Varan har lagts till i varukorgen

Här är nya planen för "Möjligheternas byggregler"

Bestämmelser 4 aug 2021
Agnes Jensen-Carlén
Agnes Jensen-Carlén är arkitekt och projektledare för arbetet med den nya regelstrukturen. Foto: Boverket
Genomgripande förändringar av bygg- och konstruktionsreglerna väntar. Nu är det klart när och hur detta kan ske. Beskedet kommer efter att den första tidsplanen skrotats.

I mitten på maj beslutade Boverket att skjuta upp införandet av det som kallas Möjligheternas byggregler. Detta eftersom sektorn visat sig behöva mer tid.

De planerade förändringarna har sitt ursprung i ett regeringsuppdrag med syfte att göra genomgripande förändringar av Boverkets byggregler, BBR, och konstruktionsreglerna, EKS. Slutmålet är ökad effektivitet och fler bostäder.

En ny regelmodell

Projektet har bland annat omfattat en helt ny regelmodell för både BBR och EKS. Den första delen där detta tillämpats är en ny författning som ersätter nuvarande avsnitt sju i BBR, skydd mot buller. Denna förändring skulle ha börjat gälla 1 januari 2022.

Vi har fått mycket reaktioner på att det skulle kunna bli ganska rörigt

I stället görs nu införandet i två block. Det berättar Agnes Jensen-Carlén som är arkitekt och projektledare på Boverket.

– Orsaken är att vi har fått mycket reaktioner på att det skulle kunna bli ganska rörigt om flera olika förändringarna träder i kraft vid olika datum och med olika övergångsbestämmelser, säger Agnes Jensen-Carlén till Omvärldsbevakning.

Den nya tidplanen

Den nya tidplanen anger att det första blocket, där bland annat skydd mot buller ingår, beräknas införas 2023. Det andra blocket ska då börja gälla ett år senare.

– Vi valde att skjuta upp den första delen eftersom det i flera led funnits synpunkter på att förändringarna görs för hastigt. Det vi gör nu är att ha en fortsatt dialog med samhällsbyggnadssektorn och förbereder vägledningar för de kommande förändringarna.

Påverkar inte kravnivåer

Den nya regelmodellen påverkar inte kravnivåerna. Däremot omfattas tillämpningsföreskrifterna med målet att det ska bli färre regler, bestämmelser formulerade som funktionskrav och bara i form av bindande föreskrifter.

Därigenom försvinner allmänna råd samt hänvisningar till standarder eller olika myndigheters och organisationers riktlinjer. Sammantaget ska detta leda till ökad effektivitet och innovationskraft.

De nya föreskrifterna kommer att ersätta dagens BBR och EKS. Det är alltså inte en reviderad BBR det handlar om, utan nya grundförfattningar. Boverket understryker att nuvarande tidplan än så länge är preliminär.

FAKTA Så införs förändringarna

  • I det första blocket planeras delarna Skydd mot buller, Hygien, hälsa och miljö samt Säkerhet vid användning. Detta beräknas träda i kraft 1 juli 2023.
  • I det andra blocket planeras Brandskydd, Bärförmåga (EKS), Energihushållning, Bostadsutformning och Tillgänglighet. Detta beräknas träda i kraft 1 juli 2024.
  • Datum för upphävande av tidigare regler planeras bli 30 juni 2025, och vara gemensamt för båda blocken. Det innebär i så fall övergångsbestämmelser på två år för det första blocket och ett år för det andra blocket.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så införs förändringarna

  • I det första blocket planeras delarna Skydd mot buller, Hygien, hälsa och miljö samt Säkerhet vid användning. Detta beräknas träda i kraft 1 juli 2023.
  • I det andra blocket planeras Brandskydd, Bärförmåga (EKS), Energihushållning, Bostadsutformning och Tillgänglighet. Detta beräknas träda i kraft 1 juli 2024.
  • Datum för upphävande av tidigare regler planeras bli 30 juni 2025, och vara gemensamt för båda blocken. Det innebär i så fall övergångsbestämmelser på två år för det första blocket och ett år för det andra blocket.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial