Varan har lagts till i varukorgen
Metod för fastighetsägare att sätta klimatmål
Energieffektivisering 27 jan 2022
huvudbild_goteborg-ovanifran
Redan idag har många aktörer i samhället ett ambitiöst energi- och klimatarbete. Generellt går ändå utvecklingen för att begränsa klimatpåverkan för långsamt. Foto: Lars Nyren
Allt fler svenska företag börjar använda Science Based Targets, SBT. Det är ett vetenskapligt ramverk för att sätta, genomföra och följa upp klimatmål i enlighet med den senaste forskningen.

Ramverket som används världen över visar hur mycket och hur snabbt organisationer behöver minska sin klimatpåverkan för att undvika den värsta påverkan till följd av klimatförändringar.

Bakom ramverket står Science Based Targets Initiative (SBTi) som lanserades år 2015. Syftet är att mobilisera den privata sektorn att ta ledningen i klimatomställningen och att vetenskapliga målsättningar ska bli praxis.

Valideringen av SBTs är ett initiativ där World Resources Institute (WRI), Carbon Disclosure Project (CDP), World Wide Fund for Nature (WWF) och FN:s Global Compact samverkar.

Globalt har närmare 2 400 företag anslutit sig till initiativet. I Sverige finns än så länge drygt 120 anslutna företag. Antalet förväntas öka i takt med att fler företag lär sig mer om målen och ett stort intresse för Science Based Targets har märkts av i anslutningen till klimatmötet COP26 i Glasgow i slutet av 2021.

Fastighetsägare och småhustillverkare

Under hösten 2021 undersökte hållbarhetsföretaget Anthesis hur de vetenskapligt baserade målen skulle kunna stödja svenska fastighetsägare och småhustillverkare i deras energi- och klimatstrategiska arbete. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Energimyndigheten, i samarbete med nätverken BeBo, Belok och BeSmå och deras medlemmar.

I grunden handlar det om att påskynda klimatomställningen och omvandla det arbete som redan görs till vetenskapligt baserade mål som genomsyrar hela verksamheterna. Det är viktigt att energi- och klimatarbetet tas upp till strategisk ledningsnivå och att frågan också behålls där. 

Klimatmålen blir validerade

− Science Based Targets är ett internationellt erkänt ramverk som också används inom många olika branscher. Den absolut största styrkan är att det är vetenskapligt. Det blir ett sätt för företag att veta vad de behöver göra för att vara i linje med Parisavtalet, säger Hanna Westling, konsult inom energi och hållbara städer på Anthesis.

sidobild_hanna-westling Hanna Westling. Foto: Anthesis

Hon menar också att en ytterligare en styrka är att valideringen utgår från den internationella standarden GHG-protokollet (GHG Protocol) som inkluderar utsläpp från hela värdekedjan.

Det finns vanligt förekommande begrepp som klimatneutralitet och nettonoll-utsläpp som används på olika sätt. Där har SBTi kommit med definitioner för vad begreppen innebär vilket kan leda till ett mer gemensamt språk och mindre otydlighet kring vad sådana målsättningar innebär.

Process i fem steg

Processen för att sätta SBT består av de fem stegen: anta, utveckla, skicka in, kommunicera och rapportera.

− Ofta är det en tidskrävande process att ta fram och få sina mål validerade. Men, medlemmar av nätverken har uttryckt att det är positivt med en tredjepartsverifiering för att styrka sina mål, säger Hanna Westling.

Företagen blir föregångare

Slutsatserna från rapporten visar bland annat att SBT är ett sätt för att inkludera det energi- och klimatsstrategiska arbetet i hela verksamheten och också få upp arbetet och behålla intresset för det på lednings- och styrelsenivå.

I rapporten framkommer även att det är ett sätt för företag att visa att de är föregångare, följer den senaste forskningen och använder sig av internationellt erkända metoder för att sätta, genomföra och följa upp sina energi- och klimatmål.

− Flera av nätverkens medlemmar har antagna SBT:s. Vi har också sett att många medlemmar är intresserade av att fördjupa sina kunskaper. Det är viktigt att kunna utbyta erfarenheter i nätverk. Exempel på behov som har identifierats är en samverkan om branschspecifika frågor kopplade till ramverket, säger Hanna Westling.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Ekonomi Energi Hållbarhet Miljö
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial