Introduktion laddplats

Sverige har mål om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Försäljningen av elbilar och laddhybrider ökar kraftigt vilket även medför att behovet av laddplatser blir större. En viktig förutsättning för omställningen till elbil är möjligheten att kunna ladda när bilen står parkerad. Eftersom den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats är det viktigt att fastighetsägare och bostadsrättföreningar kan erbjuda laddplatser till hyresgäster och medlemmar.

Det finns olika typer av laddning, snabbladdning och normalladdning. Denna guide handlar om laddplatser i anslutning till bostäder och fokuserar därför på normalladdning, alltså den laddning som tillåter att laddningen kan ske under längre tid när bilen står parkerad.

Förbered för laddplats

Börja med att undersöka medlemmars och/eller hyresgästers behov kring laddplatser. Man bör ha i åtanke att om medlemmar och hyresgäster ser att det fungerar med elbil och laddplatser så kommer det främja fler att skaffa elbil och behovet kan bli större. Ta gärna höjd för fler platser än vad dagens behov indikerar.

Ha i åtanke de lagändringar som kan komma att införas inom en snar framtid. Tvång på antal laddplatser per parkeringsplats vid renovering och nybyggnation kan bli aktuellt. Vid omfattande renoveringar kommer krav på laddplatser antagligen att gälla om renoveringen inkluderar ombyggnation av parkeringen eller el-infrastrukturen i byggnaden. Det bör gälla både om parkeringen ligger i eller i anslutning till byggnaden.

Skaffa laddbox i bostadsrättsförening

Fler och fler bostadsrättsföreningar installerar elbilladdare som en service till föreningens medlemmar. Förutom att det är ett miljömässigt och hållbart initiativ så finns det även en ekonomisk drivkraft för att installera en laddinfrastruktur.  Bostadsrättsföringen kan bli mer attraktiv, vilket höjer värdet på medlemmarnas lägenheter. Köpare av bostadsrättsföreningar blir idag mer och mer medvetna om de miljömässiga och hållbara lösningar som bostadsrättsföreningarna använder där elbilsladdare är en av många lösningar för ett hållbart samhälle.

Det är viktigt att beslutet om att installera laddplatser är förankrat hos medlemmarna i föreningen och att det finns ett tydligt beslut om hur projektet planeras att genomföras inklusive vilken affärsmodell föreningen planerar att tillämpa.

Det kan vara lämpligt att sätta ihop en elbilsgrupp som hanterar frågan kring laddplatser. De bör då göra följande:

  • Undersök om andra föreningar i närheten har installerat laddplatser, be om råd och gör gärna ett studiebesök.
  • Undersök behovet och önskemål kring utformningen hos medlemmarna och beräkna hur många laddplatser som behövs. Ta höjd för framtida utökning av antal platser.
  • Ta reda på vem som äger marken där laddplatserna skall placeras. Äger bostadsrättsföreningen inte marken behöver överenskommelse göras med markägaren.
  • Ta in offerter från flera leverantörer och begär offert för projektering, installation samt materialkostnad. Det kan även vara bra att fråga efter en kostnad för underhåll. Fråga gärna efter råd från leverantörerna och kontrollera deras referenser för liknande projekt.
  • Hur många laddplatser får det befintliga elabonnemanget plats med och stämmer detta överens med behovet?
  • Undersök vilket ekonomiskt stöd föreningen kan få.
  • Ta fram lämplig affärsmodell för hur projektet skall finansieras. Sikta på en modell som gör det administrativt enkelt.
  • Ta fram några olika lösningar och presentera på ett medlemsmöte.
  • Låt medlemmarna rösta och försök sikta mot en lösning som är hållbar och kommer flest till nytta.

Vem betalar för investeringen?

Det finns olika alternativ för att ta betalt för investeringen. En rekommendation är att använda en så enkel lösning som möjligt som kräver minimalt med administration. En vinst i föreningen är att laddplatser kan öka värdet på alla medlemmars lägenheter.

Om laddplatsen endast går att använda från en specifik plats och den platsen hyrs av en boende kan föreningen stå för laddboxen inklusive installation. Investeringen finansieras då exempelvis genom att föreningen tar ut en förhöjd fast avgift för parkeringsplatsen samt att de antingen tar en fast schablonavgift för elförbrukningen eller en kostnad för den faktiska förbrukningen.

Ett annat alternativ är att medlemmen som vill nyttja laddboxen betalar för laddbox inklusive installationskostnader, men det innebär extra arbete om den medlemmen flyttar och bostadsrättsföreningen då kanske behöver köpa loss den för ett restvärde. Det är enklare att bestämma en fast hyreskostnad för laddboxen som betalas av den som nyttjar den.

Hyreskostnaden kan exempelvis beräknas genom att ta investeringskostnaden inklusive en kostnad för underhåll och dela på den tekniska livslängden för laddboxen. Kostar laddboxen inklusive installation 10.000 SEK efter bidrag och dess tekniska livslängd är 10 år så kan hyran för att få nyttja laddboxen bli:

10.000 SEK / (10*12) = 83 SEK/månad plus en kostnad för underhåll samt elförbrukning.

Förslag på olika affärsmodeller för elförbrukningen kommer längre ner i texten.

Moms på elförbrukningen

Från januari 2020 behöver el som inte ingår i avgiften och istället debiteras efter förbrukning beläggas med moms. Detta innefattar även föreningar som fixar laddplatser och debiterar de boende för den el som använts vid en laddplats. Föreningen kan behöva momsregistreras. Om totala värdet som debiteras under ett år understiger 30 000 kr kan föreningen dock bli momsbefriade.

Väljer föreningen att istället ta ut en schablonkostnad för elförbrukningen så behöver inte moms läggas till. Det kräver dock att föreningens stadgar inte föreskriver att debiteringen ska baseras på faktisk förbrukning.

Skaffa laddplats - Fastighetsägare

Fler och fler fastighetsägare installerar elbilladdare som en service till hyresgästerna. Det är ett miljömässigt och hållbart initiativ som bidrar till att fastigheten får en grön image och blir mer attraktiv. Att fastighetsägaren erbjuder sina hyresgäster laddmöjligheter är ett bra sätt att marknadsföra sig och tydligt visa att man arbetar med klimatfrågor.

Ta gärna kontakt med andra fastighetsägare för att få råd om installationen av laddplatser, ta reda på hur deras affärsmodell ser ut och hur de har finansierat investeringen.

Laddplats i flerbostadshus

Även för flerbostadshus är det först lämpligt att undersöka behovet av laddplatser. Det kan exempelvis göras genom en enkät som skickas ut till hyresgästerna. Det kan vara lämpligt att inkludera information om en ungefärlig kostnad för att nyttja en eventuell laddplats för att hyresgästerna lättare skall kunna svara. Det kräver antingen att man tar in offerter för installationen eller att man kontaktar andra fastighetsägare som redan har installerat laddplatser och använda deras hyreskostnad som underlag för informationen.

Laddplats i kontorsfastigheter

När det gäller kontorsfastigheter är det lämpligt att kontakta företagen som hyr och låta dem undersöka behovet av laddplatser samt vilken affärsmodell som skulle vara mest lämplig. Det går att erbjuda laddplatserna som en service till hyresgästerna och ta ut en extra avgift av hyresgästerna för att täcka kostnaderna av investeringen. Detta kan gynna både fastighetsägaren och företagen som därmed blir mer attraktiva och dessutom uppfyller mål relaterade till hållbarhet eller en fossilfri företagsflotta.

Enligt Skatteverkets regler skall en anställd beskattas för drivmedelsförmån om arbetsgivaren betalar drivmedel för privata körningar. Det gäller oavsett om körningen sker med en förmånsbil eller om den anställda använder sin egen privata bil. Det gäller alla typer av drivmedel, även el och andra miljöbränslen. Arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på förmånen.

Stöd för installation av laddplatser

Det går att söka bidrag för installation av laddplatser från Naturvårdsverket. Till skillnad från när privatpersoner söker stöd går det att ansöka innan installationen är påbörjad för att få ett besked om föreningen är berättigad till stödet eller inte. Beslutet om stöd är endast giltigt i 12 månader och installationen måste därför slutföras inom 12 månader.

Det går att ansöka innan, under eller efter att installationen är klar. En slutredovisning ska skickas in senast 3 månader efter att installationen är klar. Söker man bidrag i efterhand ska ansökan skickas in senast sex månader efter att installationen av laddningsstationen slutförts.

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.

FAKTA ICHBs bästa laddplatstips

Kontakta andra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Ta gärna kontakt med andra fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar för att få tips och råd kring installationen av laddplatser. De kan dessutom ha bra tips på leverantör/installatör av laddplatserna och hur de har handlat upp dem.

Mätning av elanvändning

Mätning av förbrukade kWh måste vara möjligt, dels på grund av krav för stöd från naturvårdsverket dels för att fastighetsägare redan idag förväntas särredovisa el till laddning från redovisningen av fastighetselen och troligtvis kommer dessa krav att tydliggöras ytterligare. Det är även lämpligt i de fall då förmånsbeskattning behöver redovisas.

Debitering för laddning

Om det är möjligt och kostnaderna behöver hållas nere kan mätning och debitering skötas i egen regi. Det tar bort kostnaden av abonnemang och uppkopplingar.

Om man vill undvika att sköta det själva så finns leverantörer av laddutrustning som kan mäta och debitera varje användare separat. Det tillkommer en kostnad för administration av den tjänsten som leverantören tar betalt för, vilket då bör bekostas av de som nyttjar laddplatserna.

Vilken kontakt skall väljas?

EU har beslutat att typ 2 kontakten skall vara standard för normalladdning och det är även den typ av kontakt som krävs för att kunna söka stöd för investeringen. Elbilar har olika kontakter men det finns adaptrar som omvandlar från en kontakt till en annan varför typ 2 kontakten är att föredra.

Fast eller inte fast kabel till laddplatsen?

Det kan vara bekvämt för bilägaren om det finns en fast kabel vid laddplatsen men eftersom elbilar har olika typer av kontakter som skall anslutas till bilen kan det vara lämpligare att var och en har med sin egen kabel som passar bilens uttag. Det är  viktigt att det är tydligt för användarna vilken typ av kontakt som krävs för att ansluta till laddstationen.

Det finns även en större risk att laddstationen inte fungerar med en fast kabel på grund av att den utgör ytterligare an del som kan gå sönder och som dessutom sitter helt oskyddad.

En nackdel med löstagbar kabel är att det finns en stöldrisk av kabeln. Vissa laddboxtillverkare har hanterat det genom att det är möjligt att låsa fast kabeln i boxen med hjälp av tillhörande mobilapp. Vissa bilmodeller tillåter inte heller att kabeln kopplas ur bilen om bilen är låst.

1-fas eller 3-fas laddare?

Laddboxar är förberedda för att kopplas in antingen 1- eller 3-fasigt mot elsystemet hemma. Oavsett hur de är inkopplade så anpassas laddningen till bilen och laddboxen. En laddbox som är inkopplad på 3 faser men kopplas till en bil som endast tillåter 1-fasladdning kommer endast att dra ström från en fas. Det är rimligt att anta att framtida bilar kommer att förses med 3-fasig laddning varför det kan vara lämpligt att framtidssäkra med en laddbox som är inkopplad 3-fasigt.

Lastbalansering och laststyrning

För att undvika att behöva höja elabonnemanget eller åtminstone minimera höjningen kan det vara lämpligt att lastbalansering tillämpas. Lastbalansering innebär att den totala effekten/strömmen för fastigheten mäts och därefter begränsas laddströmmen för laddboxarna så att den totala förbrukningen inte överstiger elabonnemangets storlek.Det innebär att den tillgängliga laddströmmen kan begränsas om övrig förbrukning i fastigheten är hög och att laddning kommer ta längre tid än om maximal effekt är tillgänglig. Dock behöver man inte oroa sig för att säkringen ska gå eller att elabonnemanget överskrids.

Elbilen är ofta parkerad hela natten och det finns därmed inget stort behov av att kunna ladda alla bilar med maximal effekt under hela dygnet och det bör inte vara ett problem att laddströmmen stundtals begränsas. Det finns teknik idag som innebär att laddströmmen för endast vissa laddare begränsas. Detta innebär även att installation av fler elbilsladdare än vad elabonnemanget annars hade tillåtit är möjligt.

Antal laddplatser

Här behöver behovet hos de boende undersökas. Det kan vara bra att framtidssäkra och inte bara täcka det aktuella behovet. Intresset för en laddplats ökar ofta när den första väl står på plats. Vill exempelvis en bostadsrättsförening höja värdet på fastigheten så behöver också potentiella köpare av lägenheter veta att det finns tillgängliga laddplatser.

Det kan vara lämpligt att undersöka hur många laddplatser som nuvarande elabonnemang med säkring och kablar klarar av och installera det antalet om det inte skiljer sig allt för mycket från behovet. Det går också att förbereda för installation av laddplatser genom att dra fram kablar men inte installera själva laddboxen.

Elbilpool

I samband med installationen av laddplatserna kan det vara lämpligt att undersöka intresse och behov av en gemensam elbil. Det är möjligt att skaffa en elbil som administreras av ett bilpoolsföretag om fastighetsägaren inte själv vill hantera denna service.

Egen fastighetsförvaltning

Om bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren har egna fordon för exempelvis förvaltningen av fastigheten kan det vara bra att samtidigt se över om det går att ersätta dessa med elfordon. Det både inspirerar andra till att skaffa elbil och sänker egna utsläpp.

Samverkan med närliggande fastigheter

Det kan även finnas ett behov från närliggande kontorsfastigheter där exempelvis anställda kan ha ett behov av ladda sin bil under dagtid när lägenhetsinnehavaren inte nyttjar sin parkeringsplats, vilket kan ge en viss intäkt till föreningen.

Det är möjligt att göra sina laddstationer publika, det vill säga tillgängliga för allmänheten. Genom en smart app från en utomstående leverantör kan vem som helst se om laddstationerna är lediga, starta laddningen och betala via appen. Kostnaden för laddningen kan sättas antingen i kr per timme eller per kWh och det går även att ge vissa användare, exempelvis de boende, ett rabatterat pris.

Tillgång till laddstationen

För de laddplatser som inte är publika, exempelvis laddplatser för boende inom ett visst område, är det lämpligt att ha någon typ av system så att endast behöriga får tillgång till att använda laddaren. Det kan exempelvis vara genom nyckel, RFID-bricka eller att man identifierar sig på annat sätt. Återförsäljaren av laddutrustningen har lösningar kring detta och kan rekommendera vilket alternativ som är lämpligast.

Livslängd för laddstationen

Den ekonomiska livslängden är enligt Energimyndigheten och Naturvårdsverket 15 år. Däremot menar vissa leverantörer att den tekniska livslängden snarare är cirka 10 år.

Lästips och länkar

Ladda bilen - bidrag för laddstation, Naturvårdsverket, (besökt nov 2020)

Laddplats kan öka värdet på lägenheten, mäklarvärlden.se, 2019

Drivmedelsförmån, Skatteverket, (besökt nov 2020)