Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ingen ökad brandrisk med elbilsladdning
Brand 18 maj 2020
laddning.garage
RISE Fire Research Norge har i en studie tittat på vilka brandrisker som finns med laddning av elbil i garage. Foto: Mostphotos
En elbil som står på laddning löper inte större risk att börja brinna än en fossilbil, det visar en ny studie från RISE Fire Reserach. Men skulle en elbil börja brinna, och står i exempelvis ett garage, så finns det vissa saker att tänka på.

Bränder i parkeringsgarage är lyckligtvis sällsynta, men skulle en brand uppstå kan den utvecklas och bli stor. I Norge finns det en politisk önskan om att ladda elbilar i parkeringshus men det råder en osäkerhet kring brandsäkerheten vid brand i elbilar i slutna utrymmen.

I en studie har RISE Fire Reserach Norge därför undersökt om elbilsladdning i parkeringsgarage medför en oacceptabel brandrisk, och vilka åtgärder som i så fall behövs för att sänka risknivån till en acceptabel nivå.

are-w-brandt.foto-rise Are Wendelborg Brandt, forskare på RISE Fire Research Norge. Foto: RISE

 Studien visar att det inte finns något som tyder på att elbilsladdning medför någon ökad brandrisk. Detta förutsatt att laddstationen följer gällande föreskrifter och att rekommendationerna från tillverkarna av fordonet och laddstationen följs, säger Are Wendelborg Brandt, forskare på RISE Fire Research Norge och en av författarna till rapporten "Ladding av elbil i parkeringsgarage".

Att tänka på vid släckning

I Norge registrerades 998 bränder i garage och parkeringshus under perioden 2016– 2018. Av dessa startade 109 bränder på grund av extern elektrisk utrustning och 65 bränder startade i fordon. Två av dessa fordon var elbilar. Det är inte registrerat om dessa två bilar stod på laddning eller inte.

Släckning av elbilsbatterier är mycket krävande, både när det gäller vattenförbrukning och räddningstjänstens insatser. Det är därför viktigt att skilja på brand i en elbil och brand i batteripaketet i en elbil, skriver man i rapporten. Det förstnämnda ska jämföras med brand i en bil med fossila bränslen, och släckningsarbetet är därför jämförbart med traditionella insatser mot bilbränder. 

Viktigt att batteriet kyls ner

Om en brand uppstår i batteriet på en elbil måste batteriet kylas tillräckligt för att stoppa den kemiska reaktion som skapar så kallad termisk rusning. Termisk rusning är en okontrollerad kemisk värmeproduktion inuti batteriet och kan uppstå om batteriets temperatur överskrider en viss gräns (i intervallet 130–200 °C).

För att komma åt batteriet och kyla ner det är det bra om bilen kan flyttas.

 Ser man till hur parkeringshusen är planerade idag så kan man ju välja att placera elbilarna på en plats där de snabbt kan forslas bort. Men om målet, som i Norge, är att elbilar ska ersätta bilar med fossila bränslen i framtiden då kommer det snart att vara omöjligt att implementera en sån lösning, säger Are Wendelborg Brandt.

Tänkvärt vid laddning

För elbilsladdning rekommenderar man en laddbox med inbyggda säkerhetsfunktioner, kan utrustas med ett tillgängligt kraftdistributionssystem och möjliggör betalningslösningar. Vanligtvis säkras laddare med 16 A eller 32 A, men även halvsnabb laddning på 63 A är möjlig om det finns tillgänglig effekt. Laddboxen ger den bästa säkerheten, laddar snabbt och har stor flexibilitet jämfört med ett vanligt uttag.

Laddboxar kan även förses med bland annat betallösningar och ladda snabbare med högre effekt än vanliga uttag.

Det finns flera publikationer som beskriver och klargör hur laddning ska genomföras på ett korrekt och säkert sätt, både från intresseorganisationer, tillverkare, försäkringsbolag, elleverantörer, myndighetert etcetera. Alla dessa påpekar faran med att använda fel typ av laddstation, ansluta till ett vanligt uttag och särskilt användningen av förlängningssladdar, vid elbilsladdning.

– Det är därför viktigt att ägare och användare av elbilar informeras om hur korrekt laddning ska utföras och om farorna med att inte följa de regler och rekommendationer som ges för säker laddning. Och när det kommer installationen av själva infrastrukturen så måste den installeras av en professionell elektriker, säger Are Wendelborg Brandt.

De uppgraderade till laddboxar

I rapporten får man även ta del av fallstudie som beskriver hur ett befintligt gemensamt garage i Trondheim har anpassats för en ökande andel elbilar. Garaget i fallstudien tillhör en bostadsrättsförening som på eget initiativ valde att installera ett dynamiskt laddsystem för att underlätta för elbilsladdning.

Före uppgraderingen användes befintliga motorvärmaruttag till elbilsladdning i garaget. Förlängningssladdar användes också ofta i samband med laddning

Sedan uppgraderingen har ett förbud införts mot att ladda en bil i garaget utan en laddbox. I nuläget finns tio laddboxar installerade. 

laddning.webb Två huvudkablar på varje våning förser laddboxarna med el. Från huvudkablarna dras det ledningar till laddboxarna. Elanläggningen har kapacitet för att alla parkeringsplatser ska kunna ansluta till laddsystemet. Foto: RISE

Exempel på regelverk

I rapporten har man även granskat de regler som gäller för Norge, Storbritannien och Nordamerika. Storbritannien valdes för att man ville se hur reglerna anpassas i ett land där andelen elbilar är betydligt mindre än i Norge.

Nordamerika valde man då de har ett omfattande regelverk som inkluderar elbilar. Dessutom finns det många elbilar i Nordamerika, även om andelen elbilar av det totala antalet bilar inte är så stor. 

Bland annat har man tittat på hur kraven på hur de elektriska systemen och laddstationerna ser ut samt kraven på spinklers i parkeringshusen.

En slutsats i studien är att det fortfarande finns många okända faktorer, både när det gäller brandutveckling i parkeringshus i allmänhet, men också när det gäller risken för brandspridning till batterierna i elbilar i synnerhet. Inom dessa områden behövs det mer kunskap för att kunna göra tydliga bedömningar och rekommendationer.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Brand Elinstallation Eldistribution Forskning Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial