Varan har lagts till i varukorgen
Renoveringsanpassning av ByggaF
Renoveringar 9 sep 2016
bygga-f
En okulär inventering redan i programskedet - det är ett av förslagen till en renoveringsanpassning av ByggaF. Illustration: Elin Tjäder
En okulär inventering är en god investering. Ett examensjobb från Chalmers ger förslag på en renoveringsuppdatering av branschstandarden ByggaF med bland annat checklistor för att hitta fuktrisker i ett tidigt skede.

ByggaF är en branschstandard som säkerställer fuktsäkerhet. Metoden är i första hand riktad till nyproduktion och beskriver rutiner och krav och ger förslag på dokumentation genom hela byggprocessen. Men renovering innebär delvis en annan åtgärdsprocess och handlar alltid om att hantera en befintlig byggnad, med sina unika förutsättningar.

elin-patrik Elin Tjäder och Patrik Olsson Foto: Privat

Nu har ett renoveringsanpassat förslag av ByggaF presenterats genom Patrik Olssons och Elin Tjäders examensarbete på avdelningen för Bygg- och Miljöteknik på Chalmers Tekniska Högskola.

Dagens ByggaF för omfattande

Deras rapport baserar sig på nu gällande lagar och förordningar samt andra rapporter inom området. Men det som visade sig ge allra störst utdelning i deras försök att justera och uppdatera standarden var intervjustudien med diplomerade fuktsakkunniga och byggherrerepresentanter.

– Det är en sak vad som står och en sak hur det fungerar i verkligheten. Många av de intervjuade påpekade att dagens ByggaF består av för mycket dokumentation, för omfattande och att det är svårt att introducera dokument till andra aktörer i projekten. Det blev en av våra ambitioner att hitta en smart lösning för att kunna tillgängliggöra innehållet bättre, säger Elin Tjäder.

Okulär inventering måste göras

För att anpassa ByggaF till renovering lägger Patrik Olsson och Elin Tjäder bland annat ett förslag om okulär inventering redan innan projekteringen påbörjas.

– Vi menar att det uttryckligen ska stå att man måste göra en inventering redan innan projektering. Detta är en av anledningarna till att renoveringsprojekt idag blir dyrare än de skulle behöva vara. Fastighetsägaren tenderar att se kostnaderna kortsiktigt, här och nu. Men ju senare i processen man upptäcker brister och fuktskador, desto mer kostsamt är det, säger Elin Tjäder.

Färgkodade checklistor

I det nya förslaget finns checklistor som ska vara lättillgängliga och relevanta och som går att ha med sig på en inventeringsrunda. Sedan prickar man av punkt efter punkt.

Hittar man indikationer på felaktigheter och skador går man vidare med detta innan projektering eller lämnar med ett dokument som upplyser om vilka brister man hittat. 
– Vi har färgkodat checklistorna för att det tydligt ska framgå vad som prickats av, vad man bör gå vidare med, vilka uppenbara skador och fel man hittat. Man ser inte dolda fel vid en okulär besiktning, men man kommer långt, konstaterar Elin Tjäder.

Vägledning i fuktsäkerhet

I avsnittet om riskvärdering har Patrik Olsson och Elin Tjäder lagt till renoveringsspecifika åtgärder som bör finnas med från ett tidigt skede i processen. Vidare menar de att rollen som fuktsäkerhetsansvarig för projekteringen tydligare måste beskrivas utifrån kompetenskrav.

Projektörerna behöver bättre vägledning i fuktsäkerhet, speciellt i utförandet av riskvärderingen. Slutligen anger författarna till rapporten även förslag på hur deras justeringar kan implementeras i huvuddokumentet Branschstandard ByggaF.Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Forskning Underhåll Hållbarhet Konstruktion Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial