experter på ett webbinarium den 6 september 2023 för att diskutera Bankinitiativet och de skärpta kraven på hållbar finansiering.

Medverkande experter:

 • Henrik Landelius (affärsområdeschef, NCC Building Sweden)
 • Johanna Frelin (vd, Riksbyggen - Rum för hela livet)
 • Mikael Franzén (Head of Real Estate Coverage, SEB)
 • Markus Brink (vd, Brixly AB)
 • Roger hg Germer (projektledare, Hållbar byggbransch – Bankinitiativet) 
 • Maria Hernroth (hållbarhetschef, Svensk Byggtjänst).

Läs mer om webbinariet och anmäl dig här: https://byggtjanst.se/hallbarhet/etikforum/Webbinarium-2023-etikforumhttps://lnkd.in/dC3t556z