Varan har lagts till i varukorgen
Här är byggkrisens största utmaningar
Bygg- och energikris 19 okt 2022
Flera utmaningar för branschen i och med byggkrisen.
Tanja Rasmusson, Anders Holmestig, Ola Månsson, Anders Persson och Eva Rydegran ser en rad utmaningar som deras branschorganisationer behöver förhålla sig till. Foto: Tobias Sterner (montage)
Vilka utmaningar ser ni i bygg- och energikrisen och vad gör ni för att era medlemmar ska klara situationen? Fem branschorganisationer har fått svara på Byggkolls frågor.

Byggkoll har haft kontakt med Byggföretagen, Energiföretagen, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen och Installatörsföretagen. Syftet har varit att få deras bild av vilka de största utmaningarna är och vad organisationerna gör för att deras medlemmar ska kunna ta sig igenom bygg- och energikrisen.

Långsiktig försörjning

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen, tycker att förutom den höga inflationen och de snabba kostnadsökningarna är det frågan om långsiktig försörjning av energi och råvaror som oroar mest.

Ett stopp för kalkbrytning i Slite skulle resultera i ett stort produktionstapp och minskad sysselsättning i sektorn. Men det skulle också påverka redan beslutade investeringar i bland annat infrastruktur och produktion av vindkraft.

− Vi stöttar våra medlemmar med rådgivning och information. Vi har också mot bakgrund av de stigande materialpriserna tagit fram en vägledning avseende ändringar av avtalat pris, som finns tillgänglig för medlemmarna digitalt, säger hon.

Osäkra leveranser

Eva Rydegran, pressansvarig på Energiföretagen, ser utmaningar i att bibehålla den höga leveranssäkerheten då möjligheter att importera el kan vara begränsad. Utmaningar finns också i ökad konkurrens om fjärrvärmens biobränslen och returträ från övriga Europa med kraftigt höjda priser som följd samt osäkerhet i leveranser.

− Vi har både råd och arbetsgrupper där representanter från våra medlemsföretag deltar. I dessa konstellationer informerar man oss och varandra om problem som kan dyka upp, säger hon.  

Delade kostnader

Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna, menar att de största utmaningarna på kort sikt handlar om möjligheten att dela de kraftiga kostnadsökningarna med hyresgästerna i en värld med vikande konjunktur.

− Därutöver handlar det om hur fastighetsägarna kan hantera de ökade kostnaderna genom besparingar samt i vilken utsträckning branschen och/eller dess hyresgäster kommer att omfattas av statliga stödåtgärder, säger han.

Checklistor för hur fastighetsägare kan genomföra energisparåtgärder på kort sikt och energieffektivisera på längre sikt har tagits fram som stöd.  

Efterfrågad expertkunskap 

Anders Persson, tillförordnad förbundsdirektör på Innovationsföretagen, framhåller att det finns ett fortsatt stort behov av att nyanställa och rekrytera kompletterande kompetenser. Kompetensförsörjning kommer även framöver vara en av de största utmaningarna för branschen.

Han ser också stora behov av att komma till rätta med konkurrensbegränsande strukturer och öppna upp marknader för många företag att kunna bidra. Han menar att även om en konjunkturnedgång innebär svårigheter för vissa verksamheter så innebär det också en ökad efterfrågan och ökat behov inom flera kompetensområden.

− Det kommer finnas stark efterfrågan på expertkunskap och innovation för att hjälpa övriga sektorer att ställa om och kunna möta en mer hållbar, resurseffektiv och cirkulär marknad. Här kan vi som organisation stötta i denna omställning och ligga på upphandlare att bidra till en mer innovativ, utvecklande och värdeskapande sektor, säger Anders Persson.

Energieffektivisering krävs

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, lyfter vikten av energieffektivisering. Både beslutsfattare och hushåll behöver förstå vilken oerhört viktig åtgärd energieffektivisering är och Installatörsföretagen arbetar aktivt med opinions- och påverkansarbete kring detta.

− Vi driver frågan om att utveckla dagens rotavdrag hårt, detta då det inte skapar tillräckliga drivkrafter att genomföra energieffektiviseringar idag. Enligt Skatteverket bidrar rotavdraget med en reduktion på endast 9 procent vid installation av luftvärmepump. En höjning av rotavdraget till 50 procent, i kombination med krav på att åtgärden och ska minska energianvändningen, vore ett steg i rätt riktning, säger han.

Ola Månsson ser också möjligheter i att utvidga skatteavdraget för grön teknik till att omfatta energieffektiviserande åtgärder i hemmet.

SUMMERING Branschorganisationerna om krisen

Byggkoll har varit i kontakt med Byggföretagen, Energiföretagen, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen och Installatörsföretagen för att få deras uppfattning om bygg- och energikrisen. Nedan kan du se deras fullständiga svar.

Byggföretagen.pdf

Energiföretagen.pdf

Fastighetsägarna.pdf

Innovationsföretagen.pdf

Installatörsföretagen.pdf

Källa: Byggkoll
Bevaka ämnen i artikeln

Bygg- och energikris
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

SUMMERING Branschorganisationerna om krisen

Byggkoll har varit i kontakt med Byggföretagen, Energiföretagen, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen och Installatörsföretagen för att få deras uppfattning om bygg- och energikrisen. Nedan kan du se deras fullständiga svar.

Byggföretagen.pdf

Energiföretagen.pdf

Fastighetsägarna.pdf

Innovationsföretagen.pdf

Installatörsföretagen.pdf

Källa: Byggkoll