Varan har lagts till i varukorgen
Ny typ av regnbädd renar dagvattnet
Hållbarhet 11 nov 2021
regnbaddar_nacka_kommun
Under ett års tid testades regnbäddar med träd längs med en av Nacka kommuns mest trafikerade vägar. Dagvattnet renades väl från föroreningar. Foto: Nacka kommun
Dagvatten från vägar innehåller föroreningar som ofta hamnar i närliggande vattendrag. Nacka kommun satsar på att minska det med en ny typ av regnbädd.

På flera ställen i Nacka kommun har ett stort antal regnbäddar nyligen byggts eller håller på att byggas. Det handlar om över 70 i ett arbete som fått ekonomiskt stöd på cirka 23 miljoner kronor av Naturvårdsverket.

Arbetet är en del av kommunens arbete för att fördröja och rena dagvattnet.

– Satsningen är framför allt kopplat till behovet av dagvattenrening och för att vi ska kunna få igenom detaljplanerna. Vi ska även klara av miljökvalitetsnormerna för våra sjöar och kustvatten, säger Agata Wehlin, dagvattenspecialist på Nacka kommun.

Mekanisk rening

Reningen görs för att minska halterna av några av de tungmetallerna som hittas i dagvatten, som kadmium, bly och nickel. Även näringsämnen som fosfor och kväve ska fångas upp tillsammans med mikroplaster som hamnat i vattnet.

agata-wehlin_dagvattenspecialist Agata Wehlin.

En del av reningen görs genom jorden som finns i regnbäddarna.

– Jorden fungerar som ett mekaniskt filter, vilket innebär att man får avsättning av partiklar och slam på ytan. Det är på partiklarna som majoriteten av föroreningarna sitter, säger Agata Wehlin.

I regnbäddarna finns det även växtlighet så som träd, buskar och perenner vilka också bidrar till reningen. Syftet med regnbäddarna är att fånga upp föroreningarna via olika processer som sker i anläggningen.

Behov av underhåll

Nacka kommun har valt att bygga två olika typer av regnbäddar. Den ena är öppen och fylld med vegetation. Den andra är en nedsänkt lådkonstruktion med markgaller där träd är planterade. Samtliga regnbäddar har sandfångare.

Skötseln av anläggningarna utgörs bland annat genom slamsugning av den översta jordytan, ogräsrensning, skräpborttagning och återplantering vid behov. Träden sköts på samma sätt som vanliga stadsträd. 

– Sedan har vi även dränerings- och servisledningar som ska spolas med jämna mellanrum.

bygge_av_regnbadd En av flera regnbäddar som byggs i centrala Nacka. Foto: Nacka kommun

Olika förutsättningar

Alla anläggningar har byggts efter de specifika förutsättningar som varje plats har. På grund av det måste även skötseln anpassas. Även på en enskild gata kan behovet av skötsel vara olika, berättar Agata Wehlin.

– Avrinningsområdet är inte exakt lika stort till varje anläggning och det kan vara att en anläggning ligger nära en korsning med mycket trafik. Då ser vi att den som ligger närmast och får vatten från den korsningen kanske har två till tre gånger så stort behov av slamtömning jämfört med de som ligger längre ner på samma gata.

Genom att regnbäddarna ligger på ytan är de lättare att underhålla jämfört med liknande nedgrävda. Då slipper man bland annat gräva upp gatan när sediment ska renas.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Utemiljö Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter