Varan har lagts till i varukorgen

Så bygger Malmö bort översvämningsrisker

Miljö 27 maj 2021
oversvamning-malmo-skydd
Malmö har flera gånger drabbats av översvämningar. I delar av staden byggs nu ledningarna om så att regn- och avloppsvatten inte hamnar i samma ledning. Foto: Mostphotos & VA Syd
Staden drabbades för sju år sedan av ett enormt skyfall vars följder orsakade stor förödelse och blev kostsamt. Nu arbetar Malmö för att minska risken för nya översvämningar.

På morgonen 31 augusti 2014 började det regna ordentligt i Malmö och omkringliggande kommuner. Intensiteten i regnet var ovanligt hög. På sex timmar föll det på flera ställen i Malmö över 100 mm regn. I grannkommunen Vellinge registrerades över 140 mm regn under samma tid vid en regnmätare.

Avloppsnäten blev snabbt fulla, hundratals källare svämmade över, uppskattningsvis 3 000 fordon förstördes eller fick skador. Efteråt beräknades skadorna som uppstod ha varit till ett värde av ungefär 600 miljoner kronor. Det mesta för skador på byggnader.

Kan liknande händelser förekommas? Malmö stad arbetar sedan flera år för att risken för liknande översvämningar ska minimeras.

Med i varje nybyggnation

2017 antog staden en skyfallsplan som vägleder i arbetet med skyfallshantering. Målet är att Malmö i framtiden ska kunna hantera en stor översvämning utan för stora person- och materiella skador.

par-svensson-malmo Pär Svensson. Foto: Privat

Pär Svensson, strateg i klimatrelaterade frågor på Malmö stad, säger att skyfallsplanen är viktig i arbetet med att säkra staden från översvämningar.

– Det eftersom den är politiskt antagen och säger tydligt att det är en fråga som hela Malmö måste arbeta med.

Han berättar att efter skyfallet 2014 har arbetet med skyfallsanpassning blivit en fråga som finns med i vartenda nytt byggprojekt som startar.

– Det gäller att nyttja de ombyggnationer av staden som vi ändå gör till något ytterligare, för att få in fler funktioner på varje yta, säger Pär Svensson.

Exempelvis kollar man om cykel- och gångvägar kan läggas en decimeter djupare för att fungera som en plats där vatten kan stanna upp. Eller att vatten från närliggande kvarter leds in i parker vid extremregn. Då har man sänkt delar av parker så att vattnet har en plats att ledas till.

svackdike-malmo-oversvamning Vid regn kan ett svackdike avlasta ledningsnätet genom att magasinera dagvatten, som detta i Malmö. Foto: VA Syd

Mesta av marken privat

VA Syd är VA-huvudman i Malmö och har ansvaret att ta hand om det dagvatten som hamnar i dess ledningar. Sedan några år finns satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” som ska bidra till en bättre hantering av skyfall i staden. Kristina Hall är den som leder programmet. Hon berättar att en av de största utmaningarna är att få med sig alla aktörer i arbetet, inte bara de offentliga.

– I Malmö är ungefär 30 procent av marken allmän platsmark, 70 procent är privat mark. Det säger sig självt att det är omöjligt att ta hand om 100 procent av vattnet på 30 procent av marken. Men det är bara på de 30 procent som vi kan göra saker. Den resterande delen ägs av andra aktörer, säger hon.

kristina-hall-va-syd Kristina Hall. Foto: VA Syd

Därför gäller det att få med sig de privata aktörerna för att det ska bli en skillnad. Målen kommer inte nås om bara kommunens mark används, konstaterar Kristina Hall.

De arbetar därför för att öka medvetenheten på olika sätt. Det kan vara kampanjer för att minska belastningen på ledningsnätet, som att fastighetsägare får ersättning på 2 500 kronor för varje stuprör som kopplas bort från ledningsnätet och regnvattnet i stället tas om hand lokalt.

Kristina Hall påpekar att det inte är mängden olika aktörer som är svårigheten utan spridningen på vad det är för typ.

– Hade vi bara haft villaägare så hade vi kunnat rikta all information till dem. Man kan inte använda samma argument eller samma lösningar till en villaägare och som till ägaren av en livsmedelsbutik.

Nyttja varje möjlighet

Möllevången är en av de stadsdelarna i Malmö som haft minst antal träd. Nu planteras över 150 i området och till 35 av dem har ett 20-tal stuprör från närliggande byggnader kopplats. Kristina Hall menar att det är ett exempel på hur man får fånga tillfället när det kommer för att hitta sätt för att ta hand om dagvattnet.

– Huvudsyftet var att plantera träd men vi kunde lägga till fler funktioner, i det här fallet att ta hand om vatten

Pär Svensson är inne på samma sak. Malmö expanderar och invånarna blir fler samtidigt som många tidigare obebyggda ytor tas i anspråk för nya byggnader.

– De parker och ytor vi har i dag för rekreation kommer att ha en ökad belastning redan som det är. Att då döda vissa av de ytorna för att bara vara aktiva eller ha en funktion vid ett sällsynt tillfälle, det är dåligt hushållande, säger han.

Det är i stället bättre sätt att hushålla med stadens ytor och resurser att låta ytor ha flera funktioner än en.

FAKTA Åtgärder som gjorts i Malmö

Malmö stad har tillsammans med VA Syd genomfört flera projekt så att avloppsledningar avlastas och risken för översvämningar minskar. Här är fyra exempel.

  • Skyfallsanpassat Söderkullaparken och Fosietorpsparken. Bland annat genom att sänka delar av parken med en meter där dagvatten kan magasineras.
  • Byggt en dagvattenpark i stadsdelen Hyllie. Här kan upp till 6 600 kubikmeter vatten magasineras vid kraftiga regn.
  • Satt plåt över vissa gatubrunnar för att hindra att för mycket vattnet rinner ner i ledningsnätet. I stället leds det vidare till andra platser där det bättre kan tas om hand.
  • Väderradar på ett vattentorn ska hjälpa till att analysera regnmoln. Informationen gör att ledningsnätet effektivare kan styras vid kraftiga skyfall.
Källa: VA Syd
OM Framtidens översvämningar

Kraftiga skyfall och översvämningar förväntas bli vanligare i framtiden på grund av klimatförändringarna enligt SMHI. Det ställer höga krav på samhället att förbereda sig inför dessa och kunna hantera dem. I en serie artiklar kommer Omvärldsbevakning berätta om hur olika aktörer arbetar i denna fråga.

”Vi kan aldrig skydda oss helt från översvämningar”

Vanligare med kraftiga skyfall i framtiden

Trafikverket tar höjd för översvämningar om 100 år

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Projektering Samhällsplanering Utemiljö Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Framtidens översvämningar

Kraftiga skyfall och översvämningar förväntas bli vanligare i framtiden på grund av klimatförändringarna enligt SMHI. Det ställer höga krav på samhället att förbereda sig inför dessa och kunna hantera dem. I en serie artiklar kommer Omvärldsbevakning berätta om hur olika aktörer arbetar i denna fråga.

”Vi kan aldrig skydda oss helt från översvämningar”

Vanligare med kraftiga skyfall i framtiden

Trafikverket tar höjd för översvämningar om 100 år