Varan har lagts till i varukorgen
Svenska fjällstugor klarar polarklimat
Konstruktion 30 maj 2022
antarktis_hus
Den studerade träbyggnaden har i huvudsak fungerat bra under de 30 åren i Antarktis. Foto: Dag Haugum
Hur ska vi bygga trähus för att klara kraftiga miljöväxlingar, temperaturskillnader och orkanvindar? Polarforskare undersöker ett svenskt trähus som de byggde upp på Antarktis för 30 år sedan.

När man 1989 byggde upp forskningsstationen Wasa i Antarktis så utgick man från byggmetodiken i svenska fjällstugor, där ytterväggarna utgörs av hela plywoodskivor och man genom att minska antalet skarvar i fasaden minimerar risken för drivsnö att tränga in. Man valde också att montera byggnaden 1,5 meter över marken, med hjälp av stålbjälkar, av samma anledning.

Nu har forskare undersökt hur pass bra trähuset har stått sig och hur olika konstruktionslösningar i trä förhåller sig till konstruktioner i andra material. Och resultatet är till stora delar positivt.

− Den ursprungliga idén när man byggde stationen var att ta in ventilationsluft via luftspalterna i väggar och tak för att på så sätt förvärma den inluften, säger Dag Haugum, som är en av forskarna i projektet.

dag-haugum Dag Haugum. Foto: Thor Balkhed

1996 bytte man ventilationssystem till ett vanligt system, med en värmeväxlare, där man tillvaratar den uppvärmda luften som ventileras ut för att sen kunna förvärma med den luft som kommer in.

− Men det gör att man inte tillför någon värme den vägen, utan i stället återvinner lite värme som finns i huset. Medan man däremot med luften via luftspalter tillför värme genom solstrålning. Så det var det som var mest intressant. Att det ger så mycket tillskott.

Utsätts för kraftig solstrålning

Då stationen bara används och är uppvärmd en kortare tid under året hinner inte väggarna torka ut, så att fukt bildas. Samtidigt utsätts väggarna för kraftig solstrålning med upp till 40 grader i väggarna. Det leder till konvektion som försämrar isoleringsförmågan. Men värmen kan också utnyttjas för att minska energiförbrukningen när huset används genom att låta tilluften passera husets luftspalter.

Undersökningen visar på vikten av en tät fasad där fukt från vind och snö inte kan tränga in. Den vittnar också om att byggnader som står ouppvärmda delar av året löper hög risk för fukt i isolerande skikt.

− Det största problemet har varit indriften av snö som har kommit in, framför allt i taket. Vi kan inte i det här läget avgöra om fukten i isoleringen har skapat mikrobiell påväxt i isoleringen för vi har inte kunnat ta några prover. Men tätheten mellan takregeln har inte varit tillräckligt stor, så det har trängt in snö som har lagt sig i mellantaket. Sen har solen värmt upp taket så att snön har smält och trängt in i huset. Där har det blivit fuktskador och till viss del mögelskador inuti huset, säger Dag Haugum.

Höga fuktvärden i isoleringen

För att på bästa sätt nyttja trä som ett klimatsmart byggmaterial kom man i projektet fram till att man bör tänka på materialets möjlighet att ändra form vid olika fukthalter och säkerställa att man bibehåller tätheten. Man bör också hantera risken för hög fuktbelastning. Att bygga täta, oventilerade, konstruktioner kan vara ett problem för byggnader och byggnadsdelar som periodvis är ouppvärmda.

− Det som var lite förvånande var att vi hade så pass höga fuktvärden i isoleringen. Man tänker sig att det är en uttorkning av solstrålningen. Och fasaden är snustorr, den har fuktnivå noll.

Dag Haugum säger att konstruktionen var tät från början, men i och med att det är rörelser i trävirke så uppkom det glipor mellan olika konstruktionsdetaljer som gjorde att snö trängde sig in.

− Vindtrycket påverkar men också drivsnön. Den har en förmåga att tränga in överallt, precis som ökensand. Vid minsta lilla hålighet. Så man bör se till att tätheten är större där vinden ligger på.

Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat är ett projekt som initierats av Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram E2B2.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Forskning Utemiljö
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter