Varan har lagts till i varukorgen

Analys: Juridiken vid prisökning i entreprenader

Juridik 15 aug
foto-stefan-olsson-dsc2841webb
Stefan Olsson, advokat på Wåhlin Advokater. Foto: Wåhlin Advokater
Entreprenadavtal är ofta komplexa. En fråga som ofta uppstår är hur parterna ska hantera situationer där kostnaderna för bland annat material ökar väsentligt under entreprenadtiden. Domstolsavgöranden saknas, skriver advokat Stefan Olsson i en analys.
Stefan Olsson
advokat på Wåhlin Advokater

Huvudregeln är att entreprenören är bunden av priset i sitt anbud; normalt det som blir kontraktssumman om inte något förhållande på beställarens sida föranleder annat. Att entreprenören står kalkyleringsrisken är en rimlig riskfördelning. Problemet uppstår när prisökningar uppkommer plötsligt och blir större än vad som rimligen kunnat förutses och därmed ”äter upp” entreprenörens vinst eller mer.

Kostnadsökningen måste vara oförutsebar

I kommersiella entreprenader är vanligen AB 04 eller ABT 06 avtalsinnehåll. Enligt kap. 6 § 3 i dessa ska avtalat pris ändras om kostnadsändringen har förorsakats av vissa där i angivna orsaker och omständigheter; exempelvis krig eller liknande krisförhållande som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig eller om det beror på onormala prisförändringar för material. Det krävs att kostnadsändringen har varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden.

Att kostnadsändringen varit oförutsebar innebär att den inte kunnat utgöra en för entreprenören kalkylerbar risk i avtalsskedet. Observera att kännedom om en faktor inte är detsamma som kännedom om att denna faktor får en faktisk påverkan eller hur stor denna påverkan blir.

Tre procent bara en fingervisning

Väsentlighetsbedömningen ska ske utifrån kostnaderna för entreprenaden i dess helhet. Vägledning avseende väsentlig förändring för en bransch hämtas lämpligen från statistik om historiska prisförändringar. Det har framförts att kostnadshöjningar om mer än tre procent av kontraktssumman är väsentliga, men det finns ingen praxis om saken. På sin höjd är det en fingervisning.

Entreprenören förväntas visa vilka konkreta orsaker som ligger bakom varje prisökning, dess storlek och koppling till kostnadsändringen samt varför den inte kunnat förutses. Härvid är det viktigt att uppkomna ändringar och dess följder dokumenteras samt att beställaren underrättas utan dröjsmål.

Samsyn saknas

Olika intresseorganisationer har uttalat sig i frågan men någon branschöverskridande samsyn finns tyvärr inte och det saknas domstolsavgörande. Det finns dock praxis där det anges att lojalitetsprincipen kan bli tillämplig och innebära en skyldighet för part att respektera annan parts rätt till ersättning för ökade kostnader. Utöver här redovisad reglering finns också hinder, hävning, force majeure samt eventuella projektspecifika avtalsregleringar som kan aktualiseras.

Blickar man framåt kan parterna i sina avtal (beroende på om det är offentlig upphandling eller inte) införa till exempel en reglering om att viss ökning av entreprenadsumman ger rätt och skyldighet att omförhandla denna eller ange fördelning mellan parterna av prisökningen, eller båda. Kanske är det också möjligt att genomföra större projekt som samverkansentreprenad och härigenom få en grundläggande riskfördelning.

Värt är att ta höjd för problem på grund av drastisk prisökning och minimera eller helst undvika dessa helt. Med förutseende och samförstånd kan det mesta lösas.

Stefan Olsson
advokat på Wåhlin Advokater
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Bestämmelser Ekonomi Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter