Varan har lagts till i varukorgen
Kommunerna och e-handeln
Så påverkas kommunerna av den ökade e-handeln
Avfall 10 okt 2019
fardig
En rekommendation till kommunerna är att bygga särskilda hubbar för e-handel som gör paketdistributionen mer effektiv. Foto: Mostphotos
I takt med att e-handeln växer måste kommunerna planera för att hantera denna kraftiga utveckling. Fler hubbar och färre fysiska butiker rekommenderar Sweco i en ny rapport.

E-handeln dubbleras vart femte år och den utvecklingen beräknas fortsätta. Det menar Sweco som på uppdrag av Huddinge kommun i Stockholm tagit fram rapporten ”E-handelns konsekvenser på Huddinge kommuns samhällsplanering”. Rapporten innehåller bland annat tre olika utvecklingsscenarier för e-handeln till år 2040. (Läs även intervjun med Agneta Persson Hellsten, Huddinge kommuns företagslots.)

Om kommunen inte erbjuder lösningar kommer troligtvis någon annan att göra det. Och då sannolikt en lösning utifrån det privata företagets och inte kommunens bästa.

Ökade leveranser och mer emballage

Rapporten har redan blivit efterfrågad då e-handelns framväxt verkar vara en utmaning som många kommuner funderar över, söker efter information om och förslag på lösningar. Både med det kraftiga antalet ökade leveranser inom kommunen som väntas och den ökade mängden emballage som blir en effekt av e-handeln.

Färre fysiska butiker

Allt fler kommuner uppmärksammar problemet, men få vet hur det här kommer att påverka stadsplaneringen. En av slutsatserna i Swecos rapport är att växande kommuner inte kommer att behöva planera för butikslokaler i samma omfattning som tidigare. I stället kan kommuner behöva planera in nya funktioner, till exempel särskilda hubbar för e-handel. Hubbarna ligger storleksmässigt mellan dagens ombud och större handelsterminaler.

Sista sträckan mest kostsam

Poängen med hubbar är att korta avståndet för det sista transportledet fram till slutkunden. Den så kallade ”last mile”, som anses vara den dyraste, minst effektiva och mest förorenande delen i e-handelskedjan. Dessutom åstadkommer en hubb snabbare leveranser och möjligheter till samlastning.

–  På det sättet tar kommuner större roll i logistikfrågorna där en av de viktigaste aspekterna är att utnyttja befintlig infrastruktur resurseffektivt, säger Henrik Karlsson, trafikplanerare på Sweco och en av författarna till rapporten.

Kundernas krav på snabbhet ökar

Kunder, hyresgäster och andra boende kommer framöver att ställa högre krav på snabba, precisa och billiga leveranser och returer, är en annan slutsats i rapporten. Detta leder till bland annat fler angöringar och mer varudistributionstrafik i bland annat bostadsområdena.

För ett år sedan kom en rapport från Fastighetsägarna, "Fastighetens roll i leveranskedjan", som beskrev de problem som finns med att dagens fastigheter inte är byggda för att klara av den ökande andelen leveranser.

Kommunen bör ta en större roll i logistikfrågor och förbereda sig för ökade mängder avfall.

Företag saknar skäl att minska trafiken

I rapporten från Sweco skriver de att om kommunen inte erbjuder bra lösningar på problemen innebär det troligtvis att någon annan snart kommer att göra det. Och då leder det med största sannolikhet till en lösning utifrån privata företags och inte från kommunens bästa. Till exempel finns det inte något incitament för företag att minska den ökande trafiken i bostadsområdena.

Troligtvis kommer inte heller lastbilarna att fyllas upp, utan köra halvtomma, då det gäller för privata företag att få ut leveranserna så fort som möjligt, snarare än att ta hänsyn till vad som är bäst för de boende i kommunen.

Den ökade e-handeln kommer att alstra mycket leveranstrafik, men kan minska de privata handelsresorna. Tack vare att e-handeln tar marknadsandelar av den fysiska handeln beräknas alstringen av handelstrafik per person att minska.

Hur ska kommunerna planera?

Sweco har i rapporten tagit fram rekommendationer för hur kommuner kan planera för att hantera den växande e-handelsutvecklingen.

Några av dessa är:

  • Att vid bostadsplanering planera för en framväxande e-handel i både befintliga bostadsbestånd och i nya planerade bostadsområden.
  • Detta innefattar en effektivare interndistribution, till exempel tillfälliga utrymmen för lastning och lossning, leveransboxar i entréplan eller smarta dörrar.
  • Kommunen bör ta en större roll i logistikfrågor.
  • Planera för etablering av leveransskåp på skolor, äldreboenden och andra offentliga byggnader.
  • Ge plats för fler ombud på allmänna ytor, för att underlätta för konsumenter att hämta paketen där utan att behöva göra en extra bilresa.
  • Förbereda för ökade mängder avfall. Kapaciteten för avfallshantering behöver ses över, särskilt för bostäder, då en ökande e-handel ger mer emballage.

Dessa rekommendationer kan användas av kommuner till exempel vid markanvisningar och inför nystartade detaljplaner.

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Bostäder Hållbarhet Lokaler Tillgänglighet
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter