Varan har lagts till i varukorgen
Vanliga fel i energisnåla hus
Energi 9 jun 2022
nybyggnation---erfarenhetstexter
Det finns ofta ett glapp mellan projekterad och uppmätt energianvändning i nya energieffektiva byggnader. Erfarenhetstexter om vanliga fel och brister ska öka branschens kunskap. Foto: Tobias Sterner, skärmklipp
Det ska bli lättare att hitta bristerna som gör att uppmätt energianvändning i nya energieffektiva byggnader blir högre än beräknat. I en databas på LÅGANS webbplats samlas erfarenhetstexter.

Enligt flera utvärderingar använder många energieffektiva byggnader mer eller mycket mer energi än beräknat vid projekteringen. I ett projekt, som finansierats av både Energimyndigheten och SBUF (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond), har avvikelserna analyserats. Syftet är att öka branschens kunskap och belysa vanliga fel och bristers betydelse för energianvändningen.

Resultatet redovisas i rapporten ”Glappet mellan projekterad och uppmätt energiprestanda” samt genom en erfarenhetsdatabas på nätverket LÅGANS webbplats. Databasen består idag av tio olika texter som kortfattat, på cirka 2–3 sidor, beskriver vanliga fel och brister som kan förekomma.

Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur
Alla detaljer är viktiga

– Man måste förstå att alla detaljer är viktiga när man bygger ett hus med väldigt låg energianvändning. Tillsammans kan små fel skapa en stor avvikelse, säger Per Kempe på PE Teknik & Arkitektur, som har ansvarat för projektet.

Räkna på energiförlusterna

Per Kempe poängterar att det är väldigt viktigt att analysera energianvändningen och han anser att det är tjänstefel att bara använda schablonvärden i en energiberäkning förutom vädringspåslaget.

– I mycket tidiga skeden, då huset bara är en skokartong, kan du använda schablonvärden. Men så fort du har en planlösning och börjar få schaktplaceringar måste du börja räkna på förluster från de olika tekniska systemen och diskutera var ledningsstråken som sammanbinder schakten kan gå. Och det gäller att värmeförlusterna minimeras för annars behöver motsvarande energi sparas in någon annanstans om energikraven ska uppfyllas. 

Det finns många som har gjort bort sig rejält när det gäller beräkningen av förluster från varmvattencirkulationen, VVC, i flerbostadshus, menar Per Kempe. Bland annat på grund av väldigt mycket dragningar i eller under bottenplattan som ger mycket löpmeter VV/VVC-rör. Vilket kan bli fallet med ett lamellhus. 

Den första erfarenhetstexten handlar om just VVC-förluster. En annan erfarenhetstext tar upp bristfällig isolering av ute- och avluftskanaler. Det kan handla om att man bara har kondensisolering men det kan även vara att schakten är för små så att det inte ryms tillräckligt mycket isolering.  

– Det gäller att den som är med i tidiga skeden, installations- eller energisamordnaren, är med i diskussionerna, räknar på förlusterna och ser till att schakten blir tillräckligt stora så att isoleringen får plats.

Uppdatera byggnadens energiberäkning

En annan sak som Per Kempe tycker är viktig handlar om relationsenergiberäkning. Att byggnadens energiberäkning uppdateras till hur det verkligen blev byggt genom att ta hänsyn till ändrade produkter, systemval samt brister i montage, idrifttagning, injustering med mera. 

– Relationsenergiberäkningen är ett viktigt verktyg för driften, säger Per Kempe.

Det är relationsenergiberäkningen som driftavdelningen kan jämföra den normaliserade uppmätta månadsenergianvändningen med för byggnadens olika delsystem. För att verifiera att byggnaden fungerar på avsett vis.

FAKTA Erfarenhetstexterna

På LÅGANS webbplats samlas erfarenhetstexter som kortfattat beskriver skriver vanliga fel och brister i byggnader som ger upphov till energiförluster. Idag finns tio texter samlade (OBS texten är klickbar):

 1. VVC-förluster
 2. Bristfällig isolering av utelufts- och avluftskanaler
 3. Avvikande luftflöden, luftflödesbalans och tryck
 4. Avfrostningens betydelse för energianvändning och funktion
 5. Frostskydd ventilationsaggregat som aktiveras vid ca -10C 
 6. Förvärmning till mer än -2C
 7. Brist på mätning av varmvatten, hushållsel och innetemperatur
 8. Vidareleveranser, betjäningsområden för energimätare
 9. Styrproblem
 10. Bristande funktion hos branddetektorer

Tanken är att texterna ska kunna uppdateras med nya erfarenheter och att databasen ska byggas på med fler texter.

Källa: LÅGAN, Per Kempe
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Hållbarhet Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Erfarenhetstexterna

På LÅGANS webbplats samlas erfarenhetstexter som kortfattat beskriver skriver vanliga fel och brister i byggnader som ger upphov till energiförluster. Idag finns tio texter samlade (OBS texten är klickbar):

 1. VVC-förluster
 2. Bristfällig isolering av utelufts- och avluftskanaler
 3. Avvikande luftflöden, luftflödesbalans och tryck
 4. Avfrostningens betydelse för energianvändning och funktion
 5. Frostskydd ventilationsaggregat som aktiveras vid ca -10C 
 6. Förvärmning till mer än -2C
 7. Brist på mätning av varmvatten, hushållsel och innetemperatur
 8. Vidareleveranser, betjäningsområden för energimätare
 9. Styrproblem
 10. Bristande funktion hos branddetektorer

Tanken är att texterna ska kunna uppdateras med nya erfarenheter och att databasen ska byggas på med fler texter.

Källa: LÅGAN, Per Kempe