Varan har lagts till i varukorgen

Boverket föreslår skärpta energikrav i BBR

Bestämmelser 20 aug 2019
Husbyggnation
Kraven på byggnadens energiprestanda blir tuffare för både lokaler och flerbostadshus, enligt Boverkets nya förslag. Foto: Mikael Damkier/Mostphotos
Viktningsfaktorer föreslås ersätta primärenergifaktorer då en byggnads energiprestanda ska beräknas. Det är ett av förslagen i remissen på ändringar i energihushållningsreglerna i BBR, Boverkets byggregler, som skickades ut i juli.

I somras nåddes en politisk samsyn om byggnaders energiprestanda. Detta innebar att Boverket äntligen kunde slutföra sitt förslag på skärpta energikrav i BBR som de har arbetat med under en längre tid. Den 10 juli skickades remissen ut.

I remissen föreslår Boverket bland annat att primärenergifaktorer ska ändras till viktningsfaktorer för energibärarna el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas. Orsaken till detta är att energireglerna tydligare ska gå mot kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem.

Gällande primärenergifaktorer Energislag Förslag till viktningsfaktor
1,6 El 1,8
1,0 Fjärrvärme 0,7
1,0 Fjärrkyla 0,6
1,0 Biobränsle 0,6
1,0 Olja 1,8
1,0 Gas 1,8

Flera kravnivåer skärps

Primärenergital behålls som mått på byggnadens energiprestanda. Boverket föreslår dock skärpta kravnivåer för primärenergital på flerbostadshus och lokaler. De föreslår även en viss skärpning av ventilationstillägget.

Gällande primärenergital, EPpet [kWh/m2Atemp och år]   Förslag till nytt primärenergital, EPpet [kWh/m2Atemp och år]
90 Småhus 90
85 Flerbostadshus 75
80 Lokaler 70

Byggnadens klimatskärm säkerställs genom krav på en god värmeisolering. I remissen föreslår Boverket att kraven för klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient skärps för småhus och lokaler. Dessutom uppdateras standarden för att bestämma genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um, till en senare version.

Gällande genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um [W/m2K]   Förslag till ny genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um [W/m2K]
0,40 Småhus 0,30
0,33 Småhus Atemp<50m2 0,33
0,40 Flerbostadshus 0,40
0,60 Lokaler 0,50
0,33 Lokaler Atemp<50m2  0,33

Gränsvärdena för SFP ändras

Boverket föreslår inte någon ändring av de geografiska justeringsfaktorerna. Däremot skärps gränsvärdena för specifik fläkteffekt, SFP, som finns i ett allmänt råd och det införs en ny definition av byggnadens installationssystem.

Utöver detta görs även vissa följdändringar och mindre justeringar av förtydligande skäl.

Sista datum för remissynpunkter

Boverket kommer att presentera förslagen ytterligare på ett seminarium i Stockholm den 3 september. Tanken med seminariet är att det ska bli lättare för remissinstanser att skriva sina remissvar. Läs mer om seminariet på länken under "Fördjupningsmaterial".

Senast den 25 oktober ska synpunkter på remissen lämnas in. Ändringarna i Boverkets förslag föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 med ett års övergångstid.

FAKTA Bakgrund

Boverket har under en längre tid arbetat med att ta fram ett förslag till ändringar i avsnitt nio om energihushållning i Boverkets byggregler, BBR, vilket omfattar det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE.

Våren 2018 skickades en första remiss ut. Arbetet försenades sedan bland annat på grund av att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ändrades sommaren 2018. Detta gjorde att de svenska reglerna var tvungna att ses över och anpassas.

I juni enades politikerna om synen på byggnaders energikrav (läs mer om detta i artikeln "Enad syn på byggnaders energikrav") och i början av juli skickade regeringen ut en remiss på plan- och byggförordningen, PBF.

Boverket kunde därefter finputsa sitt förslag och de skickade ut sin remiss den 10 juli i år.

FAKTA Ändring om brand

I den aktuella remissen passar Boverket även på att göra en justering om bostadssprinklers i Brandavsnittet. Det handlar dock främst om hänvisning till en ny standard för verifiering.

Denna ändring föreslås också träda i kraft den 1 juli 2020, dock utan övergångstid.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Brand Energi Projektering Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Bakgrund

Boverket har under en längre tid arbetat med att ta fram ett förslag till ändringar i avsnitt nio om energihushållning i Boverkets byggregler, BBR, vilket omfattar det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE.

Våren 2018 skickades en första remiss ut. Arbetet försenades sedan bland annat på grund av att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ändrades sommaren 2018. Detta gjorde att de svenska reglerna var tvungna att ses över och anpassas.

I juni enades politikerna om synen på byggnaders energikrav (läs mer om detta i artikeln "Enad syn på byggnaders energikrav") och i början av juli skickade regeringen ut en remiss på plan- och byggförordningen, PBF.

Boverket kunde därefter finputsa sitt förslag och de skickade ut sin remiss den 10 juli i år.

FAKTA Ändring om brand

I den aktuella remissen passar Boverket även på att göra en justering om bostadssprinklers i Brandavsnittet. Det handlar dock främst om hänvisning till en ny standard för verifiering.

Denna ändring föreslås också träda i kraft den 1 juli 2020, dock utan övergångstid.