Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Dela Trafikverket i två oberoende delar

Staffan Filipsson 2 maj 2019
Svensk Byggtjänsts redaktionsråd
Idag fungerar Trafikverket som ett självspelande piano. Myndigheten gör prognoser som visar att nya vägar behövs, vägar som i sin tur genererar mer trafik. För att transportsektorn ska ha en chans att uppnå klimatmålen måste därför Trafikverket delas upp i två oberoende myndigheter, en som utreder infrastrukturprojekt mot uppsatta mål och en som genomför dessa menar Staffan Filipsson, medlem i Svensk Byggtjänsts redaktionsråd.
staffan-filipsson3
Staffan Filipsson
Svensk Byggtjänsts redaktionsråd

Redan för 30 år sedan var det tydligt vart klimatet var på väg men istället för att börja ta de beslut som krävdes sjösattes på klassiskt manér en stor utredning. I detta fall FN:s klimatpanel, IPCC-panelen, som skulle utreda om situationen var så alarmerande som forskarna hävdade. Nu när det nästan är försent konstaterar IPCC att vi bara har 12 år på oss att minska våra klimatpåverkande utsläpp med 70 procent. Det ger en minskningstakt om 6 procent per år och är en gigantisk utmaning. Inte minst mot bakgrund att utsläppen ökade med 3 procent förra året.

Vägtrafiken står för nästan en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och utgör en avgörande faktor om vi ska klara av våra klimatåtaganden med mindre utsläpp. Trafikverket konstaterar i sin rapport "Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser" att trafiken måste minska om vi ska nå klimatmålen. Man konstaterar att förutsättningarna för klimateffektiva alternativ är bäst i storstäderna, därför är det där den största minskningen måste ske. En minskning av städernas vägtrafik betyder i sin tur att dagens vägnät med råge räcker till.

Trots att Trafikverket konstaterar att trafiken inte får öka fortsätter planeringen av fler motorvägar i våra storstadsregioner, samtidigt som kostsamma vägbyggen pågår för fullt. Vägar som enligt Trafikverkets modeller bara blir samhällsekonomiskt lönsamma om trafiken ökar. Denna ekvation går förstås inte ihop när samma myndighet har konstaterat att vägtrafiken måste minska.

Ändå fortsätter bygget av Förbifart Stockholm som om inget håller på att hända med vårt klimat.

Ett sådant vägbygge är Förbifart Stockholm, som har en prislapp på över 30 miljarder kronor. Detta är pengar som skulle behövas för en kraftfull investering i modern och snabb kollektivtrafik som istället för att öka vägtrafiken minskar den och dess klimatpåverkan. Ändå fortsätter bygget av Förbifart Stockholm som om inget håller på att hända med vårt klimat. Det är lätt att förstå de ungas frustration över vår oförmåga att börja agera trots att vi vet att det är bråttom. Redan när bygget av förbifarten startade var det ur ett klimat- och transportperspektiv ett förlegat projekt. Nu när entreprenören av tunnelbygget på Lovön stoppades i mars och en ny upphandling måste påbörjas, uppkommer en bra möjlighet att vända detta haveri till något positivt genom att även stoppa övriga delar av bygget. På så sätt skulle pengar till utbyggd kollektivtrafik frigöras.

Varför byggs hela tiden nya vägar mot bättre vetande? Trafikverket har två oförenliga uppdrag samlade under samma hatt. Myndigheten ska både utreda infrastrukturprojekt och sedan planera och genomföra dessa. Att i en sådan roll lyckas med att ta fram oberoende utredningar är inte rimligt. Nya utredningar som visar att fler vägar behövs fortsätter att tas fram och matar myndighetens organisation för genomförande av vägprojekt med nya uppdrag. Det är lätt att förstå att det blir omöjligt att komma fram till att ett otidsenligt och havererat vägbygge bör stoppas.

För att vi ska lyckas med omställningen mot minskad klimatpåverkan får Trafikverket inte längre agera bromskloss.

För att vi ska lyckas med omställningen mot minskad klimatpåverkan får Trafikverket inte längre agera bromskloss. Myndigheten måste därför delas upp i två oberoende myndigheter, en som utreder infrastrukturprojekt och en som planerar och genomför dessa. På så sätt skulle vi få två fungerande myndigheter som i alla delar arbetar för att minska vägtrafiken så mycket som krävs.

Om den nödvändiga uppdelningen är för svår att snabbt besluta så bör Trafikverket genast ges ett tydligare ansvar för att i den så kallade fyrstegsprincipen prioritera steg ett och två: "Förändrad eller minskad efterfrågan" och "Effektivare användning av befintlig infrastruktur". Samtidigt bör myndighetens arbete med större ombyggnationer eller nyinvesteringar prioritera de mest energieffektiva lösningarna, alltså spårbundna transporter.

Vi har ingen mer tid att förlora, så därför bör regeringen genast sätta igång en snabbutredning om Trafikverkets organisation och uppdrag så att de i fortsättningen blir förenlig med klimatmålen för transportsektorn.

OM Staffan Filipsson

Staffan Filipsson är medlem i Svensk Byggtjänsts redaktionsråd och kemist. När han studerade atmosfärskemi vid Stockholms universitet 1986 fick han upp ögonen för den förväntade globala uppvärmningen på grund av utsläppen av klimatpåverkande gaser.

staffan-filipsson3
Staffan Filipsson
Svensk Byggtjänsts redaktionsråd
Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Hållbarhet Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning
Fler debattartiklar

Fler nyheter

OM Staffan Filipsson

Staffan Filipsson är medlem i Svensk Byggtjänsts redaktionsråd och kemist. När han studerade atmosfärskemi vid Stockholms universitet 1986 fick han upp ögonen för den förväntade globala uppvärmningen på grund av utsläppen av klimatpåverkande gaser.