Varan har lagts till i varukorgen

"Sänk trösklarna in på den ägda bostadsmarknaden"

Val 2022 11 aug 2022
kristdemokraterna
Hur blir bostadspolitiken efter valet? Vi har inför årets val bett samtliga riksdagspartier att svara på de viktigaste frågorna som rör dig i byggbranschen. Kristdemokraternas bostadspolitiska talesperson Larry Söder vill att fler ska kunna köpa bostäder.

Hur löser vi bostadsbristen? Genom nybyggnation eller ombyggnation?

− Vi måste bygga mer och snabbare, främst nybyggnation men även ombyggnation. För att det ska bli verklighet krävs förenklade byggregler och tillgång till mer byggbar mark. Samtidigt måste vi sänka trösklarna in till den ägda bostadsmarknaden så att fler kan köpa en bostad. Viktiga reformer för detta är startlån för förstagångsköpare, hyrköp, översyn av kreditrestriktionerna och förändrade flyttskatter för ökad rörlighet.

Vilka stöd behövs för att öka bostadsbyggandet?

− De viktigaste reformerna är de som gör att bostadskedjan rör sig. Då stimuleras även ökat byggande. Flyttskatterna är en sådan fråga. En snabbare planprocess och förenklade byggregler är en annan. Det behövs också mer tillgänglig mark så att det kan byggas mer. Kommunerna måste prioritera och se till att det finns mark för att bygga. Vi vill därför ha en planeringsstimulans för småhus så att kommunerna börjar planera fram fler småhus.

Hur ser ni på idén om särskilt stöd för bosparande eller startlån för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden?

− Det är förslag som vi drivit aktivt under den här mandatperioden för att sänka de höga trösklarna in på den ägda bostadsmarknaden. Unga behöver få ökade incitament att spara mer till sitt första boende. Med vårt förslag för bosparande kan en person i åldern 18–34 år avdragsgillt spara inom ramen för ett investeringssparkonto. Vi vill också införa startlån för förstagångsköpare. Det skulle gynna unga där kontantinsatsen ofta är det största hindret.

Vad händer med ränteavdragen för lån om ditt parti får bestämma?

− Mot bakgrund av de stigande räntorna vill vi behålla ränteavdragen. Vi har ett principiellt förslag som innebär att man under en 30-årsperiod ska avveckla ränteavdraget med en procent per år. Men det var i kontexten av den lågränteekonomi som vi haft under flera år. Nu har det ekonomiska läget förändrats så på kort sikt säger vi nej till avvecklat ränteavdrag.

Kd, Larry Söder Larry Söder, Kristdemokraterna

Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggbranschen?

− Intensifierade kontroller och förebyggande arbete. Vi vill se ökad samverkan mellan myndigheter, bland annat ska realtidskontroller kunna delas. Kontrollernas syfte och mål måste också ses över för att de ska bli mer ändamålsenliga. Ett exempel på detta är Skatteverkets realtidskontroller vid arbetsplatser och den dithörande granskningen av personalliggare. Nuvarande lönekrav vid arbetskraftsinvandring är också orimligt lågt och behöver höjas. Det är svårt att försörja sig på 13 000 kronor före skatt och risken att fusk sker vid sidan av en så låg lön är uppenbar.

Hur vill ni göra för att energieffektivisera det befintliga bostadsbeståndet?

− Energieffektiviseringen går idag för långsamt. Ett sätt att främja energieffektiviseringar och öka medvetenheten bland fastighetsägare om hur de kan energieffektivisera är att arbeta med energideklarationer. Dagens energideklarationer skulle behöva förbättras och effektiviseras. Utöver detta vill vi understryka vikten av att det är goda initiativ från branschen som ska premieras snarare än att politiken ska komma med pekpinnar.

Det viktiga för oss är att premiera goda initiativ från branschen snarare än att komma med pekpinnar

Vilka är de enskilt viktigaste politiska insatserna ni vill göra för att skapa ett hållbart byggande och minska utsläppen från branschen?

− Det viktiga för oss är att premiera goda initiativ från branschen snarare än att komma med pekpinnar. Fastighetsägare bör främja en hushållning med resurser och premiera materialval utefter dess hållbarhetsprestanda och avtryck. Ett sätt är att i den mån det går byta ut betong och stål mot trä. Det finns också anledning för fastighetsägare att bevaka på vilket sätt transporter kan reduceras under byggnation. De landvinningar som gjorts genom ett utökat industriellt byggande visar hur ett helhetstänk som planeras för byggnationen sparar både pengar och onödiga inslag. Etik och antikorruption är också viktiga hållbarhetsfrågor.

Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?

− Sänka trösklarna in på den ägda bostadsmarknaden. Kreditrestriktionerna skulle ses över i en samlad form, då kreditreglering efter kreditreglering införts utan att någon tagit ett helhetsgrepp. Villaboendet skulle främjas och fler småhus skulle byggas. Det är en boendeform många eftersträvar samtidigt som det byggs alldeles för lite av det. Här behövs en planeringsstimulans till kommunerna för att få mer byggbar mark för småhus. Jag skulle också göra mycket tydligt, att bostadsintresset – det är nu ett riksintresse.

Bevaka ämnen i artikeln

Val 2022 Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter