Varan har lagts till i varukorgen
Så undviks en dålig inomhusmiljö
Innemiljö 9 jun 2022
12838484-group-of-school-kids-raising-hands-in-classroom
Skriften innehåller olika exempel på vad egenkontrollen kan innehålla. Foto: Mostphotos
Med en bra och fungerande egenkontroll kan brister i lokaler upptäckas innan de orsakar stora skador eller hälsoproblem. I en ny skrift får skolor råd för hur egenkontrollen kan göras på ett smart sätt.

Enligt miljöbalken måste den som driver en skola eller förskola bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad egenkontroll. Detta för att förhindra att lokalerna eller det man gör i verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt.

Introduktion till egenkontroll

I den nya skriften ”Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan och förskolan” från Folkhälsomyndigheten kan de som driver en skola eller förskola läsa mer om varför egenkontroll behövs och få exempel på vad den kan innehålla. Informationen är inriktad på den del av egenkontrollen som gäller inomhusmiljön i skolor och förskolor.

Detta är en introduktion till arbetet med egenkontroll av inomhusmiljön i skolan eller förskolan.

Förebygga ohälsa hos barn

Barn tillbringar en stor del av dagen i skolan respektive förskolan och det är därför viktigt att inomhusmiljön är bra. Arbetet med egenkontroll av inomhusmiljön ska främja barnens hälsa och förebygga ohälsa.

Brister i inomhusmiljön kan påverka barnens hälsa och ge huvudvärk, trötthet och besvär från luftvägar, ögon och näsa. Speciellt barn med överkänslighet kan påverkas av dålig inomhusmiljö i skolan eller förskolan och få ökade allergibesvär och astma.

Lönsamt med välskötta lokaler

Till exempel kan brister i städningen göra att allergiska barn får symptom som gör att de har högre frånvaro än andra barn, måste ta mer medicin och dessutom riskerar att prestera sämre.

En skola med fullgod städning ger eleverna förutsättningar till att prestera bättre. Inomhusmiljön påverkas av hur byggnaden är utformad, av installationer och material. Den påverkas också av hur byggnaden används, underhålls och sköts.

En fungerande verksamhet i välskötta lokaler är ofta en lönsam investering, menar författarna till skriften. Med en bra egenkontroll kan den som driver en skola eller förskola även visa, för såväl tillsynsmyndigheten som föräldrar, barn och personal, att verksamheten är miljö- och hälsomässigt kvalitetssäkrad.

FAKTA Bestämmelser och råd

• Miljöbalken (1998:808)
• Förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
• Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll
• Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS
2001:2) om egenkontroll
• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om:
- Städning i skolor, förskolor, fritidshem
och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS
2014:19)
- Buller inomhus (FoHMFS 2014:13)
- Fukt och mikroorganismer (FoHMFS
2014:14)
- Ventilation (FoHMFS 2014:18)
- Temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17)

Källa: Folkhälsomyndigheten.
FAKTA Exempel på rutiner som bör finnas i egenkontrollen

 • Underhåll av lokaler, inredning och annan utrustning.
 • Städning, rengöring och skötsel av lokalerna.
 • Kontroll av ventilationen.
 • Mätning av radon.
 • Hänsyn till hälsa och miljö när man köper utrustning och förbrukningsmaterial.
 • Hantering av klagomål på inomhusmiljön.
 • Dokumentation av brister i inomhusmiljön samt prioritering av åtgärder.
Källa: Folkhälsomyndigheten
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Innemiljö Ventilation
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Exempel på rutiner som bör finnas i egenkontrollen

 • Underhåll av lokaler, inredning och annan utrustning.
 • Städning, rengöring och skötsel av lokalerna.
 • Kontroll av ventilationen.
 • Mätning av radon.
 • Hänsyn till hälsa och miljö när man köper utrustning och förbrukningsmaterial.
 • Hantering av klagomål på inomhusmiljön.
 • Dokumentation av brister i inomhusmiljön samt prioritering av åtgärder.
Källa: Folkhälsomyndigheten
Fördjupningsmaterial