Varan har lagts till i varukorgen

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

Bestämmelser 1 jun 2018
stodhandtag i duschutrymme_ben-carlson_
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag träder ikraft den 1 juli 2018. Foto: Ben Carlson
I april i år sa riksdagen ja till regeringens förslag om ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Lagen träder i kraft från och med 1 juli 2018. Det blir bland annat helt nya regler vid byte av bostad.

Flera av bestämmelserna i den nya lagen motsvarar bestämmelserna i den nuvarande lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag men innehåller vissa förtydliganden. Den nya lagens bestämmelser framgår av avsnitt 2.1 i regeringens proposition 2017/18:80, Ny lag om bostadsanpassningsbidrag.

En sammanfattning av nyheterna i den nya lagen som riksdagen har beslutat om:

Personen med funktionsnedsättning söker

Det är den som behöver en anpassning av bostaden som ansöker om bostadsanpassningsbidrag, oavsett vem som äger eller har nyttjanderätten till bostaden.

Den som äger bostaden och nyttjanderättshavare ska medge att anpassningen utförs

Om sökanden inte är ensam ägare av bostaden eller inte ensam nyttjanderättshavare så måste sökanden visa att ägaren och nyttjanderättshavare går med på att anpassningen utförs.
Den som bor i en hyreslägenhet ska visa att hyresvärden och den som står på hyreskontraktet har gått med på anpassningen. Sökanden måste också visa att den som äger bostaden har lovat att inte kräva någon ersättning för att återställa anpassningen.

Den som bor i ett särskilt boende kan inte få bostadsanpassningsbidrag

Den som bor i en bostad efter beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas bostadsanpassningsbidrag enligt den nya lagen.

Inget bidrag om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel

Om behovet av en anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel från kommunen eller landstinget enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) kan sökanden inte beviljas bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag i vissa fall trots att bygglagstiftningens tillgänglighetskrav inte har följts

Om behovet av en anpassning beror på att bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inte har följts när huset uppfördes eller ändrades ska bostadsanpassningsbidrag ändå kunna beviljas om det inte är sökanden som avvikit från kraven.

Helt nya regler vid byte av bostad

Om sökanden har flyttat lämnas inte bidrag för att rätta till vissa typer av brister som gör att den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det handlar om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra våningsskillnader.

Två nya bidragsformer

Två nya bidragsformer införs som komplement till kontantbidrag. Det blir möjligt att få bidraget i form av ett åtagande från kommunens sida eller i form av en begagnad produkt. Men det förutsätter att både sökanden och kommunen vill använda sig av dessa nya bidragsformer.

Kommunens åtagande

Om bidrag ges i form av ett åtagande från kommunen så innebär det att kommunen ansvarar för att åtgärderna genomförs och att det är kommunen som ingår avtal med entreprenörerna. Det är alltså inte sökanden som blir avtalspart gentemot entreprenörerna.

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan överta rätten till bostadsanpassningsbidrag

Det blir möjligt för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden, till exempel en ramp vid huvudentrén eller en dörrautomatik.

Återställningsbidraget

Även den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag anger villkoren för det så kallade återställningsbidraget. Det är ett bidrag som kan sökas av bostadsrättsföreningar och hyresvärdar om anpassningsåtgärden inte längre används och dessutom är till nackdel för andra boende.

Bostadsrättsföreningar kan få återställningsbidrag för fler typer av åtgärder i anslutning till en bostadsrättslägenhet i ett flerbostadshus. Däremot så kommer bostadsrättsföreningar inte heller med den nya lagen kunna få återställningsbidrag för att återställa åtgärder inne i en bostadsrättslägenhet.

Kostnadsgräns slopas

Den nuvarande kostnadsgränsen på 5 000 kronor slopas.

Lagen börjar gälla den 1 juli 2018

Den nuvarande lagen upphävs samma dag men fortsätter att gälla för ansökningar som inkommit till kommunen senast den 30 juni 2018.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Säkerhet- och larmsystem Tillgänglighet
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter