Varan har lagts till i varukorgen
Ny bullerkarta i 3D
f93336c2-8ddc-4a3a-ad79-ca46325e5313
Den nya bullerkartan har utvecklats för att vara lättillgänglig och kan ses i både 2D och 3D. Foto: Stockholms stad
Stockholms stad har tagit fram en ny bullerkarta. Kartan finns tillgänglig som traditionell 2D-karta samt som 3D-karta där även ljudnivå vid fasad går att utläsa.

Bullerkartan är tänkt som ett viktigt underlag i planeringen av nya områden i staden så att människor inte ska störas av buller. Kartan är också viktig för uppföljning av buller och som underlag för åtgärder mot buller.

Beräknade ljudnivåer

Stockholms trafikbullerkarta visar beräknade ljudnivåer från vägtrafiken och spårtrafiken i Stockholm. Ljudnivåerna baseras på stadens senaste strategiska bullerkartläggning från 2022. Den omfattar faktiska registrerade trafikflöden samt modellberäknad data för gator där trafikmätningar inte gjorts.

Kartläggningen och bullerkartan har tagits fram av Tyréns på uppdrag av Stockholms stad.

Till skillnad från tidigare bullerkartor kommer den här vara möjlig att uppdatera löpande för större förändringar i staden, till exempel vad gäller trafikflöden eller nya bullerskyddsåtgärder.

– Det går att se lokala skillnader sedan förra kartläggningen på platser där man utfört bullerskyddsåtgärder som exempelvis bullerskärmar. Vi kan även se en minskning där ny bebyggelse i sig innebär att bullret avskärmas, säger Viggo Norrby, miljöutredare vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Förändringar kan ses där trafikflödet har ökat eller minskat sedan förra kartläggningen. Det krävs dock relativt stora förändringar i trafiken för att det ska bli märkbart i bullerkartan. En tumregel är att en fördubbling eller halvering av trafiksiffrorna innebär en förändring med 3 decibel. Lägre hastigheter, minskad användning av dubbdäck och fler elbilar leder också till minskat buller.

EU:s Bullerdirektiv

Enligt EU:s Bullerdirektiv ska alla städer med fler än 100 000 invånare genomföra strategiska kartläggningar av buller från större vägar, järnvägar, flygplatser och industrier vart femte år.

Bullerkartan ger en översiktlig bild. För mer exakta ljudnivåer kan det för vissa platser behövas förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till lokala förhållanden.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Vägar och gator Bostäder Teknik
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial