Varan har lagts till i varukorgen
Handbok för byggledning av VA-ledningsprojekt
Vatten och avlopp 10 maj 2022
ledningsarbete_va
VA-ledningsprojekt ska genomföras med bättre kvalitet tack vare en ny handbok från Svenskt Vatten. Foto: Jan Kansanen/Mostphotos
VA-ledningar som läggs idag ska hålla en hög kvalitet för att kunna uppnå en lång livslängd. Det ställer krav på att beställarens byggledning görs systematiskt och med bra kvalitet. En ny handbok ska hjälpa till med det.

Branschorganisationen Svenskt Vatten har som mål att nya VA-ledningar som grävs ner ska ha en livslängd på 100 till 150 år. Det ställer krav på materialet som används men även utförandet av VA-ledningsprojekt. För att hjälpa till i arbetet har Svenskt Vatten och SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond, finansierat handboken "Kontroll- och byggledarhandboken" som syftar till att hjälpa till med beställarens byggledning av VA-ledningsprojekt.

Helena Mårtensson Winberg, till vardags projekt- och byggledare på företaget EnviDan, har varit projektledare för att ta fram den nya handboken. Hon berättar att alla som är byggledare inom en kommun eller VA-organisation har nytta av handboken.

− Beställare kan bli mer aktiva och engagerade i ett VA-ledningsprojekts genomförandefas än vad det är idag. Till exempel vad gäller platsbesök på arbetsplatsen och kontroll av entreprenörens egenkontroller. I huvudsak är handboken en hjälp för beställarens byggledare.

Främst kan det vara mindre kommuner och VA-organisationer med mindre personalstyrka och deras tekniska konsulter som kan ha nytta av skriften. Helena Mårtensson Winberg tillägger att även entreprenörens platschef eller arbetsledare kan ha nytta av boken men att de inte är den tänkta huvudsakliga målgruppen.

Teori och praktik

Involverade i projektgruppen har även personer varit ifrån beställarorganisationer som VA Syd och NSVA, entreprenörer som Skanska, NCC och Peab samt konsulter, rörleverantörer och forskningsinstitutet RISE. Skriften bygger mycket på erfarenheterna från de involerade och från utomstående experter.

Handboken är uppdelad i två delar. Den första är en teoretisk del som ger en bakgrund till vad kontroll och byggledning är för något, vilka roller som finns och vad olika lagar och regler säger. Den andra delen är mer praktisk med checklistor.

− Den andra delen är inte tänkt att läsas från pärm till pärm utan det är ett uppslagsverk med checklistor som man ska kunna använda direkt i ett aktuellt projekt, säger Helena Mårtensson Winberg.

Andra delen är uppbyggd mycket utifrån vilken typ av ledningsprojekt det gäller. Allt från renovering av ledning genom schaktfri metod till nyanläggning av ledning i ett exploateringsområde.

Tips till projekteringsfasen

Handboken är tänkt att fungera som stöd redan i projekteringsfasen. Då är tanken att man ska kunna gå till checklistorna och ta med kontrollmoment som ska vara med i förfrågningsunderlaget vid upphandling.

Helena Mårtensson Winberg påpekar att det är viktigt att hitta en lagom kontrollnivå för projekten, något som också tas upp i handboken.

− Annars finns risken att det blir för många kontroller så att entreprenören inte mäktar med att göra dem och att beställaren får svårt att följa upp dem.

Det gäller att ha med de kontroller som är relevanta för de mål som projektet ska uppnå. Delar av handboken är också kopplad till AMA Anläggning 20 med koder och vilka kontrollmoment som är kopplad till vilken kod.

Handboken finns gratis i en digital version där tillhörande checklistor och mallar kan laddas ner separat. En tryckt version går också att köpa hos Svensk Byggtjänst.

Sedan tidigare finns en handbok från Svenskt Vatten om projektledning vid arbete med VA-ledningar, Projekthandboken VA.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp AMA Projektering Upphandling
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial