Varan har lagts till i varukorgen
Nya föreskrifter för kontroll av luftkvalitet
Bestämmelser 17 jan 2017
biltrafik
Vid objektiv skattning kan man använda en annan kommuns värden, förutsatt att det finns motsvarande förutsättningar, som till exempel liknande trafikmängd. Foto: Tobias Sterner
Kommuner måste från och med i år rapportera in förändringar av sina kontrollstrategier av luftkvaliteten senast den sista oktober. Det är en av flera nyheter i Naturvårdsverkets nya föreskrifter om kontroll av luftkvaliteten.

Naturvårdsverkets nya föreskrifter om kontroll av luftkvalitet har börjat gälla. En del förändringar har gjorts. Syftet med dem är bland annat att utveckla systemet för rapportering, dessutom tydliggör de mer hur kontrollen av luftkvaliteten ska genomföras.

Måste rapportera in förändringar

Sedan tidigare måste kommunerna varje år rapportera in sina kontrollstrategier av luftkvaliteten. Men ett nytt krav är att kommuner som utför mätningar måste rapportera in sina preliminära förändringar av kontrollstrategin till Naturvårdsverket senast den sista oktober, året innan de ska gälla.

– Detta beror på att vi har krav på att vi ska rapportera ändringar i den nationella strategin inför varje år till EU-kommissionen. Därför blir det som en kedja, då kommuner också måste rapportera sina preliminära ändringar i strategin, säger Helena Sabelström, handläggare på Naturvårdsverket.

Större fokus på objektiv skattning

I de nya föreskrifterna fokuserar man mer på objektiv skattning än tidigare, detta då Naturvårdsverket har upplevt att vissa kommuner inte har koll på den egna luftkvaliteten.

Objektiv skattning är ett minimikrav om man inte genomför egna mätningar

Objektiv skattning innebär att man som kommun kan göra en bedömning av den egna luftkvaliteten genom att till exempel se till vilka påverkansfaktorer man har i kommunen. Man kan även luta sig mot mät- eller beräkningsresultat i en grannkommun, förutsatt att kommunen har motsvarande förutsättningar vad gäller exempelvis trafikmängd eller utformning av bebyggelse.

– ­Grundkravet enligt luftkvalitetsförordningen är att alla kommuner ska ha koll på sin luftkvalitet. Objektiv skattning är ett minimikrav om man inte genomför egna mätningar, säger Helena Sabelström.

Naturvårdsverket arbetar nu tillsammans med SMHI med att ta fram en ny guide för hur objektiv skattning ska genomföras. Dessutom ska Luftguiden, handboken om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, uppdateras och komma ut som en fjärde utgåva i år. Den senaste utgåvan kom ut 2014.

Kan använda mätstationer på tak

Andra ändringar i de nya föreskrifterna gäller höjdkraven på mätstationer. Tidigare var regeln att de inte kunde placeras på högre höjd än åtta meter vid mätning i en urban bakgrund, som exempelvis parker och torg. Nu har den gränsen tagits bort, men höga placeringar ska motiveras i kontrollstrategin.

Ska rapportera in realtidsmätningar

Numera finns också kravet att kommuner som mäter luftkvaliteten enligt förordningen i realtid, med kontinuerliga uppdateringar, ska rapportera in realtidsdatan till datavärden. Det som rapporteras in kommer att presenteras på Naturvårdsverkets hemsida. Redan idag rapporterar en del kommuner in sina värden i realtid men de flesta gör det inte, uppger Naturvårdsverket.

De nya föreskrifterna NFS 2016:9 ersätter NFS 2013:11, som nu har upphört att gälla.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Hållbarhet Miljö Utemiljö Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial