Varan har lagts till i varukorgen

Möjligheterna med värmeåtervinning från avloppsvatten

dusch_vatten
Mest energi kan tas tillvara genom värmeåtervinning vid duschar. Foto: Lars-Olof Åberg/Mostphotos
Det finns goda möjligheter att återvinna värmen ur avloppsvattnet från byggnader. Särskilt från duschar visar en rapport. Fram tills nu har det varit oklart hur det kan påverka reningsverken.

Uppvärmning av tappvarmvatten kräver en hel del energianvändning. Uppskattningarna är att mellan 780 till 1 150 kWh per person och år används i hushållen till varmvatten. Det mesta av energin hamnar sedan i avloppsvattnet. Energieffektivisering genom att återvinna värmen ur avloppsvattnet med värmeväxlare och värmepumpar har stor potential.

I rapporten ”Värmeåtervinning ur avloppsvatten”, som har publicerats hos kommunernas forskning- och utvecklingsprogram för VA Svenskt Vatten Utveckling, har detta undersökts. Dessutom har det undersökts vad värmeåtervinningen från avloppsvatten skulle kunna få för effekt på svenska reningsverk då det utgående avloppsvattnets temperatur sänks.

Mer energi från duschvatten

Beroende på var värmeväxlaren sitter påverkas temperaturen på avloppsvattnet olika. Simuleringar visar att värmeväxlare i duschar kan sänka temperaturen med mellan 1,5 och 4,2 grader Celsius. Med värmeväxling av en fastighets samlades avloppsvatten kan temperaturen sänkas med upp till 2,3 grader Celsius.

Samtidigt är det också vid duschar som mest energi kan återvinnas. I rapporten konstateras det att mellan 120–330 kWh per person och år kan tas tillvara. Jämfört med 95–185 kWh per person och år om värmeåtervinningen görs från det samlade avloppsvattnet.

Liten påverkan på reningsverk

Simuleringar har gjorts på hur reningsverken påverkas av att avloppsvattnets temperatur blir lägre av att energin återvinns. Förutom värmeåtervinningen konstateras det att vattnets temperatur även påverkas av andra faktorer. Beroende på årstid påverkas temperaturen annorlunda men även inläckage på avloppsledningsnätet påverkar.

De temperatursänkningar som simulerades visade sig dock ha en väldigt liten påverkan på reningen i ett reningsverk. Vid till exempel simuleringar av temperatursänkning av avloppsvattnet till reningsverket i Linköping sågs en liten ökning gällande utsläpp av ammonium och kväve men utan att det passerade gränsen för utsläppsvillkor.

Öppnar för mer värmeåtervinning

Rapportförfattarna menar dock att utifrån lokala förutsättningar kan avloppsreningsverks nuvarande prestanda för rening påverkas negativt.

I rapporten skrivs det att i flera kommuner är det i dag förbjudet eller åtminstone kraftigt begränsat möjligheten att i fastigheter återvinna värme från kommunalt avloppsvatten.

Rapportförfattarna menar att om det inte går att visa att värmeåtervinning påverkar avloppssystemet negativt bör det utredas om det är rimligt att kunder hindras att återvinna den energi som de själva har använt för att värma upp vattnet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Energieffektivisering Forskning Hållbarhet Teknik
Fackområden

Anläggning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial