Varan har lagts till i varukorgen
Nu är AMA Anläggning 23 och MER 23 på granskning
AMA 4 jul 2022
anlaggning-23
Fram till i slutet av september har branschen på sig att komma med synpunkter på AMA Anläggning, RA och MER 23. Foto: Mostphotos & Svensk Byggtjänst
Branschen får nu möjlighet att yttra sig om ändringarna som föreslås till AMA Anläggning 23.

AMA, RA och MER Anläggning 23 och är ute på granskning hos branschen. För två år sedan kom AMA Anläggning 20 och i förslaget till ny utgåva föreslås en del ändringar.

Flera ändringar har gjorts med hänsyn till hållbarhet och användarvänlighet. Det finns förslag till flytt av några krav och råd till platser i publikationerna där de mer kan förväntas vara placerade.

– Precis som med tidigare utgåvor är det också en hel del småändringar. Man förbättrar hela tiden som till exempel hänvisningar till standarder, andra AMA-publikationer eller förtydliganden, säger Martin Jonsson, projektledare AMA Anläggning.

Caroline Lindblad, också projektledare för AMA Anläggning, berättar om andra ändringar som föreslås.

– En stor grej är streckkoderna, som vi har velat ta bort länge. Men vi har inte vetat hur omfattande det arbetet skulle bli. Men det har gjorts nu för DCC och PB, säger Caroline Lindblad.

Det handlar om avsnitten gällande bitumenbundna lager och rörledningar.

Inför krav på betong

Martin Jonsson berättar att ett omfattande arbete gjorts rörande skyddsanordningar, så som räcken och stängsel. Där har det skett en del rörande branschpraxis och nya produkter.

– Men framför allt är ändringen tänkt att underlätta för den som upprättar den tekniska beskrivningen, att ställa rätt krav på rätt skyddsanordning under rätt kod och rubrik. Vi vill ha en tydligare uppdelning där det är särskilda krav på anordningarna för till exempel järnvägsbroar och helt andra för cykeltrafik, säger Martin Jonsson.

Det har även gjorts en del uppdateringar med hänsyn till standarder för betong som uppdaterats hos SIS, Svenska institutet för standarder.

– Regelmässigt vill vi flytta en del krav från standarderna till AMA. Nytt är att produktstandarder inte längre tillåter krav på vem som ska utföra något, varför till exempel normativ hänvisning till Svenska Betongföreningens Betongrapport 8 utgår ur aktuell standard, säger Martin Jonsson. 

I AMA tillkommer därför krav på kompetens, utbildning och ackreditering. En annan viktig del av uppdateringen är att standarderna tillåter fler typer av bindemedelssammansättningar för att minska klimatavtrycket vid tillverkning av betong.

Regnbäddar tillkommer

I Anläggning 23 införs regnbäddar. I avsnittet DCL.24 har två underordnade koder för två typer av regnbädd lagts till.

– I och med uppdateringen till Anläggning 23 kommer det bli lättare att projektera och beskriva en regnbädd, säger Caroline Lindblad.

Hon tillägger att den ena typen av regnbädd är för ytligt intag och den andra för intag under markytan. Genom figurer i RA, en var för de olika intagen, kommer principen visas för regnbädd men inte via en principritning. Anledningen är att det ska vara ett stöd, inte låsa fast projektörerna till en enda möjlig lösning.

Tusentals får chansen att tycka till

Remissen har skickats ut till omkring 3 000 kontakter men vem som helst har möjlighet att ge synpunkter på uppdateringen. Till AMA Anläggning 20 inkom nästan 1 100 svar.

Senast 25 september ska remissynpunkter om AMA Anläggning 23 vara inne. 

FAKTA Åtta andra föreslagna ändringar till AMA Anläggning 23

Här följer ett urval av åtta andra ändringar som också föreslås till AMA, RA och MER Anläggning 23.

  • Koder tillkommer för att beskriva dimensioneringsförutsättningar, för de fall där entreprenören utför viss dimensionering
  • Råd för hantering av massor vid förekomst av invasiva arter tillkommer
  • Materialtabeller under CB, CE och DC anpassas för nya bergtyper och uppdaterade begrepp 
  • Konflytgräns tillkommer som aspekt vid klassificering av massor
  • Avsnitt CBD om muddring utvecklas
  • Koder tillkommer för ny typ av asfaltbärlager med bitumenemulsion
  • Avsnitt DCG om markbeläggningar struktureras om
  • Komplettering av ersättningsregeln utgår för vissa koder där det framgår i AMA att arbetet ingår och någon hänvisning till en annan kod är inte gjord i RA
Källa: Svensk Byggtjänst
Bevaka ämnen i artikeln

AMA Konstruktion Markarbeten Projektering Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter