Varan har lagts till i varukorgen
”Det behövs inga statliga stöd för att öka byggandet”
Val 2022 25 aug 2022
moderaterna
Hur blir bostadspolitiken efter valet? Vi har inför årets val bett samtliga riksdagspartier att svara på de viktigaste frågorna som rör dig i byggbranschen. Moderaternas bostadspolitiska talesperson Viktor Wärnick vill minska regelkrånglet och tillgängliggöra mer byggbar mark.

Hur löser vi bostadsbristen? Genom nybyggnation eller ombyggnation?

– Båda delarna behövs. Det behöver byggas fler nya bostäder och befintliga fastigheter behöver utvecklas och i somliga fall omvandlas för att tillskapa fler bostäder.

Vilka stöd behövs för att öka bostadsbyggandet?

– Vi tror inte att det behövs några statliga stöd för att öka byggandet. Socialdemokraterna har testat detta fler gånger och alltid med samma dåliga resultat. Se till exempel miljonprogrammet eller det senaste investeringsbidraget som dömts ut av Riksrevisionen.

Istället behövs reformer. Vi lade 70 förslag på riksdagens bord i höstas som vi avser att gå vidare med i regeringsställning. Bland annat åtgärder för att minska regelkrånglet och tillgängliggöra mer byggbar mark.

Hur ser ni på idén om särskilt stöd för bosparande eller startlån för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden?

– Vi har länge förespråkat att bolånetaket ska höjas till 90 procent. Det är positivt att regeringen nu sneglar på förslag i den riktningen. Det som presenterats nu är dock bara en utredning och inget politiskt förslag från regeringen, om och i så fall när ett sådant kommer så tar vi ställning till det.

Vad händer med ränteavdragen för lån om ditt parti får bestämma?

– Vi vill inte ändra ränteavdraget för bolån.

m, Viktor Wärnick Viktor Wärnick, Moderaterna

Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggbranschen?

– Det behövs fler och bättre inspektioner på svenska arbetsplatser. Likaså behöver sekretesshinder undanröjas så att berörda myndigheter kan dela relevant information med varandra, exempelvis uppgifter som framkommer vid arbetsplatsinspektioner.

Reglerna kring arbetskraftsinvandring behöver fortsatt stramas åt. Det är inte heller ovanligt att människor i det så kallade skuggsamhället arbetar inom byggbranschen. Kommuner och andra myndigheter borde ha en anmälningsplikt till Migrationsverket och Polismyndigheten när de påträffar en person utan tillstånd att vara i Sverige.

Sverige behöver mer planerbar energi, där mer kärnkraft utgör ett gott och fossilfritt alternativ.

Hur vill ni göra för att energieffektivisera det befintliga bostadsbeståndet?

– Behovet av energieffektiviseringar är stort men subventioner likt stödet till energieffektiviseringar löser inte det utan är snarare att betrakta som symbolpolitik från regeringens sida. Den typen av stöd har nämligen historiskt visat sig mycket ineffektiva.

Det lyftes bland annat av Riksrevisionen i en granskning 2019. Riksrevisionen konstaterade att endast en bråkdel av de då satsade medlen kom till användning och att det endast bidrog marginellt till de politiska målen.

Elpriserna har de senaste månaderna varit för höga. Det är en följd av en misskött energipolitik. Sverige behöver mer planerbar energi, där mer kärnkraft utgör ett gott och fossilfritt alternativ.

Oaktat det så kommer sannolikt elpriserna framgent att vara högre än för bara några år sedan, vilket för med sig att det blir än mer lönsamt att göra investeringar i energieffektivitet, i såväl småhus som flerbostadshus. Där behovet är som störst är det också mest lönsamt.

Vilka är de enskilt viktigaste politiska insatserna ni vill göra för att skapa ett hållbart byggande och minska utsläppen från branschen?

– Vi anser att det är viktigt att arbeta med återbruk och moderna tekniker för att minska materialanvändningen i stort men också att arbeta för att göra de material som trots allt används mer klimatsmarta. Moderaterna tror att både trä, betong och andra material kommer att behövas i framtiden. Det är därför viktigt att genom en god incitamentsstruktur bidra till utvecklingen av mer klimatsmarta versioner av samtliga material.

En förutsättning för det är att inget material i sig premieras via standarder, lagstiftningar eller upphandlingar utan att dess samlade egenskaper tillåts vara avgörande.

Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?

– Ge riksarkitekten ett tydligt uppdrag – att se över och lägga fram förslag på hur större hänsyn kan tas till medborgarnas preferenser avseende arkitektur.

Bevaka ämnen i artikeln

Val 2022 Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter