Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Upphandling om informationscentrum dröjer
Renoveringar 24 maj 2017
langangen-upphandling
Boverkets upphandlingsunderlag för ett informationscentrum för hållbart byggande dröjer. Foto: Anna-Klara Aspegren
Den 10 mars i år fick Boverket regeringsuppdraget att upphandla ett informationscentrum för hållbart byggande. Efter drygt två månader kommer nu beskedet att upphandlingsdokumenten dröjer ytterligare ett par månader.

Via sin webbsida meddelar Boverket tidplanen för upphandlingsförfarandet för informationscentrum för hållbart byggande. Annonseringen av upphandlingen kommer att ske någon gång under veckorna 29-31, det vill säga från den 17 juli till 4 augusti. Det kommer att ske via Boverkets upphandlingssystem Visma Tendsign.

Del av nationell strategi

Det var den 23 februari i år som regeringen beslutade att ge Boverket uppdraget att genomföra upphandling för att upprätta och driva informationscentrum för hållbart byggande. Två veckor senare inkom ärendet till Boverket.

Som medlem i Europeiska unionen åligger det Sverige att ha en strategi för renovering och energieffektivisering, i enlighet med energieffektiviseringsdirektivet. Inrättandet av ett informationscentrum ska utgöra en del av den svenska nationella strategin.

Lång process

Regeringsuppdraget slår fast att ett informationscentrum ska upphandlas för två år. ”Fokus ska vara dels på energieffektiviserande renovering, dels på energieffektivt byggande, med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.”

Den formuleringen har sin bakgrund i en rad olika uppdrag och direktiv som sträcker sig bakåt i tiden. 2013 hade Boverket och Statens energimyndighet regeringens uppdrag att arbeta fram ett förslag till en nationell strategi för energieffektiviserande renovering. I förslaget ingick inrättandet av ett informationscentrum för energieffektiviserande renovering.

Inför uppdateringen av strategin 2017 var uppdraget att ta fram ytterligare underlag och, som en del i detta, utveckla förslaget från 2013.

Ännu oklart om årets miljoner

Regeringen har avsatt 10 000 000 kronor för genomförandet av uppdraget under 2017 och avser avsätta lika mycket 2018.

Hur kommer den/de parter som upphandlas kunna tillgodogöra sig pengarna som är avsatta för 2017, med tanke på att verksamheten nu dröjer?

– Vi lyder under upphandlingslagstiftningen och det är absolut sekretess som gäller. Förfrågningsunderlaget kommer att innehålla samtliga förutsättningar för uppdraget, säger Göran Zackheden ansvarig för Boverkets upphandlingar och fortsätter:

– Frågor om förutsättningarna kan ställas till Boverket, efter det att förfrågningsunderlaget har publicerats enligt gällande lagstiftning.

När annonsen om upphandlingen är publicerad kan upphandlingsdokumenten hämtas på Boverkets webbplats. Avseende upphandlingstid kommer anbudsgivare att få minst lagstadgad tid för anbudsgivning,

Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Upphandling Samhällsplanering Finansiering Energieffektivisering
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial