Varan har lagts till i varukorgen
Deras verktyg digitaliserar kontrollplaner
AMA 13 okt 2020
bimformation
Nils Bruhner, Sanaz Piray, David Midhage, Adam Goczkowski och Naomi Goczkowska har arbetat med att ta fram den nya e-tjänsten. Foto: Alex Yazdani
Systemet med kontrollplaner vid byggprojekt har stora brister och lagstiftningen öppnar för godtycke. Det konstateras i en ny rapport. Nu ska arbetet automatiseras med ett digitalt verktyg.

Plan- och bygglagen, PBL, kräver att det finns en kontrollansvarig vid varje byggprojekt. Denna person är så gott som alltid en personcertifierad och oberoende konsult. Systemet har dock stora brister.

En ny rapport pekar på ett flertal undersökningar som visat att regelverket kring kontrollplaner ofta tillämpas väldigt olika bland kommuner, byggherrar och kontrollansvariga. Lagstiftningen öppnar för godtycke.

Mål att standardisera

Den nya rapporten har tagits fram av företaget Bimformation med stöd från Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF. Bakgrunden är ett utvecklingsprojekt som drivits i syfte att undersöka om det går att standardisera kontrollplanerna. Slutresultatet utgörs av en prototyp för ett digitalt verktyg.

Appen som tagits fram har fått namnet Projekt ASK, där förkortningen står för Automatiserade och standardiserade kontroller. I botten finns en databas som skapats i projektet och utgörs av lagar, kravtexter, branschpraxis och författningssamlingar. Till underlaget hör också en granskning av samrådsprotokoll från Sveriges samtliga kommuner.

App vid årsskiftet

Förhoppningen är att ha en färdig app vid årsskiftet, berättar Alex Yazdani som är projektansvarig på Bimformation.

Alex Yazdani Alex Yazdani. Foto: Bimformation

– Från början var inte målet att komma så här långt i produktutvecklingen men under året har vi kunnat ta in utvecklare och närma oss en slutprodukt. Det här blir en helt ny metodik för kontrollplaneprocessen, säger Alex Yazdani till Omvärldsbevakning.

Idag upprättas en kontrollplan med utgångpunkt från lagtext i PBL där man sedan kopplar på de moment som ska kontrolleras. Med det nya verktyget blir ordningen omvänd.

Moment anges först

Kontrollplaneprocessen jackas in i resten av byggprocessen genom ett digitaliserat och automatiserat arbetssätt

Vill man exempelvis kontrollera en ytterpanel anger man först detta med hjälp av kod från BSAB eller CoClass. Därefter importerar man och kopplar på ett antal egenskapskrav baserat på PBL. En sökfunktion gör det möjligt att leta i PBL, PBF, BBR, EKS och andra kravtexter som finns i applikationens databas.

– Det vi tycker är unikt är att kontrollplaneprocessen jackas in i resten av byggprocessen genom ett digitaliserat och automatiserat arbetssätt, säger Alex Yazdani.

Även förberedda mallar

Projekt ASK innehåller även förberedda mallar för olika typer av projekt. Dessa mallar gör det möjligt att återanvända tidigare kontrollplaner som kan anpassas och justeras för det man arbetar med just för tillfället.

Under hösten fortsätter utvecklingen av det nya verktyget. Målet är att inom kort kunna göra skarpa tester i ett par projekt och ta in synpunkter från branschen.

Fördjupningsmaterial

FAKTA PBL kräver kontrollplan

  • Kontrollplan krävs för merparten av alla bygg-, rivnings- och markåtgärder
  • Ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL
  • Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs, och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta
Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

AMA Bestämmelser Digitalisering Lov och tillsyn
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA PBL kräver kontrollplan

  • Kontrollplan krävs för merparten av alla bygg-, rivnings- och markåtgärder
  • Ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL
  • Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs, och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta
Källa: Boverket