Varan har lagts till i varukorgen
”Alla fastighetsägare tar inte ansvar för radon”
Miljö 30 jul 2020
huvudbild-radon-dig
Caroline Szyber, rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare ordförande i riksdagens civilutskott, var moderator under Dag Sedins seminarium om radon. Foto: Annelie Björling
Det finns fortfarande hundratusentals bostäder med för höga radonvärden i Sverige. Alla fastighetsägare och kommuner tar inte ansvar trots att det ytterst handlar om att rädda liv, menar Svensk Radonförening.

Tidigare i våras gjorde tidningen Hem och Hyra, tillsammans med SVT Nyheter, en granskning av kommuners arbete med radontillsynen. Resultatet visade på för höga halter av den skadliga gasen radon i var tredje bostadsfastighet i de granskade kommunerna. Samtidigt kunde flera kommunala bostadsbolag inte redovisa några radonmätningar alls. När fastighetsägare och kommuner inte tar ansvar kan det bli ett stort problem för enskilda.

– I granskningen duckade de och sa att de inte haft möjlighet och tid. Vi reagerade starkt för vi vet att många kommuner inte har problem att arbeta effektivt med tillsynen trots att de har små resurser, sa Dag Sedin, ordförande i Svensk Radonförening, då han medverkade i seminariet "Ohälsosamma boendemiljöer och att bo med för höga radonvärden" under den Digitala Almedalsveckan. 

Mätning efter renovering

Dag Sedin framhöll att det är viktigt att mäta för att upptäcka radonet i tid. Då går det att åtgärda problemen utifrån de beräkningar som görs. När radongasen sönderfaller bildas olika radioaktiva fasta ämnen, så kallade radondöttrar. Både radongas och radondöttrar följer med luften ner i våra lungor när vi andas. I en lång exponering dör många celler och i värsta fall ombildas de med en cancerogen utveckling.

Ägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har alltid en skyldighet att kontrollera radonförekomsten i sina bostadsbestånd, såväl i befintliga som i nya byggnader.

Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande är lokala tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken.

Det finns flera kommuner som gör ett fantastiskt jobb för att rädda människoliv. De påminner och ställer krav på att radon i inomhusmiljön ska kontrolleras. Sen finns det kommuner som bara gör det minsta möjliga. 

Svensk Radonförening har länge arbetat för att radonmätningarna för flerbostadshus ska ske var sjätte år i samband med OVK.

Dessutom glömmer många att mätning bör ske efter renoveringar

– Dessutom glömmer många att mätning bör ske efter renoveringar.

Dag Sedin framhöll att radonhalten kan påverkas om till exempel ventilationen ändras, fönster tätas, sprickor uppkommer eller om större ombyggnationer görs. Det påverkar otroligt mycket om det blir lite tätare i huset. 

I alla sammanhang är det också viktigt att mäta på rätt sätt. Annars kan det vara lätt att missa förhöjda halter. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har utarbetat en metodbeskrivning för hur radon i bostäder bör mätas.

sidobild_radonm Varje år drabbas omkring 500 personer i Sverige av lungcancer som orsakats av radon i bostäder. Det är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Foto: Mostphotos

Tyvärr är det så att även myndigheter inte alltid är tillräckligt noggranna utan gör en översikt på långtidsmätningar. SSM säger att man ska mäta minst 20 procent av lägenheterna, vilket i praktiken är för lite när det gäller markplan då ett krav på samtliga lägenheter är det enda sättet att fånga problemet med markradon. Dessutom är det alltid klokt att mäta lite extra eftersom radondosor som används vid mätningarna av olika anledningar kan försvinna under mätperioden.

Radonbidraget är viktigt

Enligt strålskyddslagen 3 kap. 6§ gäller referensnivån på 200Bq/m3 i bostäder och lokaler där allmänheten har tillträde. I strålsäkerhetsmyndighetens tillsynsvägledning, strålskyddslag (2018:396) och strålskyddsförordning (2018:506) nämns dock att bostäder där många vistas ska prioriteras och därför har kommunerna fokus på flerfamiljshus.

Den 1 juli 2018 återinfördes radonbidraget i Sverige. Det ger möjlighet för villaägare att få bidrag från staten för att sänka radonhalten i hus om det ligger över riktvärdet 200 Bq/m3. Man kan få bidrag för 50 procent av kostnaden får åtgärden, dock högst 25 000 kronor.

Dag Sedin menade även att man inte heller ska glömma bort att mäta i sommarhus med egen brunn. Det är väldigt vanligt med radon i vattnet.

Så fort du slår på vattnet och det slår mot vasken gasar radongasen ut

– En del kanske tänker att det är inte så farligt att duscha och diska när det finns höga radonhalter i vattnet. Det är ju inte giftigt på det sättet, men det som händer är att det gasar. Så fort du slår på vattnet och det slår mot vasken gasar radongasen ut. Den sönderfaller till döttrar och de fastnar på dammpartiklar eller på fuktpartiklar som finns i luften och du andas in dem och så fastnar de och sönderfaller och så dör cellerna inne i lungorna. 

Dag Sedin framhöll att det går att förebygga höga radonvärden. Ytterst handlar det om att rädda liv.

OM radon

  • Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar.
  • Radongas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. 
  • Radioaktivt sönderfall innebär att ett ämne spontant ombildas till ett annat ämne i samband med att joniserande strålning sänds ut. 
  • Radioaktivt sönderfall anges i antalet sönderfall per sekund med enheten Becquerel (Bq). 1 Bq är ett sönderfall per sekund. 
  • Radonhalten i luft anges i Bq/m3, d.v.s. antalet sönderfall av radon per sekund i en kubikmeter luft, medan radonhalten i vatten anges i Bq/l.
Källa: Svensk Radonförening
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Bostäder Innemiljö Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM radon

  • Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar.
  • Radongas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. 
  • Radioaktivt sönderfall innebär att ett ämne spontant ombildas till ett annat ämne i samband med att joniserande strålning sänds ut. 
  • Radioaktivt sönderfall anges i antalet sönderfall per sekund med enheten Becquerel (Bq). 1 Bq är ett sönderfall per sekund. 
  • Radonhalten i luft anges i Bq/m3, d.v.s. antalet sönderfall av radon per sekund i en kubikmeter luft, medan radonhalten i vatten anges i Bq/l.
Källa: Svensk Radonförening
Fördjupningsmaterial