Varan har lagts till i varukorgen

"Byggreglerna underlättas avsevärt"

Bostäder 20 dec 2019
kommittén för modernare byggregler
Utredarna Anna Sander och Kurt Eliasson har nu lämnat över sitt slutbetänkande för omfattande regeländringar. Foto: Kommittén för modernare byggregler
Kommittén för modernare byggregler har presenterat sitt slutbetänkande. Förslaget innehåller bland annat en ny myndighet som ska kunna ge förhandsavgöranden om samtliga tekniska egenskapskrav vid nybyggnad.

Det var för tre år sedan som regeringen tillsatte Kommittén för modernare byggregler. Uppdraget har varit att göra en översyn av plan- och bygglagen, PBL, samt plan- och byggförordningen, PBF, med syfte att skapa ett mer tidsenligt regelverk.

I slutändan ska de föreslagna ändringarna främja konkurrens och bostadsbyggande. Framförallt har kommittens arbete tagit sikte på ett mer varierat utbud till rimliga kostnader som många kan efterfråga.

Slutbetänkande har överlämnats

Nu har ett slutbetänkande lämnats över till regeringen. Bland annat föreslår utredarna att en helt ny myndighet ska inrättas. Uppgiften för den så kallade Byggkravsnämnden blir att ge förhandsavgöranden om samtliga tekniska egenskapskrav vid nybyggnation och även vissa utformningskrav.

Tanken är att nämndens avgöranden kan skapa vägledande praxis. Därigenom blir tillämpningen av regelverket förhoppningsvis mer enhetlig och förutsägbar.

Förhoppningar på förslaget

De båda utredarna Kurt Eliasson och Anna Sander är förhoppningsfulla inför de föreslagna åtgärderna.

– Tillsammans med förslagen om reformering av Boverkets byggregler samt Byggkravsnämnden kommer tillämpningen av reglerna underlättas avsevärt, säger Anna Sander i ett pressmeddelande.

Utredarna tror att ändringarna kommer att underlätta framförallt för byggherrar som vill utveckla industriellt byggande och serietillverka hus som uppförs i flera kommuner. De hoppas även att utländska aktörer nu kan få det lättare att slå sig in på den svenska marknaden.

FAKTA Fem huvudpunkter i förslaget

 1. Slopa kraven för ombyggnad i PBL eftersom dagens utformningskrav och tekniska egenskapskrav måste implementeras i hela byggnaden även när endast en del byggs om, vilket ofta skapar orimliga kostnader.
 2. Skapa större frihet gällande bostadsutformning med ändring till endast två kravnivåer, en för bostäder på högst 35 kvadratmeter och en för bostäder över 35 kvadratmeter, för att öka flexibiliteten i planlösningen utan att göra avkall på tillgängligheten.
 3. Boverket får i uppdrag att reformera byggreglerna, minimera allmänna råd i föreskrifter och ta bort hänvisningar till standarder.
 4. Myndighet införs med uppgift att ge förhandsavgörande om en föreslagen lösning uppfyller vissa krav, vilket ska göra tillämpningen av regelverket mer enhetligt och förutsägbart.
 5. Avskaffa certifierade sakkunniga och kontrollansvariga i PBL, inte minst eftersom dessa idag har en beroendeställning till byggherren då det är byggherren som väljer vem som ska anlitas och betalar för tjänsten.
Källa: Komittén för modernare byggregler
Fördjupningsmaterial

FAKTA Uppdrag att förenkla

 • Kommittén för modernare byggregler tillsattes 2017.
 • Uppdrag är att modernisera och förenkla regelverket, främja ökat bostadsbyggande och ökad konkurrens, utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande.
 • Utredare har varit Kurt Eliasson, tidigare vd för SABO och Anna Sander, projektchef för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun.
Källa: Kommittén för modernare byggregler
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bestämmelser Juridik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Uppdrag att förenkla

 • Kommittén för modernare byggregler tillsattes 2017.
 • Uppdrag är att modernisera och förenkla regelverket, främja ökat bostadsbyggande och ökad konkurrens, utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande.
 • Utredare har varit Kurt Eliasson, tidigare vd för SABO och Anna Sander, projektchef för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun.
Källa: Kommittén för modernare byggregler