Varan har lagts till i varukorgen

60 procent högre elanvändning år 2045

Elproduktion 7 feb 2020
31185698-high-voltage-electric-transmission-tower
Samhällsutvecklingen och klimatomställningen kräver mer el visar en rapport som Svenskt Näringsliv låtit göra. Foto: Mostphotos
Elbehovet kommer öka med minst 60 procent fram till år 2045 jämfört med dagens behov, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv gör bedömningen att elbehovet kommer att öka med minst 60 procent till år 2045 jämfört med dagens behov. Det innebär en ökning av elanvändningen från dagens 126 TWh till 200 TWh. Det ökade elbehovet är lika stort som den sammanslagna elproduktionen i Finland och Lettland.

Att elanvändningen ökar till 200 TWh under kommande 25 år är en försiktig bedömning grundad på flera olika aktuella uppskattningar och prognoser som utförts av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, samt konsultföretagen Sweco och SAM. Sammantaget ger dessa uppskattningar en total elanvändning år 2045 i intervallet 176-228 TWh.

Svenskt Näringslivs bedömning ligger i mitten av detta spann, men med hänsyn till den snabba elektrifieringen, inte minst inom industrin, är det inte osannolikt att elbehovet kommer att öka mer och dessutom i en snabb takt. Skattningarna av det framtida elbehovet är nedbrutet på tre sektorer; industri, transport, byggnader (bostäder, service och serverhallar).

Prognos för industrin

Industrins elanvändning kommer enligt samtliga prognoser att öka kraftigt till år 2045. Enligt IVA:s delrapport Vägval för klimatet (2019) kommer industrins elförbrukning, jämfört med år 2017, att öka med 64 till 104 procent. Den accelererande elektrifieringen av industrin gör att det kommer vara den sektorn som använder mest el år 2045.

I TWh innebär det en ökning av elanvändningen från dagens 50 TWh till mellan 82 och 102 TWh beroende på scenario.

Transportsektorn ökar kraftigt

År 2017 användes 2,6 TWh el för gods- och persontransporter. Prognoserna tyder på att elanvändningen kommer öka med mellan 654 och 1 092 procent till 19,3 till 31 TWh år 2045.

Dessa bedömningar är troligen i underkant eftersom de endast baserar sig på väg- och järnvägstransporter, skriver Svenskt Näringsliv. Allt eftersom teknikutveckling och teknikval utkristalliseras för eldriven flyg- och sjötrafik kommer dessa transportslags elförbrukning att läggas till transportsektorns totala elbehov. Tillgången på nödvändig infrastruktur för eldrivna vägtransporter i form av laddstolpar och elektrifierade vägar kommer att ha stor betydelse för hur snabbt transportsektorns elbehov ökar.

Bostäder, service och datacenter

Byggnader, bostäder, service och datacenter står idag för mer än hälften av den totala elanvändningen, 73 av 126 TWh. Fram till år 2045 kan elförbrukningen komma att öka med ytterligare 2 till 22 TWh. 

Det finns en stor energieffektiviseringspotential inom bostadssektorn med utfasningen av direktverkande el för uppvärmning, effektivare värmepumpar samt bättre isolering och ventilation. Samtidigt väntas Sveriges befolkning öka till drygt 12 miljoner fram till år 2050. Så även om bostäderna förbrukar mindre el medför den växande befolkningen sammantaget att elanvändningen ökar. 

Antalet datacenter i landet ökar också snabbt. IVA:s bedömning av datacentrens elanvändningen år 2045 pekar på en årsförbrukning som uppgår till omkring 10 TWh.

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Eldistribution Energi Energieffektivisering Miljö
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter