Varan har lagts till i varukorgen
Energirenovering kan minska miljöpåverkan
Energieffektivisering 18 aug 2017
tjarna-angar
Bostadsområdet Tjärna Ängar i Borlänge har under sin renovering varit föremål för ett flertal studier, bland annat om miljöpåverkan vid energirenovering. Foto: Marcus Gustafsson
Det är inte bara energianvändningen som minskar om man gör energisparåtgärder vid renovering. Ny forskning visar att även livscykelkostnad och miljöpåverkan kan minska.

Energirenovering med frånluftsvärmepump kan ge cirka 20 procent lägre livscykelkostnad och samtidigt minska primärenergianvändning och CO2-utsläpp med cirka 60 procent under driftsfasen för ett svenskt fjärrvärmevärmt flerfamiljshus.

marcus-gustafsson-bild-i-text

– Ett litet sifferexempel, konstaterar forskaren Marcus Gustafsson, för att konkret visa på de positiva effekterna av att inkludera energibesparingsåtgärder när man ska renovera.

Utveckla renoveringslösningar

Marcus Gustafsson har nyligen disputerat med sin avhandling “Energy Efficient Renovation Strategies for Swedish and Other European Residential and Office Buildings”. 

Målet med forskningen var att undersöka ekonomiska och miljömässiga aspekter av strategier för energirenovering av typiska bostads- och kontorsbyggnader i Sverige och runt om i Europa. En del av arbetet syftade till att utveckla kompletta renoveringslösningar med kort installationstid som kan minska den årliga primärenergianvändningen i en byggnad till 50 kWh/m².

Helhet bättre än punktinsatser

Marcus Gustafssons slutsatser är att energirenovering i många fall kan minska såväl livscykelkostnad som miljöpåverkan.

– Genom att inkludera energisparåtgärder i renovering av byggnader kan man nå en långsiktig minskning av byggnadernas miljöpåverkan jämfört med renovering utan energieffektiviseringsåtgärder, säger Marcus Gustafsson och fortsätter:

– Det viktiga nu är att fastighetsägare ser vinsterna med att ta ett helhetsgrepp vid renovering. Just nu är det främst miljonprogramsområdena vi fokuserar på. Traditionellt har man gjort enskilda punktinsatser för att laga och uppdatera en byggnad och var och en kan dessa åtgärder te sig dyra. Om man istället ser helheten så blir det både långsiktigt bättre ekonomiskt och mer miljövänligt.

Kunskap och krav behövs

Trots att byggnadssektorn står för omkring 40 procent av den totala energianvändningen i EU, så finns inga tydliga strategier för hur detta ska minska. Hur kan man underlätta för fastighetsägare att omsätta forskningsresultaten i praktiken?

– Jag tror det behövs information så att fastighetsägare får kunskap om hur de kan göra och visa att det faktiskt är möjligt att minska både energianvändning och miljöpåverkan. Sedan tror jag det behövs tydliga branschkrav, som i kommande BBR, säger Marcus Gustafsson.

Resultaten i punktform

Avhandlingen “Energy Efficient Renovation Strategies for Swedish and Other European Residential and Office Buildings” visar i korthet att:

  • Lågtemperaturvärmesystem förbättrar värmefaktorn för värmepumpar. I synnerhet när uppvärmningsbehovet är stort i förhållande till varmvattenbehovet.
  • Lägre framledningstemperatur i värmesystemet vid renovering uppnås genom att konvertera befintliga radiatorer till tilluftsradiatorer, vilket även ger förvärmning av tilluften.
  • I Sverige kan frånluftsvärmepump vara ett kostnadseffektivt komplement till fjärrvärme.
  • Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning är dyrare men mer sannolikt att ge en minskad primärenergianvändning.
  • I ett systemperspektiv kan frånluftsventilation utan värmeåtervinning minska primärenergianvändningen i fjärrvärmeverket lika mycket som en frånluftsvärmepump, tack vare den lägre elanvändningen.
  • Solvärme- eller solelsystem kan användas för att minska byggnaders miljöpåverkan.
  • Solenergisystem kan sänka den totala livscykelkostnaden för flerfamiljshus, såväl i södra som i norra Europa. (Källa: KTH)
FAKTA Om “Energy Efficient Renovation Strategies for Swedish and Other European Residential and Office Buildings”

Marcus Gustafssons forskning har till stor del genomförts inom ramen för EU-projektet iNSPiRe, som syftade till att utveckla kompletta renoveringslösningar med kort installationstid som kan minska den årliga primärenergianvändningen i en byggnad till 50 kWh/m².

Modeller gjordes av byggnader typiska för respektive region och byggnadsperioden 1945-1970 och användes i simuleringar för att fastställa energibesparingspotentialen för olika renoveringsåtgärder i europeiska klimat.

Källa: Högskolan i Dalarna
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Renoveringar Forskning Bostäder Ventilation Värme
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om “Energy Efficient Renovation Strategies for Swedish and Other European Residential and Office Buildings”

Marcus Gustafssons forskning har till stor del genomförts inom ramen för EU-projektet iNSPiRe, som syftade till att utveckla kompletta renoveringslösningar med kort installationstid som kan minska den årliga primärenergianvändningen i en byggnad till 50 kWh/m².

Modeller gjordes av byggnader typiska för respektive region och byggnadsperioden 1945-1970 och användes i simuleringar för att fastställa energibesparingspotentialen för olika renoveringsåtgärder i europeiska klimat.

Källa: Högskolan i Dalarna
Fördjupningsmaterial