Varan har lagts till i varukorgen
"Billiga hyresrätter ska vara prioritet"
Val 2022 9 aug 2022
vansterpartiet
Hur blir bostadspolitiken efter valet? Vi har inför årets val bett samtliga riksdagspartier att svara på de viktigaste frågorna som rör dig i byggbranschen. Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Momodou Malcolm Jallow vill att det ska byggas fler och billigare bostäder.

Hur löser vi bostadsbristen? Genom nybyggnation eller ombyggnation?

− Både nybyggnation och ombyggnation behövs. Men viktigast för att lösa bostadsbristen är förstås att det årligen tillkommer ett stort antal nya bostäder. Nyproduktionen är följaktligen den viktigaste åtgärden.

Vilka stöd behövs för att öka bostadsbyggandet?

− Om bostadsbristen ska lösas för alla, det vill säga även för resurssvaga hushåll, kan vi inte bara bygga mycket – vi måste även bygga rätt. Billiga hyresrätter, som i princip alla kan efterfråga, ska vara prioriterat när det gäller statliga satsningar.

− Vänsterpartiet vill återinföra, och utöka, investeringsstödet för byggande av hyresrätter med rimliga hyror. Vi ville ha kvar det tidigare stödet, som avvecklades av de borgerliga partierna vid årsskiftet. Förra året byggdes över 40 procent av de nya hyresrätterna med investeringsstöd och genomsnitthyran för 70 kvadratmeter blev i snitt 2 000 kronor billigare än hyran i motsvarande lägenhet som byggdes utan stöd. Det är en stor skillnad för många hushåll och visar att stödet kan pressa byggkostnader och hyror.

− Generellt anser Vänsterpartiet att staten måste ta ett betydligt större finansiellt ansvar för bostadsbyggandet. Utöver investeringsstödet föreslår vi att ett system med statliga topplån inrättas samt att en ny stödmodell med ett statligt topplån – med delvis kommunalt förlustansvar – för uppförande och ombyggnad av egna hem upprättas för finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder specifikt på landsbygden. Detta i syfte att öka byggandet på landsbygden, där svårigheterna på bostadsmarknaden ser annorlunda ut. Vi vill också införa ett riktat investeringsstöd för uppförande av klimatsmarta flerbostadshus trä.

− Slutligen har vi, utanför ordinarie budget, föreslagit ett historiskt omfattande investeringsprogram för klimatet på totalt 700 miljarder kronor, av vilka 130 miljarder avsätts för bostadsbeståndet. Att användas för det befintliga beståndet såväl som för framtida nybyggnationer. Se vidare under frågan om energieffektivisering.

Hur ser ni på idén om särskilt stöd för bosparande eller startlån för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden?

− Det är betydligt rimligare att statliga subventioner går till hyresrätter, som är den boendeform som de flesta kan efterfråga, än att rikta sig till en grupp som redan har ekonomiska förutsättningar att efterfråga en bostad på egen hand.

Vad händer med ränteavdragen för lån om ditt parti får bestämma?

− Vänsterpartiet vill på sikt trappa av ränteavdraget. Till en början vill vi minska avdraget med fem procentenheter på tre år. Naturligtvis måste en helhetsbedömning göras, som tar hänsyn till ekonomiskt läge med mera, när det gäller startpunkt och/eller nedtrappningstakt på ränteavdragen.

Momodou Malcolm Jallow, V Momodou Malcolm Jallow, Vänsterpartiet

Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggbranschen?

− Det är tydligt att politiken kan göra mer för att motverka arbetslivskriminalitet inom byggsektorn. Vänsterpartiet vill lyfta fram tre åtgärder som vi anser är särskilt viktiga:

− För det första behöver det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet utökas. Dels behöver det genomföras fler arbetsplatskontroller med fokus på byggsektorn, dels behöver myndigheternas samverkan förbättras. Vi vill därför tillföra mer resurser till myndigheterna och ändra sekretessreglerna så att myndigheterna kan dela information med varandra och därmed upptäcka, utreda och lagföra fler kriminella arbetsgivare.

− För det andra behöver vi begränsa antalet underentreprenörer på byggarbetsplatserna och genomföra bättre kontroller av de underentreprenörer som anlitas. Dels behöver de lokalt fackligt förtroendevalda hos huvudentreprenören få större möjligheter att kontrollera underentreprenörerna på en arbetsplats. Dels behöver vi ändra lagen om offentlig upphandling (LOU) så att det som huvudregel ska ställas krav på att max två led av underentreprenörer får användas vid offentlig upphandling. Därmed skulle möjligheterna till samordning och kontroll stärkas, vilket motverkar fusk och kriminalitet.

− För det tredje behöver vi utöka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt - i ett första steg till arbetsplatser med kollektivavtal där det för tillfället inte finns medlemmar, i ett andra steg till samtliga arbetsplatser (även arbetsplatser utan kollektivavtal). Det finns ett tydligt samband mellan bristfällig arbetsmiljö och arbetslivskriminalitet. Om de regionala skyddsombuden ges rätt att kontrollera fler arbetsplatser än idag kan fler kriminella företag upptäckas, utredas och lagföras.

Hur vill ni göra för att energieffektivisera det befintliga bostadsbeståndet?

− För att underlätta den nödvändiga omställningen till ett energisystem baserat på förnybara råvaror, där de nationella miljökvalitetsmålen nås, behöver inte minst den byggda miljöns energianvändning minska. Vi befinner oss i ett akut klimatnödläge och Vänsterpartiet menar att omställningspolitiken måste accelerera. Runt om i landet är behovet av nya bostäder stort, samtidigt som många kommuner kämpar för att minska den klimatpåverkan som byggande ger upphov till. Klimatet kan helt enkelt inte vänta, och för att samla kraften måste samhället vara redo gå före och visa vägen genom kollektiva lösningar. I detta spelar styrmedel den viktigaste roll sett ur ett statligt perspektiv. Vänsterpartiet vill återinföra och utöka det renoverings- och energieffektiviseringsstöd som avvecklades av de borgerliga partierna vid årsskiftet.

− Dessutom föreslår vi ett historiskt omfattande investeringsprogram för klimatet på 700 miljarder kronor, av vilka 130 av dessa miljarder avsätts för bostadsbeståndet, att användas för det befintliga beståndet såväl som för framtida nybyggnationer. Åtgärden löper över tio år och finansieras genom ett 10-årigt moratorium för dagens överskottsmål i den offentliga budgeten, det vill säga 13 miljarder kronor per år i tio år för bostadssektorn.

Den viktigaste insatsen från rikspolitiken är att leda vägen framåt, om klimatomställningen i bygg- och fastighetsbranschen ska öka så mycket som det faktiskt är nödvändigt.

Vilka är de enskilt viktigaste politiska insatserna ni vill göra för att skapa ett hållbart byggande och minska utsläppen från branschen?

− Vi tror att den viktigaste insatsen från rikspolitiken är att leda vägen framåt, om klimatomställningen i bygg- och fastighetsbranschen ska öka så mycket som det faktiskt är nödvändigt. Det innebär främst att ta ett betydligt större ekonomiskt ansvar än idag.

− Statligt stöd ger stora möjligheter att både ställa högre krav än idag på energibesparande åtgärder vid renovering och minskad energianvändning vid nybyggnation, men även på exempelvis hyresnivåer efter genomförda åtgärder för den som använder sig av stödet.

Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?

− Marknadskrafterna har med all önskvärd tydlighet visat sin oförmåga att lösa de bostadspolitiska problem vi idag står inför – bostadsbrist, hemlöshet, för dyra bostäder, segregation och utanförskap. Staten måste våga kliva in med en aktiv och kraftfull politik som inte bara handlar om att årligen ösa åtskilliga miljarder på de ägda upplåtelseformerna i form av ROT-bidrag och ränteavdrag.

− Skattemedel måste satsas på byggandet av hyresrätter som även de resurssvaga i samhället kan efterfråga. Detta då grundbulten för att lösa näst intill samtliga bostadspolitiska problem inte är att för få kök i villorna renoveras, utan att det byggs för lite och för dyrt. Det första blir därför att: 

  • genomföra ett omedelbart stopp av försäljningar av kommunala allmännyttiga bostäder.
  • återinföra ett investeringsstöd med rejält ökade anlag för både nyproduktion och renovering av hyresrätter.
Bevaka ämnen i artikeln

Val 2022 Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter