Varan har lagts till i varukorgen
Murar minskade bullret mer än förväntat
Hållbarhet 22 apr 2021
murar-eneborgsplatsen-helsingborg
Tre murar med olika typer av tegelsättningar har testats vid Eneborgsplatsen i Helsingborg. Alla visade sig dämpa bullret. Foto: Lovisa Emilsson/Helsingborgs stad
Bullernivån inne i en park var för hög och därför lät Helsingborg bygga flera låga tegelmurar i närheten för att minska på den. Det fungerade bättre än tänkt.

Eneborgsplatsen är en mindre stadspark som ligger i centrala Helsingborg. Bredvid finns en hårt trafikerad gata. Resultatet av trafiken var för höga bullernivåer inne i parken.

Bullret gjorde den mindre attraktiv att vara i. Höga bullerplank angås inte vara något alternativ för att minska ljudet då det bedömdes kunna göra parken otrygg.

– Det passar inte i den här typen av stadsmiljö. Dels på grund av stadsbilden, vi skärmar in och bygger in de trevliga områdena. Dels av trygghet, det upplevs som otryggt när man inte ser vad det är på andra sidan av ett plank, förklarar Lovisa Emilsson, trafikplanerare på Helsingborgs stad.

Ny typ av bullerskydd

Därför sökte man efter en ny typ av lösning och beslutade hösten 2019 att testa tegelmurarna som bullerdämpande åtgärd.

– Vi började prata mer om hur man kunde arbeta med akustisk design och nya typer av bullerskydd som kan hållas på en lägre nivå men ändå få en bra dämpning, säger Lovisa Emilsson.

lovisa-emilsson-helsingborgs-stad Lovisa Emilsson. Foto: Privat

Tegelmurarna har en färg som gör att de passar in bland de omgivande flerfamiljshusen. Två byggdes i parkens kant mot bilvägen och en tredje på mittrefugen mellan körbanorna för att dämpa bullret från det bortre körfältet.

Alla murarna är uppbyggda på samma sätt: en tät skiva i mitten, sedan luftspalt följt av en absorbent vilket i det här fallet är en träullit. Därefter kommer själva tegelsättningen, som har ihåligheter för att släppa in ljudet till den absorberande kärnan.

– Tillsammans med vårt konsultbolag och deras akustiker tittade vi på hur man kan arbeta med tegelsättningen för att skapa luckor och fällor. Att man kan rikta ljudet åt olika håll för att på det sättet få det att studsa. Ju fler gånger det studsar, desto mer dämpas det, säger Lovisa Emilsson.

Tegelsättningen har gjorts olika på de tre murarna. Det finns sammanlagt fyra variationer:

  • En reflekterar ljudet i olika vinklar genom utstickande tegelstenar.
  • Den andra diffuserar buller med olika mönster av tegelstenar som sticker ut eller har dragits in cirka 8–12 centimeter från muren och bryter upp ljudspridningen.
  • En tredje variant har kolumner av utstickande tegelstenar som är avstämda mot frekvenserna för däckbuller.
  • Muren på mittrefugen har också ett skärmtak som bidrar till bullerdämpningen.
tegelmurar-eneborgsplatsen-helsingborg Murarna vid parken (bilden t.v.) hade en något sämre bullerdämpande förmåga än muren i mitten av vägen (bilden t.h.). Det beror bland annat på skärmen som ytterligare dämpar bullret. Foto: Lovisa Emilsson/Helsingborgs stad

Bullret minskade mer än förväntat

Efter en del arbete stod murarna klara våren 2020. I augusti samma år utfördes mätning för att se effekterna. Lovisa Emilsson berättar att de räknade med en generell dämpning på cirka 4 decibel i parken. Men resultatet blev bättre än så.

Närmast murarna i parken blev dämpningen 6 decibel och i mitten av den omkring 4 decibel. Muren i mitten av gatan lyckades dämpa bullret med 12 decibel vid dess närhet.

– Vi utgick ifrån att det skulle bli en dämpning men att det blev så här mycket trodde vi inte. Det var en positiv överraskning.

Tidigare låg bullernivåerna inne i parken på cirka 60 decibel. Efter att murarna blev klara sjönk det till omkring 55 decibel, vilket klarar av de riktlinjer Naturvårdsverket har satt upp för buller i parker i tätort.

Svåra avvägningar

Enligt Lovisa Emilsson är låga murar och skärmar något som Helsingborgs stad kan tänka sig att arbeta mer med i framtida projekt. Men det som är svårt är att komma tillräckligt nära källan till bullret för att kunna dämpa det.

Vid Eneborgsplatsen var mittrefugen bra placerad för att muren skulle kunna komma nära motorfordonen och fortfarande hållas låg. Murarna vid parken har behövt vara högre då de behövt byggas längre ifrån trafiken. De har en höjd på 1,5 meter.

– De har också en sämre dämpning på grund av det. Det blir även en trafiksäkerhetsfråga att säkerställa sikten om de byggs för nära körbanorna.

Buller är en fråga som blir allt mer uppmärksammad, även i kommunernas arbete. Vid nybyggen kan det också vara lättare att få in bullerdämpande åtgärder och Lovisa Emilsson tror att det kommer att bli mer vanligt med andra lösningar än bullerplank.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Samhällsplanering Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter