Varan har lagts till i varukorgen
AMA Hus 21 är här
AMA 4 maj 2021
AMA Hus 21
Huvudutredarna Martin Steno och Niklas Olars får nöja sig med äldre versioner av AMA-böcker en kort tid till, men den digitala utgåvan av AMA Hus 21 har publicerats. Foto. Tobias Sterner/Svensk Byggtjänst/Montage
Den digitala utgåvan av AMA Hus 21 är publicerad. Boken är på väg från tryckeriet. Utredningsarbetet har varit ”annorlunda men över förväntan”, enligt Martin Steno, huvudutredare.

Arbetet är avklarat för denna gång. AMA Hus 21 med tillhörande RA, Råd och anvisningar, är skickad till tryckeriet men är redan nu släppt i sin digitala version.

Den nya utgåvan innehåller en lång rad förändringar. Texter har omarbetats, rubriker ändrats och tabeller såväl som figurer har lagts till eller gjorts om.

Vatten på yttertak

En nyhet rör kravet på maximalt 30 millimeter kvarstående vatten på yttertak och ytterbjälklag med ovanliggande tätskiktsmatta. Tanken med detta krav har varit att det ska gälla för begränsade ytor och begränsad tid.

Texten har dock ofta tolkats som ett godkännande för permanent kvarstående vatten av de angivna mängderna. Feltolkningen ska nu avhjälpas med ändrade formuleringar i bland annat avsnittet JS.

För att undvika diskussioner om hur mycket vatten det får stå på ett tätskikt anger AMA Hus 21 att underlaget för tätskiktet ska ha fall till brunn, hängränna eller annat utlopp. Minsta fallet har specificerats till 1:100 för ytterbjälklag och 1:40 för yttertak.

Uttorkning före beläggning

I avsnitt ESE under den okodade underrubriken "Uttorkning före beläggning" har omformuleringar gjorts i texten. Det gäller främst avseende betongens fukttransportförmåga samt att betongens sammansättning, inklusive puzzolana (mineraliska) tillsatsmaterial, ska beaktas för att bedöma fukttransportförmågan.

Ny forskning har visat att det inte bara är vattencementtalet (eller vctekv) som påverkar uttorkningen, utan främst den enskilda betongens fukttransportförmåga, vilket kan skilja sig mycket mellan olika betongtyper med olika sammansättningar.

Utredare och referensgrupp

Arbetet med AMA Hus 21 har letts av Svensk Byggtjänsts huvudutredare Martin Steno och Niklas Olars. Till sin hjälp har de haft ett trettiotal utredare inom olika specialistområden samt en referensgrupp för avstämning mot branschen.

Pandemin har dock satt arbetet på prov. Som på så många håll har gruppen bakom AMA fått ställa om och samla till digitala sammankomster med ibland uppåt 30 deltagare, berättar Martin Steno.

– Processen har varit annorlunda men över förväntan. Visst blir det lite speciellt att ha möten över skärm i så stora grupper men det har faktiskt fungerat riktigt bra.

Föregåtts av remiss

Som vanligt har den nya utgåvan föregåtts av en remiss. Engagemanget från branschen har varit stort och drygt 800 remissvar har lämnats in. Svensk Byggtjänsts huvudutredare understryker hur värdefulla synpunkterna är för utvecklingen av AMA.

Remissvaren utgör en avgörande del för ändringar såväl som det fortsatta arbetet med referensverket. I vissa fall leder inkomna synpunkter även till förtydliganden i AMA-nytt.

FAKTA Tio av ändringarna i AMA Hus 21

  • På grund av misstolkningar av kraven för största mängd kvarstående vatten på yttertak och ytterbjälklag av tätskiktsmattor, har texter formulerats om under JS med flera avsnitt. Det tidigare kravet på högst 30 millimeter kvarstående vatten har tagits bort. För att inte få diskussioner om hur mycket vatten det får stå på ett tätskikt säger AMA Hus 21 att underlaget för tätskiktet ska ha fall till brunn, hängränna eller annat utlopp. 
  • Samtliga koder i Y-kapitlet utom YV och YX har annullerats och ersatts med nya koder. Anledningen är att samtliga tekniska AMA ska ha samma övergripande kodstruktur för Y-kapitlet. Ändringen är redan genomförd i AMA EL 19, AMA VVS & Kyla 19 och AMA Anläggning 20.
  • Kapitel ZSE har hittills redovisats i ett avsnitt utan underrubriker. För att underlätta för användaren har kapitlet nu omstrukturerats med underliggande koder och rubriker, i huvudsak baserade på gällande eurokoder.
  • Under MCB.1 finns ett helt nytt textavsnitt med krav och anvisningar för beläggning av trätrall utomhus, inklusive figurer och tabeller.
  • Förändringar i 1090-serien har lett till anpassningar i vissa kravnivåer. Bland annat har de nya standarderna SS-EN 1090-4 och SS-EN 1090-5 lagts till beträffande utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner. Många koder och rubriker har påverkats av förändringen, bland annat under GSM, HSB, JT, JV och ZSE. Även toleranstabeller har ändrats under kapitel 2 och 4. Det har i vissa fall varit svårt att göra en bra anpassning till de nya standarderna som bland annat innehåller lite lägre krav än de som anges i AMA.
  • Avsnitt NSJ har kompletterats med NSJ.-73 med underliggande koder och rubriker som kan användas för att beskriva utföranden med taksäkerhetssystem med vajer eller skena.
  • I AMA har det förts in två nya toleranstabeller avseende element av betong. Det gäller tabell AMA 27.B/GSC-2 Stominnerväggar av element av betong och tabell AMA 27.HFB/GSC-2 Hisschaktstommar av element av betong.
  • Kapitel LFS har många förändringar, bland annat en ny kod och rubrik, LFS.3 Kemisk och termisk modifiering av trä, som behandlar alternativa träskyddsmetoder.
  • Underlagstäckningar av byggpapp och underlagsdukar på fast underlag har samlats under en gemensam kod och rubrik JSB. Men det görs fortfarande en uppdelning mellan underlagstäckningar av byggpapp och underlagstäckningar av underlagsduk.
  • Under 01.S har avsnittet om Miljökrav strukturerats om och utökats bland annat med text om Miljövarudeklarationer.
Bevaka ämnen i artikeln

AMA
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter