Varan har lagts till i varukorgen
Tillgodoräknande av solel bör förtydligas
Energi 19 apr 2018
Solceller
En förstudie inom BeBo utreder när solel får tillgodoräknas i energiberäkningen, hur mycket som får tillgodoräknas och hur detta ska beräknas samt verifieras. Foto: Tobias Sterner
Det finns ett behov av att tydliggöra hur tillgodoräknande av solel bör utföras enligt Boverkets byggregler, BBR, så att det sker på ett korrekt och likvärdigt sätt. Detta slår en nyligen publicerad förstudie fast.

Enligt Boverkets byggregler, BBR, får energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller på dess tomt och som används till byggnadens uppvärmning, komfortkyla varmvatten och fastighetsenergi räknas bort från byggnadens energianvändning.

Detta innebär att exempelvis solceller kan användas för att minska byggnadens behov av köpt energi och göra det enklare att nå energikraven.

I en förstudie inom BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, har ett antal teoretiska fallexempel beräknats, som visar vikten av att tillgodoräknandet sker på rätt sätt och att de som utför beräkningen räknar på samma sätt.

Vägledning och rekommendationer behövs

Fallexemplen visar bland annat att en månadsvis jämförelse av elbehov och generering av solel inte ger ett korrekt resultat av hur mycket solel som kan tillgodoräknas. Beräkningen bör ske på timbasis om resultatet ska bli nära verkligheten.

Timvis matchning krävs för att inte överskatta hur mycket solel som kan tillgodogöras!

Boverket har dock uttalat att det i vissa fall inte är nödvändigt eller ekonomiskt försvarbart med en timvis beräkning, utan analysen behöver vara tillräckligt bra.

Förstudien slår fast att det behövs riktlinjer och rekommendationer om vad en "tillräckligt bra analys" innebär. Det bör även tas fram en vägledning om hur tillgodoräknandet bör utföras, så att det sker på samma sätt.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Projektering Renoveringar
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial