Varan har lagts till i varukorgen

Gränsvärden fastlagda enligt EU:s taxonomi

Bestämmelser 23 dec 2021
bild_taxonomi
Med hjälp av uträknade gränsvärden kan investerare och fastighetsägare jämföra energiprestandan för hållbara byggnader. Foto: Mostphotos, Fastighetsägarna.
Fastighetsbranschen har tagit fram gemensamma gränsvärden för hållbara byggnader enligt EU:s gröna taxonomi. Byggnader som får klassas som hållbara måste ha energiklass A eller tillhöra de 15 bästa procenten av det nationella beståndet.

Det är EU:s nya taxonomi för gröna investeringar som ligger till grund för att Fastighetsbranschen nu har tagit fram och gjort en sammanställning av gränsvärdena.

Det är många aktörer från fastighetsbranschen, finanssektorn och rådgivningsföretag som hört av sig till oss och efterfrågat denna information.

Rapporten ”Analys av primärenergital för de 15 procent bästa byggnaderna” tar framför allt upp hur man ska klassa befintliga byggnader som hållbara. Detta omfattar byggnader uppförda före 31 december 2020 och uttrycks som premiärenergital enligt Boverkets byggregler.

Boverket och Regeringskansliet

Kravet för att byggnaderna ska klassas som gröna är antingen att de ska ha en energiklass A eller så ska de vara bland de bästa 15 procent ur ett energiprestandaperspektiv, berättar Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige.

Men hur gränsdragningen ska se ut har varit oklart. Fastighetsägarna har vänt sig till både Boverket och Regeringskansliet utan att få besked, enligt Rikard Silverfur

Till slut bestämde sig Fastighetsägarna för att tillsammans med företrädare för fastighetsbranschen själva ta fram uppgifterna med hjälp av bland annat tillgänglig statistik för energideklarationer.

– Det finns många olika former av energideklarationer i Boverkets register. Sättet att räkna och ställa energikrav har ju ändrats mycket i Sverige den senaste tiden. Vi blev tvungna att göra ganska avancerade omräkningar för att få till värden som nu presenteras i rapporten, säger Rikard Silverfur.

Uppdatera gränsvärdena

Fastighetsägarna ska uppdatera uppgifterna om gränsvärden fjärde kvartalet varje år under förutsättning att det går att få fram aktuell statistik som underlag.

– Det är många aktörer från fastighetsbranschen, finanssektorn och till exempel olika rådgivningsfirmor som hört av sig till oss och efterfrågat denna information, säger Rikard Silverfur.

Orsaken är att det är många som investerar i fastigheter och till stora belopp.

– Det är en stor tillgång där både banker och till exempel pensionsfonder vill kunna placera pengar. Som fastighetsägare som sitter på denna tillgång är det en stor fördel att kunna visa att fastigheten är klassad som hållbar.

Egna initiala uppskattningar

Ett antal aktörer har, innan rapporten publicerades, gjort egna initiala uppskattningar på ett ungefär var man trodde att gränsvärderna låg.

–  Med det underlag som nu tagits fram kan aktörerna analysera fastighetsportföljer och se om byggnaderna uppfyller taxonomins kriterier, säger Rikard Silverfur.

Ni gör även en jämförelse mellan olika typer av byggnader?

– Ja, kravet enligt EU och taxonomin var att man ska jämföra bostäder och icke bostäder. Sen kunde man göra flera grupper, men detta var de två som man åtminstone skulle ha med.

För flerbostadshus valde Fastighetsägarna att inte göra någon uppdelning. Inte heller för småhus. Rikard Silverfur tror dock att det kan komma längre fram, men då med en annan aktör som tar fram motsvarande siffor för villor.

När det gäller kommersiella fastigheter eller lokaler började Fastighetsägarna titta på om de skulle göra ett gemensamt värde för alla lokaler. Eller om man skulle dela upp de i olika lokalbyggnadskategorier. Man bestämde sig för det senare.

– Vi upplevde att det skulle bli missvisande om till exempel logistikbyggnader och lager skulle jämföras med sjukhus. Så sjukhus fick bli en egen kategori och hotell. Inte heller kunde kontor jämföras med till exempel förskolor.

Lager har god energiprestanda

Detta för att till exempel lagerlokaler har en relativt liten energiförbrukning och därmed en god energiprestanda, just på grund av att de är lager.

Man ska komma ihåg att det som presenteras i rapporten är rekommendationer,menar Fastighetsägarna.  Det blir sedan aktörerna på den finansiella marknaden som ska avgöra om man kommer att tillämpa denna tolkning av kraven från EU:s taxonomi.

– Men vi tror att det kommer att ha en viss styrande effekt eftersom det är en branschorganisation som har arbetat med det bästa som finns tillgängligt. Vi tror och hoppas att det är de här värdena som används, säger Rikard Silverfur till Omvärldsbevakning.

FAKTA Dessa gränsvärden gäller för olika byggnader

Byggnadskategori enligt Energideklarationer Topp 15%-gräns för byggnader uppförda före 31 december 2020 (KWh/m2 enligt BBR 29)
Flerbostadshus 75
   
Lokalkategorier  
Hotell, pensionat och elevhem 98
Restaurang 94
Kontor och förvaltning 89
Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel 83
Butiks- och lagerlokaler för övrig handel 85
Köpcentrum 98
Vård, dygnet runt 96
Vård, dagtid 92
Skolor 98
Källa: Fastighetsägarna.
FAKTA Så fungerar EU:s taxonomi

EU:s taxonomi är ett ramverk för redovisning som syftar till att få företag och investerare att bli mer koldioxidsnåla och resurseffektiva. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål.

Taxonomin ska hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Taxonomiförordningen trädde i kraft i juli 2020 och ska genomföras stegvis och tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2023.

Från och med 2021 är det lagkrav för alla företag som omfattas av EU direktivet för hållbarhetsredovisning, NFRD, att redovisa enligt den nya EU-taxonomin. Företagen måste rapportera hur hållbara deras fastigheter, produkter och tjänster är i förhållande till riktlinjerna i taxonomin.

EU:s taxonomiregelverk slår fast att endast byggnader som tillhör de 15 procent bästa ur ett energiprestandaperspektiv ska klassas som hållbara investeringar.

Källa: Regeringen, Fastighetsägarna.
FAKTA Om projektet

Rapporten har gjorts av CIT Energy Management på uppdrag av Fastighetsägarna.

Projektet har haft en referensgrupp bestående av representanter från Vasakronan, K2A , Castellum, Pandox samt Whilborgs.

Källa: Fastighetsägarna.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Ekonomi Hållbarhet Juridik Lokaler Energieffektivisering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så fungerar EU:s taxonomi

EU:s taxonomi är ett ramverk för redovisning som syftar till att få företag och investerare att bli mer koldioxidsnåla och resurseffektiva. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål.

Taxonomin ska hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Taxonomiförordningen trädde i kraft i juli 2020 och ska genomföras stegvis och tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2023.

Från och med 2021 är det lagkrav för alla företag som omfattas av EU direktivet för hållbarhetsredovisning, NFRD, att redovisa enligt den nya EU-taxonomin. Företagen måste rapportera hur hållbara deras fastigheter, produkter och tjänster är i förhållande till riktlinjerna i taxonomin.

EU:s taxonomiregelverk slår fast att endast byggnader som tillhör de 15 procent bästa ur ett energiprestandaperspektiv ska klassas som hållbara investeringar.

Källa: Regeringen, Fastighetsägarna.
FAKTA Om projektet

Rapporten har gjorts av CIT Energy Management på uppdrag av Fastighetsägarna.

Projektet har haft en referensgrupp bestående av representanter från Vasakronan, K2A , Castellum, Pandox samt Whilborgs.

Källa: Fastighetsägarna.
Fördjupningsmaterial