Varan har lagts till i varukorgen
Här införs krav på gasvarnare vid markarbete
Arbetsmiljö 19 mar 2021
markarbete_i_stad
Vid markarbete som görs djupare än fem meter ner ska det nu finnas gasvarnare i stora delar av Ängelholms kommun. Foto: Mostphotos
Metangas har hittats av flera brunnsborrare runt om i en skånsk kommun. Det har fått kommunen att införa krav på gasvarnare vid markarbeten. Men få kommuner bedöms ha liknande problem.

I samband med geotekniska undersökningar vid en fastighet i Ängelholms kommun i nordvästra Skåne hittades relativt höga koncentrationer av metangas. Miljöenheten i kommunen kontaktade flera olika expertmyndigheter, bland annat Sveriges geologiska undersökning, SGU. Det för att ta reda på om metanen kunde vara ett problem, uppger Rose-Marie Stigsdotter, tillförordnad miljöchef på Ängelholms kommun, i ett mejl till Omvärldsbevakning.

”Vi fick då vetskap om att gas har påträffats av brunnsborrare på relativt många ställen i kommunen,” skriver Rose-Marie Stigsdotter till Omvärldsbevakning.

Metan är något som kan förekomma i marken på platser som tidigare varit havsbotten och ett lerlager ligger ovanpå sanden. Efter att Ängelholm fått veta att gasen hittats på flera platser runt om i kommunen beslutade man sig för att införa en ny rutin vid markarbeten.

Krav på gasvarnare

Den nya rutinen är till för att minimera risken för olyckor. Rose-Marie Stigsdotter poängterar att inga incidenter inträffat hittills vad de känner till och att metangasen oftast innebär små risker. Rutinen är framtagen som en extra försiktighetsåtgärd.

Därför ska det finnas gasvarnare vid markarbeten som görs mer än fem meter under markytan. Det gäller för geotekniska markundersökningar, pålningsarbeten, grundvattenborrningar, borrning för energi och kyla, borrningar och grävarbeten för dricksvatten samt gräv- och schaktarbeten.

”Det är viktigt att ha gasvarnare dels för att undvika arbetsmiljörisker för de som utför markarbeten, dels för att i nästa steg ta kontakt med Miljöenheten för dialog om ytterligare utredningar behöver göras," skriver Rose-Marie Stigsdotter till Omvärldsbevakning.

Hon tillfogar att sådana utredningar ska ge svar på om det i så fall behövs byggnadstekniska begränsningar. Till exempel att det inte ska pålas, ha källare eller att det behövs åtgärder som ventilerad bottenplatta och täta rörgenomföringar för att mnimiera risken för gaskoncetration i framförallt trånga utrymmen i byggnader. 

FAKTA Ängelholms nya rutiner

Förutom punkten ovanför, vid vilka markarbeten som gasvarnare ska användas, är följande punkter med i Ängelholm kommuns nya rutin för markarbeten.

  • Vid detaljplanearbete, vid försäljning av fastigheter och ansökningar om mark- och bygglov ska gasförekomst beaktas i Ängelholms tätort och slättlandskap. Vid undersökningar ska krav på gasdetektor ställas.
  • Om metangas upptäcks ska man kontakta Miljöenheten för dialog för en eventuell fortsatt utredning.
  • Bygglovsenheten ska göra bedömningar om byggnadstekniska begränsningar, åtgärder och barriärer. Det kan handla om pålning, källare, typ av bostadshus, täta rörgenomföring osv.
  • Rekommendationerna kan komma att ändras efter en eventuell utförligare och övergripande riskbedömning av metangas i kommunen.
Källa: Ängelholms kommun

Ovanligt med metangas

Det är väldigt ovanligt med metangas i marken i Sverige. Det berättar Mikael Erlström, statsgeolog på SGU.

– Metangas bildas där det finns berggrund eller jordlager med hög halt organiskt material som bryts ner. Det är framförallt i nordvästra Skåne, som Ängelholm ligger i. Sedan finns det också områden i Östergötland, Västra Götaland, Närke och Öland som det finns enstaka fynd av metangas i samband med borrning och grävning. Det finns även lokalt metangas i anslutning till områden med lergyttjor och sumpmark.

mikael-erlstrom_sgu Mikael Erlström. Foto: Privat

Han tillägger att merparten av Sveriges yta, kanske upp till 90 procent, består av urberg och att problematiken med metangas inte finns i de områdena. SGU hjälpte Ängelholms kommun att se hur mycket metan som tidigare har hittats i kommunen.

– När vi tittade i vårt arkiv för brunnsborrningar så ser vi att i Ängelholmsområdet finns det förhållandevis många små fynd av metangas, säger Mikael Erlström.

Han berättar att det oftast är begränsade förekomster i marken och att utsläppen är små och avtagande med tiden. Men just när den frisläpps kan det för ett ögonblick komma en större gaspuff av metan som kan antändas av en gnista. Sett till hela Sverige har dock metan hittills inte varit några problem.

– Vi har tidigare sett att vid vissa borrningar för bergvärmeanläggningar i Östergötland så har det kommit upp gas och då har det blivit problem att sänka ner kollektorslangarna på grund av det, säger Mikael Erlström.

FAKTA Metan i marken

Metangas är luktfri och färglös. Den kallas ibland även för sumpgas då den bland annat bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer. Gasen är inte giftig men kan göra det svårt för människor att andas om den finns kvar länge i höga koncentrationer. Dock är metangas väldigt lättantändligt.

Källa: SGU, Naturvårdsverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Samhällsplanering Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Metan i marken

Metangas är luktfri och färglös. Den kallas ibland även för sumpgas då den bland annat bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer. Gasen är inte giftig men kan göra det svårt för människor att andas om den finns kvar länge i höga koncentrationer. Dock är metangas väldigt lättantändligt.

Källa: SGU, Naturvårdsverket
Fördjupningsmaterial