Varan har lagts till i varukorgen
Förslag kan öppna för lättat strandskydd
Bestämmelser 12 sep 2017
1strandskydd-webb
Syftet med LIS är att ha ett fungerande strandskydd men samtidigt ge möjlighet till utveckling i orter med stor tillgång av stränder. Foto: Mostphotos
Sverige ska kunna utvecklas med mer bebyggelse längs stränderna. Därför fick Naturvårdsverket i uppdrag att se över de så kallade LIS-reglerna. Nu finns ett färdigt förslag.

Det var 2009 som nya regler infördes för strandskyddet i miljöbalken och PBL. Bland nyheterna fanns reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS. Syftet var att kunna bibehålla ett fungerande strandskydd men samtidigt skapa möjlighet att utveckla framförallt mindre orter i närheten av vatten.

Det har funnits en hel del synpunkter på LIS. Enligt Naturvårdsverket märks gott om positiva erfarenheter från platser där reglerna underlättat landsbygdsutvecklingen. Men det finns även problem.

Bland annat har det framkommit att begreppet landsbygdsutveckling tolkas olika och många anser att LIS-verktyget inte ät tillräckligt flexibelt. Det vill man nu ändra på.

Uppdrag från regeringen

Tidigare i år fick därför Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att se över reglerna och nu finns ett färdigt förslag med ett flertal förändringar. Fokus har legat på att underlätta bostadsbyggande, enligt EvaLinda Sederholm, enhetschef på Naturvårdsverket.

evelinda_sederholm_webb EvaLinda Sederholm. Foto: Naturvårdsverket

– Vi tycker att förslagen är en bra avvägning mellan att ge större möjligheter till byggande och att upprätthålla syftet med strandskyddet, det vill säga att inte påverka natur och friluftsliv negativt, säger hon i ett pressmeddelande.

I förslaget konstaterar Naturvårdsverket att huvuddragen i LIS-systemet bevaras oförändrade. De förändringar som görs handlar exempelvis om bedömningsgrunderna för vad som är att betrakta som ett LIS-område.

Syfte ska tillgodoses

Bland annat behöver området inte ha "begränsad omfattning" utan istället en "sådan omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses". Detta ska ge en större flexibilitet, hoppas Naturvårdsverket. I stället för att ett område begränsas i storlek ska utgångspunkten nu vara de värden som finns på platsen.

Ytterligare ett förslag gäller kraven för att upphäva eller ge dispens från strandskyddsreglerna inom ett LIS-område. Här vill Naturvårdsverket tydliggöra och underlätta. Som reglerna är idag kan exempelvis en byggnad, verksamhet eller en anläggning som bidrar till utveckling i området räknas som skäl. Detta ska nu breddas.

Ska bevara kvaliteter

Med det nya förslaget krävs det inte att åtgärderna bidrar till en utveckling. I stället kan det räcka med sådant som hjälper till att upprätthålla och bevara befintliga kvaliteteter.

– I många områden handlar behovet av landsbygdsutveckling inte direkt om tillväxt utan om att kunna behålla värden som till exempel samhällsservice på orten. För att fånga upp detta föreslår vi att sådant som kan bidra till att hejda en försämring eller tillbakagång kan vara ett särskilt skäl för dispens, säger EvaLinda Sederholm.

LIS-reglerna har tillämpats allt oftare sedan de infördes i sin nuvarande form, visar Naturvårdsverkets statistik. Förra året beviljades dispens 300 gånger med hänvisning till det särskilda skälet i LIS, att jämföra med 70 gånger bara fem år tidigare.

FAKTA Så funkar LIS

  • Reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge,
    LIS, innebär att kommunerna i översiktsplan kan peka ut områden som bedöms lämpliga för landsbygdsutveckling.
  • Inom dessa områden blir det möjligt att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet i detaljplan genom att tillämpa det särskilda skälet för landsbygdsutveckling.
  • I vissa delar av Sverige, framförallt längs de södra kusterna, får kommunerna inte peka ut LIS-områden.

Källa: Naturvårdsverket

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så funkar LIS

  • Reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge,
    LIS, innebär att kommunerna i översiktsplan kan peka ut områden som bedöms lämpliga för landsbygdsutveckling.
  • Inom dessa områden blir det möjligt att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet i detaljplan genom att tillämpa det särskilda skälet för landsbygdsutveckling.
  • I vissa delar av Sverige, framförallt längs de södra kusterna, får kommunerna inte peka ut LIS-områden.

Källa: Naturvårdsverket

Fördjupningsmaterial