Varan har lagts till i varukorgen
Regler för översiktsplanering kan ändras
Bestämmelser 6 nov 2019
översiktsplan
Redan i vår kan det bli ändringar i lagstiftningen för hur översiktsplaner ska se ut (kartan på bilden är tagen från översiktsplanen för Nacka utanför Stockholm). Foto: Nacka kommun
Regeringen vill göra ändringar i PBL kring kommunal översiktsplanering. Syftet är bland annat att förenkla digitalisering. Ändringarna kan träda i kraft i vår.

Nyligen presenterade regeringen lagrådsremissen ”En utvecklad översiktsplanering”. Innehållet utgörs av ett flertal förslag på nya bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, som ska gälla för den kommunala översiktsplaneringen.

Genom ändringarna vill regeringen underlätta arbetet med planering och prövning, detaljplanering och beslut om bygglov samt bidra till en digitaliserad byggprocess. De nya lagarna föreslås träda i kraft 1 april 2020.

Strategi för planeringen

Lagrådsremissen innehåller bland annat ett förslag om att kommunerna ska ta fram en planeringsstrategi inför varje mandatperiod. Strategin är tänkt att fungera som ett slags garant för att översiktsplanen är aktuell, vilket i sin tur ska underlätta efterföljande planering och prövning.

Ytterligare ett förslag är att regeringen ska kunna kräva översiktsplaner i digital form. Förhoppningen är att kunna utforma tydligare regler för detta och på så vis effektivisera arbetet med olika planeringsfrågor.

Därutöver föreslås ändringar för översiktsplanens innehåll. Här vill regeringen se tydligare lagkrav för att underlätta dialogen mellan stat och kommuner i frågor om hur bebyggelsen ska utvecklas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial