Varan har lagts till i varukorgen
Guide: Hållbar uppvärmning med värmepump
Guider 12 apr 2021
guide_varmepump
Installation av en värmepump sänker generellt energianvändningen samtidigt som det möjliggör för uppvärmning utan nedsmutsning av miljön. Illustration: Martin Ek.
Bergvärmepump, luftvärmepump eller andra alternativ? Vad behöver jag tänka på innan jag slår till? Den här guiden är för dig som ska installera en värmepump i huset, för att du ska maxa energibesparingen och få en korrekt utförd installation.

Författare: Anton Falk, RISE

Introduktion Värmepumpar

Med en värmepump i huset kan du i större utsträckning nyttja vår största förnybara energikälla, solen. Solen värmer luften, jorden, och berggrunden. Installation av en värmepump sänker generellt energianvändningen samtidigt som det möjliggör för uppvärmning utan nedsmutsning av miljön. En värmepump drivs vanligtvis med elenergi och genom att aktivt välja grön el från förnybara källor som sol, vind eller vatten gör du en insats för miljön.

I Sverige har en stor andel av småhus en värmepump. Statistik visar att över 1,6 miljoner värmepumpar är i drift i landet. Ungefär 50 % av försäljningen under de senaste tio åren har bestått av värmepumpar som kan producera både varmvatten och värme, alltså bergvärme-, frånluft- och luft/vattenvärmepumpar. Luft/luftvärmepumpar som endast producerar värme står för resterande 50 %. I större fastigheter är det dock inte lika vanligt med värmepumpar. Inte heller i Europa är värmepumpar lika vanliga som i Sverige, men marknaden växer snabbt.

Husets energibehov

Funderar du på att installera en värmepump så är det bra att först undersöka andra sätt att spara energi. Till exempel tilläggsisolera eller byta fönster. Detta kommer göra att husets värmebehov minskar och pengar kan sparas på sikt eftersom det räcker med en mindre värmepump för att täcka värmebehovet.

Det är bra att se över de tekniska installationer du har i dagsläget. Om du till exempel har en äldre panna eller direktverkande el finns det potential att spara både energi och pengar. En värmepump levererar i regel tre gånger mer energi än vad som tillförs och är därför ett mycket bra substitut. En värmepump kan både komplettera ett befintligt uppvärmningssystem eller ingå i ett nytt.

Så fungerar en värmepump

En värmepump fungerar kortfattat på följande sätt. Värmepumpen har en kall sida där värmeenergi vid låg temperatur tas från en värmekälla. Värmekällan kan vara exempelvis uteluft eller berg. Värmen pumpas från den kalla sidan till värmepumpens varmare sida där temperaturen är högre och värmen avges och kommer huset till godo. Det viktigaste för att en värmepump skall ha hög effektivitet är att temperaturskillnaden mellan den kalla och varma sidan hålls så liten som möjligt. Detta gör att värmepumpen behöver göra ett mindre arbete och kräver mindre elenergi.

Olika typer av värmepumpar

Vid val av värmepump är det viktigt att se över vilka möjligheter som finns för just ditt hus. Olika hus har olika förutsättningar för att installera värmepump. Valet av värmepump skall ske efter husets förutsättningar, geografiska läge och individuella ekonomiska förutsättningar. Investeringskostnaden kan skilja en del för olika typer av värmepumpar inklusive installation. Till exempel kostar en bergvärmepump betydligt mer än en luft/luftvärmepump men samtidigt genererar den en lägre totalkostnad på årsbasis. Detta är bra att ha i åtanke när du väljer värmepumpstyp.

Bergvärmepump

En bergvärmepump hämtar värmeenergi från ett borrhål i berggrunden. Berggrunden håller en någorlunda jämn temperatur året runt, vilket gör den till en tillförlitlig värmekälla. Olika bergarter skiljer sig i sin förmåga att leda värme. Därför krävs det olika djup på borrhålen för att kunna utvinna samma mängd energi, vanligtvis mellan 100–200 meter. Ner förs sedan en så kallad kollektorslang innehållandes en spritblandning som minimerar risken för frost. Vätskeblandningen pumpas runt för att utvinna värmen som finns lagrad i berggrunden.

Bergvärmepumpen passar de flesta typer av byggnader, tex. småhus och lokalfastigheter. Den passar också till flerbostadshus där flertalet bergvärmepumpar kan användas för att leverera värme. En bergvärmepump är fördelaktig för ett hus med stort värmebehov med närhet till berg (under marken) och ett befintligt vattenburet värmesystem. Fördelen är den jämna borrhålstemperaturen vilket är gynnsamt för värmepumpen och den potentiella energibesparingen. Nackdelen är den något högre investeringskostnaden för borrhålet och värmepumpen med installation. Innan installation kan påbörjas krävs ett godkännande av tillstånd hos kommunen.

Sammanfattning bergvärmepump:

 • Passar hus med högre värmebehov
 • Kräver tomt med närhet till berg
 • Kräver vattenburet värmesystem
 • Högre investeringskostnad jämfört med andra värmepumpstyper

Ytjordvärmepump

En ytjordvärmepump även kallad jordvärmepump fungerar i stort sätt som bergvärmepumpen. Enda skillnaden är att kollektorslagen sprids ut som en slinga över en större area under marken, istället för att borra på djupet. Kollektorslangen kan vara allt mellan 200–600 meter lång, beroende på husets värmebehov. Det är viktigt att ha en tillräckligt stor tomtyta att gräva på för att kunna få ut den effekt som behövs.

Ytjordvärmepumpen likt bergvärmepumpen passar de flesta typer byggnader. Det kräver dock rätt förutsättningar. Ytjordvärmepumpen passar bäst för hus med stor tillgänglig tomt där marken har ett högt vatteninnehåll. Det är mer fördelaktigt för hus med högt värmebehov och som har ett befintligt vattenburet värmesystem. Tänk på att be installatören om en karta där det tydligt framgår vart slingan är nedgrävd. Nackdelen är att den ytan där kollektorslagen är nedgrävd blir obrukbar.

Sammanfattning ytjordvärmepump:

 • Passar hus med högre värmebehov
 • Kräver stor tomt som tillåter nedgrävning av slang
 • Kräver vattenburet värmesystem

Uteluftsvärmepumpar

En luftvärmepump använder energin i uteluften och överför till huset. Det finns två typer av luftvärmepumpar och de är luft/luft- och luft/vattenvärmepumpar. Båda värmepumpstyperna har en inomhus- och utomhus del. Skillnaden är att luft/luftvärmepumpen endast ger värme i form av varmluft, medan luft/vattenvärmepumpen kopplas till ett vattenburet värmesystem och kan även leverera tappvarmvatten. I kallt klimat är det svårt att få lika bra effektivitet sett på årsbasis för en luftvärmepump jämfört med en bergvärmepump. Detta på grund av att många luftvärmepumpar inte klarar att leverera värme effektivt när det blir riktigt kallt utomhus, nedåt -20℃. Även om många modeller klarar att gå vid de kalla temperaturerna är det inte optimalt. Eftersom energiinnehållet i luften då är litet blir effektiviteten låg.

Uteluftsvärmepumpar måste kontinuerligt avfrosta utomhusdelen vid lägre temperaturer än cirka +7℃ på grund av isbildningen som blir på den värmeöverförande ytan. Det är därför viktigt att avleda vattenmängden från husgrunden för att undvika fuktskador.

Luft/vattenvärmepumpen passar de flesta byggnader så som flerbostadshus eller lokalfastigheter men är bättre lämpad för småhus. En luft/vattenvärmepump är ett bra alternativ när möjligheten inte finns att borra eller gräva efter värme. Den är också fördelaktig om huset har ett något mindre värme- och varmvattenbehov samtidigt som det är placerat i de södra eller mellersta delarna av Sverige.

Sammanfattning luftvattenvärmepump:

 • Kräver vattenburet värmesystem
 • Fördel om huset är placerat i de sydliga eller mellersta delarna av Sverige
 • Fördel om huset har ett mindre behov av värme och varmvatten

En luft/luftvärmepump är ett bra komplement till det befintliga värmesystemet. Till exempel om huset har direktverkande el för uppvärmning. Det är även en bra lösning för småhus och sommarstugor där värmebehovet är relativt litet. Då inomhusdelen sprider värmen med hjälp av en fläkt är det viktigt att tänka på placeringen för att fördela värmen så jämt som möjligt i huset. Det är fördelaktigt med en öppen planlösning.

Sammanfattning luftluftvärmepump:

 • Passar hus med direktverkande elvärme
 • Fördelaktig vid öppen planlösning

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump tar tillvara på värmen i den luft som lämnar huset, kallad frånluft. En sådan typ av värmepump kan leverera både värme och varmvatten. Det krävs dock att huset har mekanisk frånluftsventilation, vilket innebär att huset måste ha luftkanaler installerat. Detta är vanligt vid nybyggnation av småhus i Sverige. Större frånluftsvärmepumpar används också i lokalfastigheter och mindre flerbostadshus.

Frånluftsvärmepumpen är ett bra alternativ för hus som har befintlig frånluftskanal eller rimlig möjlighet att installera. Det passar hus med litet behov av värme och varmvatten. Då värmepumpen levererar relativt lite värme jämfört med övriga värmepumpstyper ställer det högre krav på att huset är väl isolerat.

Sammanfattning frånluftsvärmepump:

 • Passar hus som har frånluftskanaler eller där det är rimligt att installera
 • Passar hus med ett litet behov av värme och varmvatten

Husets värmesystem

Värmen från värmepumpen kan överföras till huset genom antingen ett luftburet eller ett vattenburet system. En luft/luftvärmepump värmer upp inomhusluften som sprids i huset genom dess inbyggda fläkt. Detta är en bra lösning då huset har direktverkande el. En annan lösning skulle kunna vara att koppla en vattenburen värmepump till flertalet fläktkonvektorer. En sådan lösning är i regel billigare än att installera ett vattenburet system.

För vattenburna värmesystem är radiatorer (element) det vanligaste och mest beprövade sättet att sprida värmen i huset. Radiatorer sätts i varje rum och vatten cirkulerar i den så kallade radiatorkretsen. Radiatorkretsen kan dimensioneras för antingen låg- eller högtemperatur. Ju större radiatorn är rent fysiskt desto lägre kan temperaturen vara i kretsen. Golvvärme är ett lågtemperaturssystem som passar bra tillsammans med en värmepump. Golvvärme är mycket vanligt vid nybyggnation. Golvet utgör en stor area där värmen kan överföras. Därför kan temperaturen på vattnet hållas låg och värmepumpens effektivitet ökar.

Kyla med värmepump

Många av dagens värmepumpar har möjligheten att också producera kyla. För luft/luftvärmepumpar har detta funnits en längre tid men börjar bli allt vanligare även för bergvärmepumpar. Luft/luftvärmepumpen har länge varit den mest använda värmepumpstypen i södra Europa. Där används värmepumpen nästan uteslutande för komfortkyla.

För att kunna utnyttja en bergvärmepump i kyldrift krävs exempelvis en så kallad fläkkonvektor. En eller flera fläktkonvektorer måste installeras i huset för att kunna avge den kyla som värmepumpen producerar. Husets befintliga radiatorer går inte att använda för kyldrift eftersom det innebär hög risk för kondensbildning.

Buller från värmepumpar

Buller från värmepumpar är en faktor som är bra att väga in vid köp. Det är speciellt viktigt för luft/luftvärmepumpar som är en källa till buller både inne och ute. Ljudeffektnivån kan variera en del mellan olika modeller. Dessutom upplevs ljud olika från person till person. En värmepump kan ha ett på pappret högt värde för ljudeffekt men en ljudkaraktär som inte upplevs högt av dig. En liten skillnad på pappret kan göra stor skillnad i verkligheten. Därför kan det vara bra att lyssna på värmepumpen om man har den möjligheten innan ett köp.

Viktigt är att inte sätta inomhusdelen för en luft/luftvärmepump nära ett sovrum. Dessutom kan utomhusdelen upplevas störande av grannar i tätbebyggda områden. Kolla med miljökontoret i din kommun och fråga efter gränsvärden som gäller där du bor.

Dimensionering av värmepump

En värmepump dimensioneras i normalfall för att täcka både värme- och varmvattenbehovet, med undantag för luft/luftvärmepumpar. För att kunna dimensionera krävs kännedom om husets maximala effektbehov. Installationsfirman du väljer hjälper dig att välja rätt storlek.

Faktorer som påverkar dimensionering och kostnad är:

 • Typ av värmepump och fabrikat
 • Värmepumpens effekt
 • Husets effekt- och energibehov
 • Husets geografiska läge
 • orddjup ovanför berg samt bergart

Nya värmepumpar täcker oftast större delen av effektbehovet. Detta möjliggörs via varvtalsstyrning av värmepumpens kompressor. Varvtalsstyrning har funnits en längre tid bland luft/luftvärmepumpar men blir allt vanligare även för luft/vatten- och bergvärmepumpar. När värmebehovet är lågt kan kompressorn varva ner och gå på lägre varvtal och tvärtom. Värmepumpens prestanda kommer på detta sätt att öka och tillskottsel minska. Slitaget blir också mindre jämfört med den äldre så kallade on/off kompressorn eftersom det inte blir lika många start och stopp. Detta ökar kompressorns livslängd.

Kostnad för värmepump

Att säga exakt pris för en värmepump är lika svårt som att säga vilken som är bäst. Dock finns det cirkapriser att förhålla sig till för att få en uppfattning om vad investeringskostnaden kommer uppgå till. För en komplett bergvärmepumpsinstallation hamnar priset någonstans mellan 150 000–200 000 kronor. Om du sedan innan hade vattenburen el eller oljepanna kan du med bergvärmepumpen spara runt 70 % av köpt energi. För en luft/vattenvärmepump är en besparing upp mot 50 % möjlig vid byte från vattenburen el eller oljepanna. Priset kan variera från allt mellan 50 000–110 000 kronor.

Med luft/luftvärmepumpen kan uppskattningsvis en besparing mellan 30–50 % göras. Investeringskostnaden är den lägsta av alla modeller och ligger mellan 15 000–35 000 kr. En frånluftsvärmepump kan ge en besparing på cirka 40–50 % av värme- och varmvattenbehovet för en investeringskostnad på allt mellan 25 000–90 000 kronor.

Från offert till installation

När du är redo att ta steget till köp finns det några saker som är bra att tänka på. Här guidar vi dig från offert till färdig installation.

Offert

För att säkerställa att värmepumpen installeras på rätt sätt är det viktigt att vända sig till yrkeskunniga inom branschen. Vänd dig till företag som är auktoriserade och besitter kylcertifikat och ansvarsförsäkring. Kontakta flera olika installationsfirmor för att ta in offerter och jämför olika offerter för att säkerställa pris. Se till att de kommer och tittar på just ditt hus. Det är en god idé att fråga efter referenser från installationer som de genomfört tidigare.

Begär att få en fullständig och detaljerad offert med prisbeskrivning för allt som ingår: värmepump, eventuell borrning eller grävning, nedmontering av befintlig panna, installation, injustering, allt som krävs för att få en funktionsklar anläggning. Be firman att göra en detaljerad energiberäkning för ditt hus som visar energi- och effektbehov samt potentiell årsbesparing redovisad i både kilowattimmar och kronor. Detta ska tydligt framgå på offerten. Återbetalningstid är värt att efterfråga om det inte framgår. Villkor för drift, service, leverans och betalning är viktiga parametrar som även de skall finnas med i offerten. Garantivillkor skall inkluderas tillsammans med avtal för startdatum respektive slutdatum för jobbet.

Läs på om värmepumpen och titta på energimärkningen som finns för varje produkt. Välj förslagsvis en värmepump som har bra energiklassning, alltså en effektiv produkt som förbrukar förhållandevis mindre energi. Alla tillverkare är tvungna att deklarera testade värden för värmepumpens prestanda. Titta extra på dessa för att se hur bra värmepumpen är. En bra parameter att titta efter är SCOP, som är värmepumpens effektivitet sett över ett år.

Det är också bra att se om värmepumpen har någon typ av kvalitetsmärkning eller certifiering, tex. HP-Keymark, P-märkning eller på annat sätt är testat hos ett tredjepartslabb. På så sätt vet du som konsument att värmepumpen har genomgått oberoende tester och att värmepumpen lever upp till de krav som finns. För luft/luftvärmepumpar är det viktigt att välja en som är framtagen för nordiskt klimat, övriga luftvärmepumpar fungerar inte lika bra när det är kallt ute. Var inte rädd för att fråga installationsfirman, de skall ha koll.

Installation

Kolla med miljökontoret på din ort för att få reda på om det finns krav på tillstånd eller bygglov för att installera en värmepump.

När du installerar en värmepump är det bra att kontrollera med ditt elbolag om ditt abonnemang kommer att förändras. Fråga elinstallatören om säkringen behöver vara större än befintlig.

När installationen är utförd är det viktigt att systemet injusteras för en optimal drift. Se till att installatören genomför detta. Värmepumpen måste justeras för att funka med värmesystemet på bästa sätt. Till exempel har värmepumpen ofta en inom- och utomhusgivare som känner av temperatur. Värmepumpen skall ställas in för att avge rätt mängd värme vid rådande utomhustemperatur. Även radiatorernas termostatventiler är bra att se över. Gå igenom installationen tillsammans med installatören. Se till att installatören fyller i ett installationsprotokoll som sedan överlämnas till dig tillsammans med andra viktiga handlingar som exempelvis garantipapper.

Garantier

Innan du skriver avtal är det bra att undersöka vilka garantier du som konsument har vid köp av värmepump och installation. Installatören står för garantin på det utförda jobbet. Därför vill de troligen hellre sälja värmepumpen till dig än att installera en värmepump som du själv har köpt. Om ett fel skulle uppstå kan det vara svårt att bedöma om problemet är orsakat av produkten eller installationen. Ta kontakt med installatören och kom överens om hur ni gör för att båda parter skall bli nöjda. För service och åtgärd av eventuella fel som kan uppstå krävs en fackman. Det är bra att kontrollera om installatören kan ingå serviceavtal om det finns på orten.

Värmepumpens skötsel och underhåll

Generellt sett är underhållet för en värmepump minimalt. För luft/luft- och frånluftsvärmepumpar är det rengöring och byte av diverse filter som är aktuellt. Även för luft/vatten- och bergvärmepumpar kan filterrengöring eller byte vara aktuellt. Det kan också vara bra att några gånger per år kontrollera anläggningens systemtryck för att säkerställa att läckage inte uppstått. Det skall finnas säkerhetsventiler installerade som minskar risken för skador på systemet. Dessa behöver kontrolleras några gånger per år efter kalkavlagringar som kan förhindra funktionen.

För att säkerställa den injustering som görs vid installation kan de vara bra att kontakta installatören för återbesök och besiktning av drift/injustering.

Kombinera förnybara energikällor

Ur bästa möjliga miljösynvinkel kopplas värmepumpen ihop med solceller. På det sättet är elen som driver värmepumpen 100 % förnybar vilket gör hela systemet och värmepumpen i synnerhet till en förnybar och klimatneutral energikälla. Gratisenergi från solen kan omvandlas till värme och varmvatten för ditt hus. De senaste åren har priserna sjunkit på solceller som ett resultat av ökat intresse och efterfrågan. Detta gör kombinationen värmepump och solceller mer lönsam och är ett bra alternativ att undersöka.

Värmepumpar kan användas tillsammans med FTX-system. FTX är ett luftbehandlingsaggregat som möjliggör för tilluft, frånluft och värmeåtervinning. FTX är alltså luftburen värme och är vanligt bland större fastigheter, dock växande bland småhus. Att kombinera FTX med värmepump ger högre komfort och lägre energiförbrukning.

Hållbarhet

Utvecklingen av värmepumpar går ständigt framåt. De blir allt mer energieffektiva och livslängden ökar. Livslängden kan variera beroende på värmepumpstyp och tillverkare men generellt fungerar en värmepump från allt mellan 10–20 år. Det är läge att reparera eller byta ut sin befintliga värmepump om fel så som driftstopp kontinuerlig uppstår. Andra vanliga fel kan vara att en säkring löser ut, missljud eller en ökning av energiförbrukningen. Ett byte av värmepump kan vara mer lämpligt än reparation om värmepumpen är äldre än tio år och får ett kompressorhaveri. Detta då byte av kompressorn kostar runt 20 000–30 000 kronor. Andra problem som uppstår är mer värda att reparera ur hållbarhetssynpunkt.

Checklista - skaffa värmepump

 • Husets energibehov – ta reda på ditt energibehov. Kan det minskas?
 • Installationsfirma – välj auktoriserad, med kylcertifikat och ansvarsförsäkring.
 • Välj värmepumpstyp, fabrikat och storlek
 • Offert- fullständig och detaljerad
 • Leverantör av el – abonnemangsfrågor, krävs större säkring?
 • Installation – injustering, installationsprotokoll och andra handlingar
 • Service – teckna eventuellt serviceavtal
 • Kolla med kommunen - krävs tillstånd eller bygglov för att installera en värmepump på din ort?
OM guiden från ICHB

Under 2017 – 2020 drev Svensk Byggtjänst Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB tillsammans med forskningsinstitutet RISE, Energikontoren Sverige, Sustainable Innovation och IVL Svenska Miljöinstitutet som en externt upphandlad tjänst från regeringen. Under den tiden tog ICHB fram ett antal guider inom olika områden.

Omvärldsbevakning delar här med sig av några av guiderna som vi tänker kan fungera som inspiration. Observera att guiderna inte är uppdaterade sedan publiceringen på ICHB. Från och med 2021 tog Boverket över ansvaret för ICHB.

OM Anton Falk

Anton Falk är provningsingenjör på enheten för värme- och kylteknik på RISE. I vardagliga arbetet hjälper Anton kunder att säkerställa utvecklingen av mer energieffektiva och säkra värmepumpar genom provning och utvärdering. Provningen ligger till grund för märkning och certifiering vilket är kopplat till energimärkning, EU-direktiv och standarder som är erkända över Europa. Anton jobbar också med verifiering av f-gas rapportering som en del av f-gasförordningen.

Bevaka ämnen i artikeln

Guider Hållbarhet Värme
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM guiden från ICHB

Under 2017 – 2020 drev Svensk Byggtjänst Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB tillsammans med forskningsinstitutet RISE, Energikontoren Sverige, Sustainable Innovation och IVL Svenska Miljöinstitutet som en externt upphandlad tjänst från regeringen. Under den tiden tog ICHB fram ett antal guider inom olika områden.

Omvärldsbevakning delar här med sig av några av guiderna som vi tänker kan fungera som inspiration. Observera att guiderna inte är uppdaterade sedan publiceringen på ICHB. Från och med 2021 tog Boverket över ansvaret för ICHB.

OM Anton Falk

Anton Falk är provningsingenjör på enheten för värme- och kylteknik på RISE. I vardagliga arbetet hjälper Anton kunder att säkerställa utvecklingen av mer energieffektiva och säkra värmepumpar genom provning och utvärdering. Provningen ligger till grund för märkning och certifiering vilket är kopplat till energimärkning, EU-direktiv och standarder som är erkända över Europa. Anton jobbar också med verifiering av f-gas rapportering som en del av f-gasförordningen.