Varan har lagts till i varukorgen

Bättre skydd föreslås för bostadsrättsköpare

Bestämmelser 29 mar 2022
48019010-buy-home-purchase-sale-contract-house-selling-concept
Lagförslaget innebär bland annat att en betänketid införs för den som ingår ett förhands­avtal. Foto: Mostphotos
Regeringen lägger fram en proposition till riksdagen som innebär att den som köper och äger en bostadsrättslägenhet ska få bättre skydd.

Den nya lagen handlar om att de som köper nyproducerade bostadsrättslägenheter med förhandsavtal ska få ett bättre skydd. Bland annat ska tidsgränsen för upplåtelsen då lägenheten ska vara klar snävas in till tre månader, så att den inte som hittills kan dras ut i åratal och hålla köparna låsta. Köparna föreslås också ha rätt att säga upp avtalet vid förseningar.

Svårare kapa föreningar

Men lagen handlar även om skydd för ägare av bostadsrätter, så att det ska bli svårare att kapa föreningar. Det förekommer att bostads­rätts­föreningar kapas, det vill säga att någon utom­stående tar kontrollen över före­ningen för egen vinning.

Även om det är ovanligt får det mycket allvarliga konse­kvenser för bostads­rätts­havarna. Det finns exempel på utom­stående företag som genom föreningens stadgar har till­försäk­rat sig en kvalifi­cerad majoritet av rösterna, varefter bygg­naden och ekono­min kraftigt misskötts utan att de boende kunnat ingripa.

Stärka boendes inflytande

– För att stärka det demo­kratiska skyddet och de boendes rätt till inflytande i före­ningen, föreslår vi att det inte ska vara möjligt att frångå principen om lika rösträtt i en bostads­rätts­förening, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, förutom i den del som avser den ekono­miska planen och intygs­givare som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

FAKTA Förslag för att stärka ­skyddet vid köp av nyprodu­cerade bostads­rätter:

  • Den som köper en nyprodu­cerad bostads­rätt med förhands­avtal ska få klar och begriplig information om vad avtalet innebär. Samt vilka risker som är kopplade till avtalet.
  • En betänketid införs för den som ingår ett förhands­avtal.
  • Den beräknade tid­punkten för upplåtelse av lägen­heten med bostads­rätt, som anges i ett förhands­avtal, snävas in och får inte avse en längre period än tre månader.
  • Förhands­tecknaren ska kunna säga upp avtalet vid en försening även om förse­ningen inte beror på att bostads­rätts­föreningen varit försumlig, vilket är ett krav i dag.
Källa: Regeringen.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Ekonomi Finansiering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial