Varan har lagts till i varukorgen

Slipper bygga bullerskydd vid fotbollsplan

Juridik 21 dec 2020
boovallen_nacka_kommun
Boovallen är en idrottsanläggning i Nacka kommun med två fotbollsplaner. Foto: Nacka kommun
En av Sveriges mest kända strider om en idrottsplats har avgjorts. Domstolen gör bedömningen att idrottandet kan fortsätta på Boovallen i Nacka kommun som dessutom slipper bygga ett dyrt bullerskydd.

Ärendet har blivit omskrivit i riksmedia och diskuterats flitigt. Särskilt viktigt ansågs fallet då Mark- och miljööverdomstolen beslutade sig för att ta upp det. Deras beslut skulle ses som vägledande för hur buller från idrottsplatser skulle bedömas på andra ställen i Sverige.

Närboende klagade på bullret från idrottsplatsen Boovallen i Nacka kommun. Vissa av dem ville att all verksamhet på anläggningen skulle upphöra medan andra grannar ville se mer begränsade tider som idrott fick utövas.

Kommunen å sin sida menade att ljudet från Boovallen inte innebar problem för människors hälsa och att de utredningar som gjorts om bullret var otillräckliga för att kunna visa det.

Fel att jämföra med industribuller

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i sin dom att buller ifrån idrottsplatser är varierande till sin karaktär. Ljud varierar i frekvens, styrka och varaktighet. För bedömningen av bullret från idrottsplatsen har Naturvårdsverkets vägledning om buller ifrån industrier använts men både myndigheten och domstolen anser att det är fel. Buller från industrier är av annan karaktär och kan därför inte jämföras med buller som uppstår av aktivitet från idrottsutövande.

I vissa fall, som vid bedömning av buller från bilparkeringar vid större idrottsarenor och där det ofta förekommer utrop via högtalare anser dock domstolen att vägledningen om industribuller kan vara en utgångspunkt.

Dock menar domstolen att det är bevisat att ljudet från Boovallen skapar en olägenhet för de boende i närområdet. Men samtidigt anses det att allmänintresset för idrottsplatser nära bostadsområden är för stort för att all idrottsverksamhet ska förbjudas. Omfattningen av träningarna och matcherna gör dock att Mark- och miljööverdomstolen anser att dessa ska begränsas till vissa tider, samtidigt som organiserade och bokade aktiviteter förbjuds helt under juli månad.

Tidigare instanser, som länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen, har ansett att det krävts bullerskydd vid idrottsplatsen för att begränsa bullret. Något som skulle kunna kosta 4 till 12 miljoner kronor att uppföra. Men det kravet slopas i den nya domen. Ett bullerskydd anses göra för liten nytta sett till idrottsplatsens läge, då den ligger lägre än omgivande bostäder. Dessutom utsätts bostäderna redan för buller ifrån en närliggande hårt trafikerad väg.

FAKTA Striden om Boovallen

Boovallen är en idrottsplats i Nacka kommun där mycket sport, främst fotboll, utövas. Men grannar till anläggningen har klagat på bullret och har velat få ner bullernivåerna alternativt helt stänga idrottsplatsen. Ärendet har bland annat tagits upp i Nacka kommuns egen miljönämnd, hos länsstyrelsen och till slut i Mark- och miljödomstolen.

Domstolen gav grannarna rätt, bullret var för högt och kommunen behövde genomföra åtgärder för att dels få ner ljudnivåerna och att det inte skulle förekomma buller över en viss nivå under vissa tider. I domen utgick man ifrån Naturvårdsverkets rekommendationer om bullernivåer från industri vid bostadshus.

Fallet uppmärksammades stort i Sverige efter en serie med artiklar i Aftonbladet. I november 2019 valde den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen att ta upp fallet.

Källa: Aftonbladet, Nacka kommun
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Lov och tillsyn Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Striden om Boovallen

Boovallen är en idrottsplats i Nacka kommun där mycket sport, främst fotboll, utövas. Men grannar till anläggningen har klagat på bullret och har velat få ner bullernivåerna alternativt helt stänga idrottsplatsen. Ärendet har bland annat tagits upp i Nacka kommuns egen miljönämnd, hos länsstyrelsen och till slut i Mark- och miljödomstolen.

Domstolen gav grannarna rätt, bullret var för högt och kommunen behövde genomföra åtgärder för att dels få ner ljudnivåerna och att det inte skulle förekomma buller över en viss nivå under vissa tider. I domen utgick man ifrån Naturvårdsverkets rekommendationer om bullernivåer från industri vid bostadshus.

Fallet uppmärksammades stort i Sverige efter en serie med artiklar i Aftonbladet. I november 2019 valde den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen att ta upp fallet.

Källa: Aftonbladet, Nacka kommun