Varan har lagts till i varukorgen

Information för utländska byggherrar och byggföretag

Bestämmelser 18 aug 2017
Byggherrar som studerar data på skärm, Mostphotos
Boverkets uppdrag med att skapa en webbplats med information om bland annat lagar och regler för byggande i Sverige ska göra det lättare för utländska byggare. Foto: Mostphotos
Boverket har fått ett regeringsuppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag. Syftet är att underlätta och öka konkurrensen på marknaden.

På den nya webbplatsen ska det enkelt gå att hitta information om vilka regler som gäller för den som vill bedriva verksamhet i Sverige med att låta uppföra eller bygga bostäder.

Information för alla utländska aktörer i landet

Informationen ska vara tillgänglig och aktuell också för aktörer som redan är verksamma i Sverige men som funderar över att etablera verksamhet med inriktning på att bygga bostäder.

Boverket ska löpande anpassa informationen på webbplatsen utifrån information de får från kontakter med utländska företag. Boverket ska också redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vilka hinder och svårigheter de utländska företagen upplever och vilka statliga åtgärder man kan vidta för att underlätta problematiken för dem.

I ett första steg ska den aktuella och relevanta informationen finnas tillgänglig på engelska. Boverket ska också bedöma om det finns behov av att materialet ska finns tillgängligt även på andra språk än engelska.

Syftet med webbplatsen

Det finns många orsaker till att utländska aktörer inte lämnar anbud på bostadsbyggande i Sverige. Ett problem som anförts är svårigheten att få fram relevant information om vad som gäller i Sverige, från byggregler till avtalsvillkor på arbetsmarknaden.

Regeringen menar att det är viktigt att nödvändig och relevant information finns lätt tillgänglig för företagen för att underlätta för utländska företag att etablera sig och verka i Sverige för att bygga bostäder. Det bidrar också till att det blir enklare att göra rätt och att följa svenska regler.

Uppbyggnad av webbplatsen

Ur användarsynpunkt är det lämpligast att sådan mer branschspecifik information i möjligaste mån finns åtkomlig på en webbplats anser regeringen. Det bör också finnas länkar till andra webbplatser med information som är oberoende av bransch och av mer allmän karaktär.

En viktig del av informationen är att tydligt redogöra för vad modellen med branschorganisationer och fackförbund, som inte är en del av staten, innebär. Informationen ska också inkludera en lista på den administration och de dokument som krävs för att bygga i Sverige.

Boverket ska i regeringsuppdraget samarbeta med berörda statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Kommerskollegium, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Trafikverket och länsstyrelserna samt kommuner och landsting.

Den engelska versionen av webbplatsen bör vara i drift senast 12 månader efter det att Boverket har fått uppdraget.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lokaler Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter