Varan har lagts till i varukorgen
Asbest orsakar fortfarande nya fall av cancer
Arbetsmiljö 16 jan 2017
asbestfiber i förstoring. Nya fall av asbestrelaterad cancer upptäcks trots förbud.
Arbetsmiljöforskare på IVL ska ta reda på om det finns dolda källor till asbestexponering. Foto: Valery Voennyy
Arbetsmiljöforskarna Lisa Schmidt och Bengt Sahlberg ska undersöka orsaken till att antalet insjuknande personer i mesoteliom i Sverige ligger på en oförändrad nivå sedan 1990-talet. De ska undersöka om det finns dolda källor till asbestexponering.

Asbest började användas på 1920-talet och sågs då som ett fantastiskt tekniskt material. Det skyddade mot värme, hade hög hållfasthet och var ljudisolerande. Det var lättarbetat. Det kom därför att användas i golv, väggar, blandas i fogmassa, kakelfix, fönsterkitt och skivor av olika slag i byggbranschen samt användas för branddörrar och ventilation.

Stor risk vid rivning idag

Idag är det en risk för byggnadsarbetare när de renoverar och river i fastigheter från 1950-, 1960- och 1970-talet. I dessa fastigheter bedömde Arbetsmiljöverket 2015 att det fanns 400 000 ton asbest inbyggt, varav en stor del i miljonprogrammens hus.

Nya fall trots förbud

Trots att användning av asbest är förbjuden sedan 1982 i Sverige så insjuknar över 100 personer per år i sjukdomen malignt mesoteliom (Cancerregistret 2008).

De som insjuknar i malignt mesoteliom är oftast män över 65 år och de har arbetat inom byggbranschen eller som skeppsbyggare, bilmekaniker eller vid asbestcementtillverkning där de kommit i kontakt med asbestdamm. 449 personer i byggbranschen insjuknade i den dödliga cancern mesoteliom mellan 1971 och 2009, visar en studie (The impact of asbestos exposure in Swedish construction workers) som läkaren Anders Englund och professor och överläkare Bengt Järvholm utförde 2013.

Mesoteliom uppträder ofta lång tid efter asbestexponering, upp till 40 år men har även konstaterats efter kortvarig mycket hög exponering i samband med saneringsarbetet efter World Trade Center tornen som kollapsade år 2001. Tvillingtornen innehöll 2 000 ton asbest i sina 40 nedersta våningar vilket förorenade rasmassorna och ett stort antal saneringsarbetare arbetade med detta under flera år.

Intervjuer med drabbade

Lisa Schmidt och Bengt Sahlberg, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, ska nu i ett forskningsprojekt försöka ta reda på hur de drabbade personerna blivit exponerade för asbest.

De kommer att intervjua dem som fått en cancerdiagnosdiagnos och anmält det som arbetsskada till AFA Försäkring. De som vill medverka kommer att intervjuas personligen för att man ska få vetskap om uppväxt- och bostadsförhållanden, tidigare yrken, arbetsplatser och även möjliga källor till asbestexponering.

– Vi hoppas på att de intervjuer vi kommer att göra leder till att vi får kunskap om hur de kommit i kontakt med asbest, säger Lisa Schmidt.

Flera unga drabbade idag

De senaste åren har flera unga från 30 år drabbats. Det är unga som inte borde ha kunnat utsättas för asbest i arbetslivet innan asbestförbudet trädde i kraft.

– Den här gruppen borde inte ha drabbats, menar Lisa Schmidt

Det är inte bara unga som drabbats utan det är även ett flertal fall bland kvinnor som inte har arbetat i yrken som traditionellt förknippas med asbest.

En orsak till att kvinnor och unga drabbas skulle kunna vara att någon i deras närhet har arbetat i byggbranschen och kommit i kontakt med asbest och sedan exponerat familjen genom kontaminerade arbetskläder. De kan även ha sysslat med något där asbest förekommer utan att de haft vetskap om det.

– Det är sådana här frågor vi vill få svar på genom de djupintervjuer vi ska göra, säger Lisa Schmidt.

Enbart asbestexponering förklarar inte kvinnornas förhållandevis höga andel 18 procent (Pukkula et al 2009) samtidigt som många av dem insjuknat i påfallande låg ålder, 50 årsåldern (SCB, 2009).

Projektet finansieras av AFA Försäkring med 830 000 kronor och kommer att pågå i cirka 3 år.

FAKTA Om mesoteliom:

Mesoteliom är en dödlig form av cancer. Exponering av asbest är den nu kända orsaken till sjukdomen. Mesoteliom kommer att vara ett fortsatt problem inom sjukvården, trots begränsningar i asbestanvändningen.

Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när material innehållande asbest börjar bearbetas som fibrer frigörs och bildar ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar.

Beroende på den långa latensen (20-40 år) innan sjukdomen dyker upp, förväntas cirka 250 000 nya fall i Väst-Europa under de närmsta 30 åren, det har läkare och forskare kommit fram till i flera studier. Sjukdomen kan dyka upp även efter exponering i miljö med låga halter av asbestfibrer.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Forskning Renoveringar Sanering Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om mesoteliom:

Mesoteliom är en dödlig form av cancer. Exponering av asbest är den nu kända orsaken till sjukdomen. Mesoteliom kommer att vara ett fortsatt problem inom sjukvården, trots begränsningar i asbestanvändningen.

Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när material innehållande asbest börjar bearbetas som fibrer frigörs och bildar ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar.

Beroende på den långa latensen (20-40 år) innan sjukdomen dyker upp, förväntas cirka 250 000 nya fall i Väst-Europa under de närmsta 30 åren, det har läkare och forskare kommit fram till i flera studier. Sjukdomen kan dyka upp även efter exponering i miljö med låga halter av asbestfibrer.