Varan har lagts till i varukorgen
Stöd för arbetsrättsliga villkor
Bestämmelser 3 jul 2017
Byggarbetare på husbygge. projektet_gronskan_9
Upphandlande myndigheter och enheter ska ställa arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns information om hur det ska gå till. Foto: Tobias Sterner
Upphandlingsmyndigheten har publicerat stöd, för att tillämpa arbetsrättsliga kontraktsvillkor, på sin webbplats. Arbetsrättsliga kontraktsvillkor är ett nytt område och stödet ska vara vägledande för när villkor ska ställas.

– Det finns ett stort behov av information. Vi tror att upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer kommer att ha nytta av vårt stöd, säger Charlotta Frenander, jurist på Upphandlingsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Informationen kompletteras kontinuerligt

Reglerna för arbetsrättsliga villkor gäller för upphandlade kontrakt i Sverige, men syftar också till att ILO:s kärnkonventioner efterlevs.

Informationen på Upphandlingsmyndighetens webbplats kompletteras hela tiden. En FAQ har tagits fram med vissa frågor som i sin tur länkar vidare till fördjupad information. Det finns också en översikt av vanliga begrepp och termer.

Upphandlingsmyndigheten förklarar begreppet "behövligt" – när det är obligatoriskt att ställa villkoren – och berättar om hur en behövlighetsbedömning kan göras.

charlotta-frenander Charlotta Frenander, jurist. Foto: Dan Sjunnesson

– Vi är övertygade om att ett samlat stöd inte bara underlättar för dem som genomför upphandlingar, utan också för leverantörer och parterna på arbetsmarknaden. Ett enhetligt och samlat stöd ger bättre förutsättningar för en ändamålsenlig tillämpning av de nya reglerna, säger Charlotta Frenander.

Metodik för behövlighetsbedömning

Upphandlingsmyndigheten utvecklar en metod för behövlighetsbedömning. Metoden ska kunna användas för att bedöma när man enligt lagens mening är tvungen att ställa arbetsrättsliga villkor.
I första steget tar Upphandlingsmyndigheten fram en metod för att kunna genomföra behövlighetsbedömningar utifrån de områden som är omnämnda i propositionen.
Steg två är att undersöka fler branscher där det sker många upphandlingar alternativt upphandlingar till höga belopp.

– Där vi anser att det behövs kommer vi att arbeta med att ta fram villkor för lön, semester och arbetstid i dialog med arbetsmarknadens parter och andra intressenter. Upphandlingsmyndigheten vill även ta till vara och sprida goda exempel, säger Charlotte Frenander.

Lagen har trätt i kraft

Lagstiftningen började gälla från och med den 1 juni 2017.
Bestämmelserna ska endast tillämpas för direktivstyrda upphandlingar, vilket betyder främst upphandlingar vars värden uppgår till minst gällande tröskelvärden.

Ett seminarium kommer att arrangeras på temat i Almedalen den 6 juli 2017.

 

Fördjupningsmaterial

FAKTA ILO:s kärnkonventioner

ILO:s åtta så kallade kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete
Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för rätten att organisera
Nr 98: Rätten att organisera och förhandla kollektivt
Nr 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön
Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete
Nr 111: Om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning
Nr 138: Minimiålder för arbete
Nr 182: Förbud mot de värsta formerna av barnarbete

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA ILO:s kärnkonventioner

ILO:s åtta så kallade kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete
Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för rätten att organisera
Nr 98: Rätten att organisera och förhandla kollektivt
Nr 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön
Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete
Nr 111: Om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning
Nr 138: Minimiålder för arbete
Nr 182: Förbud mot de värsta formerna av barnarbete