Varan har lagts till i varukorgen

Guide: Hållbar takrenovering

Guider 12 apr 2021
takrenovering_illustration
Många slänger tegelpannor och köper nya helt i onödan. Att behålla gamla pannor i fint skick sparar på miljön. Illustration Martin Ek
Ett tak är husets mössa och måste hålla för väder och vind. Därför är det viktigt att ta hand om det på bästa sätt. Den här guiden ger dig tips och råd om hur du underhåller taket, upptäcker skador och renoverar det på ett hållbart sätt.

Guideförfattare: Åsa Trysin, IVL Svenska Miljöinstitutet

Introduktion

Ett tak ska kunna stå emot mycket, annars kan det få kostsamma konsekvenser. Därför är det viktigt att kontrollera det med jämna mellanrum. När det är dags för takrenovering finns det flera aspekter att tänka på och när du väl är igång bör du tänka hållbart, det lönar sig i längden. I den här guiden går vi igenom vad man bör tänka på och ger bland annat tips på hur man förlänger livslängden på taket.

Varför behöver man renovera taket?

Taket kan behöva renoveras av olika anledningar. Att minska energianvändningen genom tilläggsisolering är ett exempel och att installera solceller ett annat. Andra anledningar kan vara att det har uppstått åldersrelaterade skador som läckageskador på grund av extrema väderförhållanden eller att det finns byggnadstekniska brister som har orsakat fukt eller kondens i konstruktionen.

Ibland kan det även krävas en renovering i samband med om- och tillbyggnad, till exempel om vinden ska inredas. Om taket ska renoveras på grund av skador som orsakats av extrema väderfenomen så som storm och extrema snölaster bör du kontakta ditt försäkringsbolag innan renoveringen påbörjas. Har du tur så täcker försäkringen sådana skador.

Hur gör man en takrenovering?

Vid renovering av tak med tegelpannor är det många som slänger pannorna och köper nya, men det går bra att behålla de gamla. På så sätt sparar man också på miljön. Man plockar helt enkelt ner pannorna, borstar av dem och kontrollerar att ingen är sprucken. Sedan ser man över underlaget, tätskiktet och kontrollerar takstolarna. När dessa delar är hanterade lägger man tillbaka tegelpannorna. På så sätt nyttjar man de tegelpannor som fortfarande är i gott skick. Tegeltak kan hålla i upp till 100 år om man underhåller det regelbundet. Ofta är det inte pannorna i sig som är problemet utan underliggande papp och läkt. Läkten är konstruktionen som håller takpannorna på plats. Därför kan det krävas att man byter underlagspapp och bärläkt mer regelbundet. Eftersom tegelpannor släpper igenom solens UV-strålar krävs en papp med hög kvalitet.

Hur får man taket att hålla länge?

För att undvika dyra renoveringsåtgärder är det viktigt att kontrollera taket regelbundet, minst en gång om året. Gör gärna kontrollen efter kraftiga regnoväder när det är lättare att upptäcka fuktskador. Börja inifrån och inspektera tak- och kryputrymmen för att se om isolering och tätskikt är i gott skick. Använd näsa, ögon och fingrar för att göra kontrollen. Luktar det konstigt kan det vara mögel, känn efter om konstruktionen känns fuktig och kontrollera om det finns mörka fläckar.

Känner du dig osäker på att gå ut på taket, ta hjälp av en sakkunnig för att undersöka takets utsida. Börja med att kontrollera taksäkerheten. Den förebygger olyckor men skyddar även taket när man går ut på det. Taksäkerhet är olika steganordningar så som takbryggor, snörasskydd och glidskydd.

Oavsett tak ska du se till att det är rent från mossa, alger och skräp. Växtlighet kan skapa problem i form av fukt- och vattenskador. Kom ihåg att använda miljövänliga medel. Kontrollera även att vattenkupor är hela och inte läcker samt att lutningen mellan häng- och takränna är rätt. Om det börjar läcka från en hängränna finns det stor risk för fuktskador på fasaden.

För tak med tegelpannor, kontrollera att pannorna sitter där de ska, är hela och att ingen fattas. Kontrollera även underlagspapp, läkt, nockpannor och eventuell skorsten. Om du har ett plåttak se över skarvar, infästningar, skruvhål och om färg har börjat flagna. För tak med takpapp, kontrollera om det finns några hål, sprickor eller om vatten blir stillastående någonstans. Se över tätningar och eventuella brunnar. Det kan vara svårt att se om taket är tätt eller inte men små bubblor i pappen är tecken på att det kommit in fukt. Kontrollera då skarvarna i närheten av bubblan. Upptäcks läckage, fukt eller mögel ska detta åtgärdas snarast för att undvika framtida problem.

För tak med betongpannor är proceduren densamma. Både betong- och tegelpannor är hållbara material som inte går sönder om de inte utsätts för yttre våld. Betongpannor har tidigare haft kortare livslängd än tegelpannor, cirka 30-35 år, men dagens betongpannor håller betydligt längre. Vissa hävdar att de numera har lika lång livslängd som tegelpannor.

Plåttak måste målas om med jämna mellanrum, då förlängs livslängden på taket. Vid ommålning ska man säkerställa att underlaget rengörs, färgen har rätt kvalitet och målas med rätt antal skikt. Kom ihåg att använda miljömärkt färg. Innan man målar om bör man kontrollera tätskikt, läkt och takstolar. Plåttak har en livslängd på 30-50 år.

Papptak har betydligt kortare livslängd och uppskattas till 15-30 år. Dock finns det många faktorer som spelar in här, till exempel hur utsatt taket är. Papptak ska underhållas genom bestrykning för att bibehålla tätheten. Då målar man en takmassa och mikroskopiska sprickor fylls igen. Gamla papptak med ny bestrykning kan funktionsmässigt fungera lika bra som nylagd papp. Försök därför laga hål och sprickor istället för att lägga om, då blir både kostnaden och miljöpåverkan lägre. Kontrollera innan vilken typ av produkt som funkar för ditt tak vid bestrykning. Bestrykning av asfaltspapp kan behöva göras vart 3-5 år. Papptak är ut miljösynpunkt ofta inte det bästa alternativet men idag finns det biobaserade alternativ på marknaden som kan anses vara bättre.

Bygglov för takrenovering?

Om du ska göra ändringar i byggnadens konstruktion så som takkupor, takfönster eller byte av takstolar behöver du normalt ansöka om bygglov. Om- och tillbyggnader kräver bygglov men det finns många åtgärder som inte kräver det. Ta hjälp av en konsult eller kontakta en bygglovsansvarig i kommunen om du känner dig osäker på vad som gäller för just er byggnad. Var ute i god tid för det kan ta tid att få bygglovet godkänt i vissa kommuner.

Kostnader och bidrag för takrenovering

Kostnaden för en renovering påverkas självklart av omfattningen av renovering. Utöver det påverkas kostnaden av val av material och takets utformning som till exempel takform och lutning. Även läget på huset kan påverka samt möjligheten till lagerytor för material och andra tillgänglighetsaspekter för byggarbetare.

Idag erbjuder vissa banker gröna investeringslån till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Det är ett lån som ger en bättre ränta om man genomför miljöförbättrande åtgärder som till exempel tilläggsisolering. Det finns även ett statligt stöd för installation av solceller som Energimyndigheten ansvarar för. Se även över möjligheten till att nå låg energiklass vid nästa energideklaration, då kan de boende få ränterabatter på sina privata bolån. Olika banker har olika krav på exakt vilken energiklass som måste uppnås. För vissa typer av åtgärder och renoveringar finns även bidrag att söka.

Hållbart underhåll och renovering

När du renoverar och underhåller ditt tak bör du se till att renoveringen blir så miljömässigt hållbar som möjligt. Passa gärna på att vidta fler åtgärder när du ändå är igång.

Hållbar renovering

Här får du tips som du kan använda för att göra renoveringen så hållbar som möjligt:

 • Förebygg stora renoveringar med årliga kontroller av taket och kontinuerligt underhåll. Det kan handla om byte av enskilda takpannor eller rengöring av taket.
 • Byt endast ut de beståndsdelar av taket som är i behov av renovering och behåll de som fortfarande är i bra skick.
 • Välj miljövänliga mossbekämpnings- och algmedel. Många medel som finns på marknaden är klassade som bekämpningsmedel så det är viktigt att kontrollera eller ställa krav på detta. Ofta kan man även använda ättika som rengöringsmedel.
 • Vid byte av takmaterial, välj ett som passar ditt typ av tak så att taket håller så länge som möjligt. Vissa tak passar vid en viss typ av lutning. Ligger huset utsatt, till exempel vid kusten, bör det beaktas vid val av material.
 • Överväg ljusa kulörer vid byte av tak eller ommålning. Ljusa färger och gröna tak har högre reflektionsförmåga, så kallat albedo, än svarta tak. Ju mer reflektion desto mindre värme absorberas på jordens yta. Detta i sin tur leder till mindre absorbering av föroreningar som bidrar till den globala uppvärmningen.
 • Använd miljömärkt färg och certifierat virke.
 • Ställ krav på entreprenören att de ska använda miljömärkta produkter, ha en genomtänkt avfallshantering och återvinna så mycket som möjligt. Kravställ även andra miljöaspekter, till exempel att de ska köpa måttanpassat material för att minimera spill.
 • Om ni på sikt planerar att inreda vinden, förbered takkonstruktionen för detta vid en takrenovering för att slippa onödigt arbete.

Förbättrande åtgärder i samband med renovering

 • Tilläggsisolera vinden eller taket om möjligt. Tilläggsisolering sänker energikostnaden, ger en bättre inomhusmiljö och minskar miljöpåverkan.
 • Installera solceller eller solfångare där det är lämpligt. Genom att göra det i samband med renovering kan man nyttja byggställningar och annan utrustning på samma gång.
 • Se över möjligheten till gröna tak. Gröna tak har positiv påverkan på både klimat och miljö genom att det bland annat har en isolerande verkan, fungerar som dagvattenmagasin, främjar den biologiska mångfalden och reducerar buller och luftföroreningar.

Takrenovering – så här gör du!

En takrenovering kan delas in i åtta steg. I varje steg ges tips och råd för hur du kan gå tillväga.

Steg 1 – Besiktiga fastigheten och besluta om åtgärder

Första steget är att besluta om vad som ska göras. Om ni inte har erfarenhet eller kunskap kan det vara bra att ta hjälp av en sakkunnig som hjälper till med att se över behoven. Kom ihåg att ta referenser på den ni anlitar. När ni vet vad ni ska göra bör ni även tänka på närliggande åtgärder som kan genomföras medan byggställningen ändå är uppe. Det kan ge bra synergieffekter ekonomiskt och så påverkar man de boende under en kortare period. Läs mer i guiden om solceller.

Steg 2 – Handla upp entreprenör

När det är dags att handla upp en entreprenör kan det vara smart att anlita en sakkunnig som hjälper till med processen. Kom ihåg att ta referenser. Det är viktigt att personen i fråga har bra kunskap om lagar, branschspecifika regler, garantier och kompetens om den aktuella renoveringen. Om ni har en bostadsrättsförening och tillhör ett företag som hjälper till med förvaltningen, till exempel HSB, Riksbyggen eller SBC, kan de ha folk som kan hjälpa till med upphandlingen.

Enkel checklista för upphandling:

 • Ta fram ett tydligt förfrågningsunderlag som detaljerat beskriver vad ni vill få gjort inklusive specifika krav så som material, tidsplan och miljöaspekter.
 • Fråga sedan tre till fyra entreprenörer som förslagsvis får en månad på sig för att lämna ett anbud. Be om referenser och möjlighet att kontakta någon tidigare kund.
 • Gör en jämförelse mellan förfrågningsunderlaget och inkomna anbud. Kontrollera vad som ingår, respektive inte ingår, i varje anbud. Vid behov, skicka kompletterade frågor till entreprenörerna för att kunna göra bra jämförelser och stäm av mot förfrågningsunderlaget.
 • Utifrån jämförelsen, bestäm träff med en eller flera av entreprenörerna så att ni kan ställa frågor och få en första uppfattning om företaget.
 • Välj en prestationsbunden betalningsplan så att entreprenören endast kan fakturera för det som de har presterat. De kan alltså inte fakturera inköp av material utan att materialet är installerat på plats. Begär även en säkerhet av entreprenören, till exempel en bankgaranti för ett visst belopp eller en försäkring som säkerställer att ni kan färdigställa projektet om något händer entreprenören, såsom en konkurs.

Steg 3 – Besluta och starta renoveringen

Även om det inte är ett krav så är det bra med ett beslut från bostadsrättsföreningens styrelse om renoveringen. På så sätt tar styrelsen ett gemensamt ansvar.

Steg 4 – Informera boende

Dålig kommunikation till de boende är en vanlig orsak till missnöje. Därför är det viktigt att informera löpande om renoveringen. När ni har handlat upp en entreprenör är det viktigt att rätt information går ut till de boende. Var tydlig i kommunikationen genom att förklara vad och när saker kommer att ske och vem som är kontaktperson. En bra idé är att anordna ett informationsmöte tillsammans med entreprenören som ger de boende möjlighet att ställa sina frågor. Efter detta bör information till de boende ske löpande om hur renoveringen fortgår och om tidsplanen eller något annat har ändrats.

Steg 5 – Etablering

Takrenoveringen börjar oftast med att entreprenören sätter upp sin etablering vilket kan handla om att montera byggställningar och hägna in vissa områden. Om det finns ömtåliga saker i anslutning till renoveringen ska dessa tas bort, både utom- och inomhus. Det är viktigt att de boende plockar bort saker som finns i anslutning till själva renoveringen. Om något går sönder är det husets eller den boendes försäkring som gäller. Från detta skede är det viktigt att de boende har förståelse för att det är en byggarbetsplats. Bra att veta är att det är lagkrav på att alla som arbetar måste bära en legitimation. Legitimationen kallas ID06. Styrelsen bör redan nu ta kontakt med den besiktningsman som ska utföra slutbesiktningen. Besiktningsmän är ofta uppbokade och man behöver vara ute i god tid.

Steg 6 – Utförande

Nästan oavsett vilken typ av renovering som ska utföras kommer den att störa de boende, framför allt de lägenheter som ligger högst upp. Det är omöjligt att helt undvika smuts, damm och buller men se till att entreprenören begränsar det. Under utförandefasen bör man hålla ett eller flera byggmöten beroende på hur omfattande renoveringen är. Medverkande på byggmötet ska vara entreprenören och någon från styrelsen alternativt en representant utsedd av styrelsen. På mötet går man bland annat genom hur arbetet fortlöper och om något behöver justeras så som tidsplan eller budget. Protokollför mötena så att de finns dokumenterade.

Steg 7 – Slutbesiktning

När renoveringen är klar ska arbetet besiktigas av besiktningsmannen tillsammans med entreprenören och en representant från styrelsen. Besiktningen görs i förhållande till den beställning som har gjorts och kontrolleras därefter. Eventuella anmärkningar ska entreprenören åtgärda inom en bestämd tid och efter det görs en efterbesiktning för att kontrollera anmärkningarna.

När besiktningen är godkänd börjar garantitiden att gälla. Det finns en garantitid på både arbete och material. Vanligtvis är den två år på arbetet och fem år på materialet. Det finns alltid möjlighet att förhandla till sig en längre garantitid, ju längre desto bättre. Under garantitiden behöver ni säkerställa att entreprenören kan utföra renoveringar och eventuella brister som kan uppkomma. Det är då viktigt med en bankgaranti eller försäkring som säkerställer beställningen.

I samband med slutbesiktningen ska entreprenören lämna över dokumentation (digitalt eller i en pärm) som bland annat ska innehålla skötselråd, information om material, vilka leverantörer som använts och egenkontroller. Det är mycket viktigt att få denna dokumentation så man i framtiden vet vad som har gjorts med huset. För att säkerställa att ni får denna dokumentation, ha med det som krav vid upphandling och i avtal med entreprenören.

Steg 8 – Garantibesiktning

Om inget annat bestämts ska en garantibesiktning utföras inom två år från slutbesiktning. Det är ni som beställare som kallar till denna. Även vid denna besiktning ska entreprenör och besiktningsman medverka och man går då igenom huset igen för att hitta eventuella fel och brister. Dessa anmärkningar måste entreprenören åtgärda.

SUMMERING Lästips och källor

Lästips

Takrenovering, fasadskolan.se, Sehed Tresson, 2020

Så ansöker du om skattreduktion för installation av solceller, Skatteverket, 17 februari 2021

Gröna investeringslån för hållbart boende, SBAB, 2020

Källor

Lär dig upphandla, fasadskolan.se, Sehed Tresson, 2020

Hitta rätt leverantör, fasadskolan.se, Sehed Tresson, 2020

Ta hand om ditt hus, fasadskolan.se, Sehed Tresson, 2020

Takrenovering: Dags för ett nytt tak!, PREFA, 2020

Dags för takrenovering?, bygginstruktioner.com, 31 augusti 2019

Att tänka på inför takrenovering, Nytt tak.nu, 12 september 2018

10 tips till hur du lyckas med din takrenovering, Takläggare Stockholm, 2019

När är det dags att byta tak?, komplettatak.se, 24 april 2019

Takunderhåll, komplettatak.se, 24 juni 2019

Takrenovering, aktivi.se, 2018

Gröna tak - samspel mellan människa och natur, ichb.se, 28 maj 2019

Dags att tvätta bort algerna, Lise Mortensen Høy, viivilla.se, 4 april 2011

Faktablad: Albedo, Naturskyddsföreningen, 16 augusti 2017

Urban Heat Island - Urban värmeö - vad är det?, byggros.com, 2020

Faktablad: Klimatförändringarna, Naturskyddsföreningen, 15 januari 2020

Gröna bolånet, Swedbank, 2020

Grönt bolån, SBAB, 2020

Sök stöd och bidrag för hållbart byggande och renovering, ichb.se, 26 juni 2018

Miljövänligt alternativ till tak av bitumenpapp el PVC, ekobyggportalen.se, 13 september 2013

Papptak, hallahus.se, 2020

Undvik fuktskador: Här ska du kolla ditt tak, viivilla.se, nr 6/2011, 9 juni 2011

OM Åsa Thrysin

Åsa Thrysin är projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet med fokus på hållbara byggnader. Hon jobbar mycket med processen kring klimatberäkningar av byggnader och hur byggbranschen ska börja arbeta mer aktivt med detta. Tidigare erfarenhet från byggentreprenadsidan är hon främst arbetade med materialval och miljöcertifieringar vilket hon fortsatt arbeta med på IVL.

OM Guider från ICHB

Under 2017 – 2020 drev Svensk Byggtjänst Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB tillsammans med forskningsinstitutet RISE, Energikontoren Sverige, Sustainable Innovation och IVL Svenska Miljöinstitutet som en externt upphandlad tjänst från regeringen. Under den tiden tog ICHB fram ett antal guider inom olika områden.

Omvärldsbevakning delar här med sig av några av guiderna som vi tänker kan fungera som inspiration. Observera att guiderna inte är uppdaterade sedan publiceringen på ICHB. Från och med 2021 tog Boverket över ansvaret för ICHB.

Bevaka ämnen i artikeln

Guider Hållbarhet Konstruktion Upphandling
Fackområden

Förvaltning Renovering
Fler nyheter

OM Åsa Thrysin

Åsa Thrysin är projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet med fokus på hållbara byggnader. Hon jobbar mycket med processen kring klimatberäkningar av byggnader och hur byggbranschen ska börja arbeta mer aktivt med detta. Tidigare erfarenhet från byggentreprenadsidan är hon främst arbetade med materialval och miljöcertifieringar vilket hon fortsatt arbeta med på IVL.

OM Guider från ICHB

Under 2017 – 2020 drev Svensk Byggtjänst Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB tillsammans med forskningsinstitutet RISE, Energikontoren Sverige, Sustainable Innovation och IVL Svenska Miljöinstitutet som en externt upphandlad tjänst från regeringen. Under den tiden tog ICHB fram ett antal guider inom olika områden.

Omvärldsbevakning delar här med sig av några av guiderna som vi tänker kan fungera som inspiration. Observera att guiderna inte är uppdaterade sedan publiceringen på ICHB. Från och med 2021 tog Boverket över ansvaret för ICHB.